Geen sprake van drukkende uitgaven voor inkomensvoorzieningen bij voldaan lijfrentepremies door BV; navorderingsaanslag (incl. boete) intact

UITSPRAAK BELASTINGKAMER RECHTBANK TE ARNHEM
Belastingkamer : Eerste enkelvoudige
Zaaknummer : AWB 06/6024
Datum uitspraak : 7 juni 2007
Belastingmiddel : Inkomstenbelasting
 
Uitspraak hof Arnhem : Klik hier voor de uitspraak van het hof
Zaaknummer : BK 07/00336
Datum : 12 januari 2010

UITSPRAAK

als bedoeld in artikel 8:77 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) in het geding tu[X], wonende te [Z], eiser,
gemachtigde: [gemachtigde]

en

de inspecteur van de Belastingdienst/Randmeren, kantoor Zwolle, verweerder.

1. Ontstaan en loop van het geding

Verweerder heeft aan eiser voor het jaar 2001 een navorderingsaanslag (aanslagnummer [000].H.17) inkomstenbelasting en premie volksverzekeringen opgelegd, berekend naar een belastbaar inkomen uit werk en woning van € 73.547, alsmede bij beschikking een boete van € 994.

Verweerder heeft bij in één geschrift vervatte uitspraken op bezwaar van 26 oktober 2006 de navorderingsaanslag en de boetebeschikking gehandhaafd.

Eiser heeft daartegen bij brief van 13 november 2006, ontvangen bij de rechtbank op 15 november 2006, beroep ingesteld.

Verweerder heeft de op de zaak betrekking hebbende stukken overgelegd en een verweerschrift ingediend.

Het onderzoek ter zitting heeft plaatsgevonden op 20 maart 2007 te Arnhem.

Eiser noch zijn gemachtigde zijn ter zitting verschenen. Namens verweerder is verschenen drs. [gemachtigde].


2. Feiten

Op grond van de stukken van het geding en het verhandelde ter zitting staat het volgende vast.

Eiser, geboren op 17 februari 1954, geniet looninkomsten uit [A] B.V., waarvan hij directeur/groot aandeelhouder is.

Eiser heeft aangifte inkomstenbelasting gedaan over het jaar 2001. Daarin heeft eiser onder meer een bedrag van € 7.652 afgetrokken voor premies van lijfrenten in verband met betaalde premie voor een polis bij Nationale Nederlanden met polisnummer [001].


In een brief van “[B]” van 19 september 2006, gericht aan de gemachtigde van eiser staat onder meer het volgende:

“Naar aanleiding van uw verzoek hebben wij bij de verzekeringsmaatschappij Nationale Nederlanden kopieën opgevraagd van de polisbladen van de lijfrenteverzekering met polisnummer [001] van de heer [X].

Uit deze stukken blijkt dat ook Nationale Nederlanden in haar dossier geen polisbladen heeft van alle jaren sinds 2001. Ook in ons dossier zijn deze bescheiden niet aanwezig. Het is ook niet gebruikelijk dat van een levensverzekering jaarlijks een nieuw polisblad wordt afgegeven. Dit gebeurt alleen bij een wijziging op de polis. Niet alle door u opgevraagde polissen kunnen derhalve aangeleverd worden.

Uit de beschikbare informatie blijkt evenwel dat in de periode 2001 tot en met 2005 de lijfrenteclausule ongewijzigd van toepassing is geweest op de polis.

Uit ons dossier blijkt tevens dat op verzoek van de heer [X] vanaf 1-12-2003 tot 1-12-2004 een premievakantie is ingelast en dat de polis vanaf 1-12-2004 premievrij is gemaakt. In 2002 is voor het laatst premie betaald. (…)”


3. Geschil

In geschil is het antwoord op de vraag of de in aftrek gebrachte premies voor lijfrenten beschouwd kunnen worden als uitgaven voor inkomensvoorziening, zoals bedoeld in artikel 3.124, letter a, van de Wet inkomstenbelasting 2001 (hierna: de Wet).

4. Beoordeling van het geschil

Ingevolge artikel 1.7, eerste lid, van de Wet wordt verstaan onder lijfrente een aanspraak volgens een overeenkomst van levensverzekering op vaste en gelijkmatige periodieke uitkeringen die eindigen uiterlijk bij overlijden, welke aanspraak niet kan worden afgekocht, vervreemd, prijsgegeven, of formeel of feitelijk tot voorwerp van zekerheid kan dienen, anders dan op grond van artikel 3.126, eerste lid, onderdeel d, onder 20, of ten behoeve van uitstel van betaling op grond van artikel 25, vijfde lid, Invorderingswet 1990. Onder een lijfrente wordt mede verstaan de aanspraak op winstuitkeringen voor zover die uitkeringen verband houden met een lijfrente.

Artikel 3.124 van de Wet luidt (voor zover van belang): “Uitgaven voor inkomensvoorzieningen zijn de op de belastingplichtige drukkende:
a. premies voor lijfrenten die dienen ter compensatie van een pensioentekort tot de in de artikelen 3.127, 3.128 en 3.129 genoemde bedragen;”

Een redelijke verdeling van de bewijslast brengt met zich dat op eiser de bewijslast rust met betrekking tot de aftrekbaarheid van de betaalde premies.

Op basis van de voorhanden stukken is niet aannemelijk geworden dat eiser de premies van € 7.652 heeft voldaan. De bankafschriften duiden er immers op dat de premies door [A] B.V. aan Nationale Nederlanden zijn betaald. Eiser heeft geen inzage verstrekt in de wijze waarop die gedane betalingen voor zijn rekening zijn gekomen. Gelet op het vorenstaande heeft eiser dan ook niet aannemelijk gemaakt dat sprake is van op eiser drukkende uitgaven voor inkomensvoorzieningen.

Gelet op het vorenoverwogene dient het beroep ongegrond te worden verklaard.


5. Proceskosten

De rechtbank ziet geen aanleiding voor een proceskostenveroordeling.


6. Beslissing

De rechtbank verklaart het beroep ongegrond.


Deze uitspraak is gedaan op 7 juni 2006 en op dezelfde dag in het openbaar uitgesproken door mr. V.M. van Daalen-Mannaerts, rechter, in tegenwoordigheid van M. Brouwer, griffier.

Bron: www.rechtspraak.nl

LJN-nummer: BL7600