.

Fiscale Site Leven - NIEUWS

13 oktober 2021
Vandaag is de vakartikelenpagina van deze website bijgewerkt naar de laatste stand van zaken inzake vakartikelen. De afgelopen maand is de volgende vakbijdrage gepubliceerd over een actuele onderwerp op het terrein van levensverzekeringen:

Zie ook de vakartikelenpagina van deze website!

12 oktober 2021
Op 2 september 2021 heeft de Rechtbank Zeeland-West-Brabant uitspraak gedaan (kenmerk AWB 19/2452) in een zaak waarbij onder andere in geschil was of ten aanzien van de stakingswinstlijfrente voldaan is aan de voorwaarde van artikel 3.126, lid 1, onderdeel a, ten tweede Wet 2001. In casu werd (een deel van) de onderneming aan een andere partij (de B.V.) overgedragen dan waaraan de stakingslijfrentepremie (de holding) werd betaald. Naar het oordeel van de rechtbank is de holding daarmee geen verzekeraar als bedoeld in artikel 3.126, lid 1, onderdeel a, ten tweede Wet IB 2001. Het bedrag aan premies voor inkomensvoorzieningen van € 400.000 is ten onrechte in aanmerking genomen. De rechtbank stelt de inspecteur in het gelijk. De uitspraak is gepubliceerd op 21 september 2021.
De uitspraak is direct te downloaden via de rechtspraakpagina Wet IB 1964/2001 (staking/winst) van deze site.

Bron: https://www.rechtspraak.nl/

11 oktober 2021
Op 5 oktober 2021 is de kennisgeving inzake een actualisering van de bekendmaking aangaande toegelaten buitenlandse aanbieders van pensioenen en lijfrenten gepubliceerd op rijksoverheid.nl. Het gaat om de kennisgeving van 15 maart 2021, nr. 2021-5656. De belangrijkste wijzigingen zijn:
- de aanwijzing van RESAVER Pension Fund OFP als toegelaten buitenlandse aanbieder van pensioenen met ingang van 15 oktober 2019;
- het op verzoek intrekken van de aanwijzing van Pension & Co Instelling als toegelaten buitenlandse aanbieder van pensioenen met ingang van 1 mei 2020; en
- een aanpassing van de verwijzing naar de meest recente versie van het beleidsbesluit aangaande toegelaten buitenlandse aanbieders van lijfrenten.
Het volledige document is direct te downloaden via de besluitenpagina IB niet-winst van deze site.

Bron: https://www.rijksoverheid.nl/documenten

10 oktober 2021
Op 21 september heeft de staatssecretaris van Financiën de 'Prinsjesdagbrief fiscale moties en toezeggingen' naar de Tweede en Eerste Kamer gestuurd. In deze moties- en toezeggingenbrief worden de Kamers op de hoogte gebracht over de voortgang van moties en toezeggingen. In deze brieven wordt ingegaan op de afgeronde en lopende fiscale moties en toezeggingen die een meer uitgebreide toelichting behoeven. In het eerste gedeelte van de brief wordt ingegaan op de moties en toezeggingen die zijn afgerond en het tweede gedeelte van de brief gaat in op moties en toezeggingen die een actualisatie behoeven. Onder de laatste categorie valt onder andere de actualisatie van forfaits. In de brief deelt de staatssecretaris mee dat voor 19 van de 28 te actualiseren forfaits een onderzoek zal worden opgestart waarin de mogelijkheden voor en gevolgen van eventuele actualisatie in kaart zullen worden gebracht. Tabel 3 (op blz. 11 van de brief) bevat een overzicht van welke forfaits in welk onderzoek betrokken worden, waaronder de forfaits die gebaseerd zijn op de levensverwachting en rentevoet. Deze forfaits zijn relevant voor onder andere de waardering van periodieke uitkeringen die van het leven afhankelijk zijn (zie artikel 5 en 6 Uitvoeringsbesluit SW 1956 en artikel 19 Uitvoeringsbesluit IB 2001). In de volgende fiscale moties- en toezeggingenbrief zal de staatssecretaris de Kamers informeren over het vervolgtraject voor de overige 9 forfaits.
De brieven en bijlagen zijn direct te downloaden via de wetsvoorstellenpagina van deze site.

Bron: https://www.rijksoverheid.nl/documenten

3 oktober 2021
In zijn brief van 23 september 2021 heeft de minister van Financiën diverse kamervragen over het omzeilen van het provisieverbod door enkele aanbieders van financiële producten beantwoord (kenmerk 2021-0000188938).
Het document is direct te downloaden via de Kamervragenpagina van deze site.

Bron: www.rijksoverheid.nl

2 oktober 2021
Vandaag is de vakartikelenpagina van deze website bijgewerkt naar de laatste stand van zaken inzake vakartikelen. De afgelopen maand is de volgende vakbijdrage gepubliceerd over een actuele onderwerp op het terrein van levensverzekeringen:

Zie ook de vakartikelenpagina van deze website!

19 september 2021
Vandaag is de vakartikelenpagina van deze website bijgewerkt naar de laatste stand van zaken inzake vakartikelen. De afgelopen maand is de volgende vakbijdrage gepubliceerd over een actuele onderwerp op het terrein van levensverzekeringen:

Zie ook de vakartikelenpagina van deze website!

26 augustus 2021
Vandaag zijn de diverse rechtspraakpagina's op deze website voorzien van de meest recente uitspraken van rechtbanken en gerechtshoven en arresten/conclusies van de Hoge Raad. Het gaat om de rechtspraakpagina's inzake IB niet-winst, IB staking/winst, de AWR en internationaal.
De uitspraken zijn direct in te zien via de overzicht rechtspraakpagina's van deze site.

Bron: https://www.rechtspraak.nl/

19 augustus 2021
Vandaag is de vakartikelenpagina van deze website bijgewerkt naar de laatste stand van zaken inzake vakartikelen. De afgelopen maand is de volgende vakbijdrage gepubliceerd over een actuele onderwerp op het terrein van levensverzekeringen:

Zie ook de vakartikelenpagina van deze website!

18 augustus 2021
Nederland heeft met een groot aantal landen belastingverdragen gesloten ter voorkoming van dubbele heffing van directe belastingen (onder andere inkomstenbelasting en dividendbelasting). Ook heeft Nederland verdragen afgesloten waarin de uitwisseling van fiscale informatie wordt geregeld. Op 26 juli 2021 is het verdragenoverzicht per 1 juli 2021 gepubliceerd.
Het document is direct te downloaden via de Internationaalpagina van deze site.

Bron: www.rijksoverheid.nl

6 augustus 2021
Diverse kamerstukken met betrekking tot de wet 'Wet bedrag ineens, RVU en verlofsparen' zijn vandaag bijgewerkt op deze website. Het gaat daarbij onder andere om brieven over CAO-afspraken over RVU's en de uitvoering van RVU's door pensioenfondsen.
De documenten met betrekking tot deze wet zijn direct te downloaden via de wetsvoorstellen archiefpagina van deze site.

Bron: https://www.eerstekamer.nl

2 augustus 2021
Het 'Hulpmiddel Lijfrentepremie', editie 2021, is medio juli 2021 online beschikbaar gesteld op de website van de Belastingdienst. Belastingplichtigen hebben nu nog ruim vier maanden de tijd om hun aftrekruimte voor 2021 te bepalen en te beslissen of ze wel of geen bedragen zullen storten in hun box 1-lijfrenteproduct. Voor berekening van de aftrekruimten voor jaren gelegen vóór 2016 kan gebruik worden gemaakt van een afzonderlijke digitale rekenhulp.
De Rekenhulp Lijfrentepremie is direct toegankelijk gemaakt
via de programmapagina van deze site.

Bron: www.belastingdienst.nl

25 juli 2021
Vandaag is de vakartikelenpagina van deze website bijgewerkt naar de laatste stand van zaken inzake vakartikelen. De afgelopen maand is de volgende vakbijdrage gepubliceerd over een actuele onderwerp op het terrein van levensverzekeringen:

Zie ook de vakartikelenpagina van deze website!

8 juli 2021
Vandaag is de vakartikelenpagina van deze website bijgewerkt naar de laatste stand van zaken inzake vakartikelen. De afgelopen maanden zijn de volgende vakbijdragen gepubliceerd over een actuele onderwerp op het terrein van levensverzekeringen:

Zie ook de vakartikelenpagina van deze website!

7 juli 2021
Op 6 juli 2021 heeft de Belastingdienst op haar website de derde versie van het "Handboek loonheffingen 2021" gepubliceerd. In dit handboek vindt u informatie over de loonheffingen voor 2021, waarondeer de tarieven, bedragen en percentages vanaf 1 januari 2021, maar ook over de tijdelijke versoepeling van de RVU-heffing. Op pagina's 8 tot en met 12 zijn de wijzigingen ten opzichte van de eerdere versie uitgewerkt.
Het integrale PDF-document is direct te downloaden van de renseignerings- en inhouding LB-pagina van deze website.

Bron: www.belastingdienst.nl/loonheffingen

18 juni 2021
Vandaag is de vakartikelenpagina van deze website bijgewerkt naar de laatste stand van zaken inzake vakartikelen. De afgelopen maanden zijn de volgende vakbijdragen gepubliceerd over een actuele onderwerp op het terrein van levensverzekeringen:

Zie ook de vakartikelenpagina van deze website!

9 juni 2021
Op 4 juni 2021 is een herziene versie van de set met Vragen en antwoorden inzake lijfrenten gepubliceerd op de website van de Belastingdienst (versie van 6 mei 2021). Het document bevat vragen en antwoorden over overbruggingslijfrenten, tijdelijke oudedagslijfrenten, de afkoopregeling voor kleine lijfrenten, lijfrenterekeningen en lijfrentebeleggingsrechten. In het document is uitgegaan van de wetteksten en cijfers op 1 januari 2021.
Het integrale PDF-document is direct te downloaden van de Helpdeskvragenpagina van deze website.

Bron: www.belastingdienst.nl/

15 mei 2021
Het overzicht met de belastingrentepercentages is bijgewerkt. Toegevoegd zijn de belastingrentepercentages van 2020 en 2021. De rentepercentages kunnen onder andere worden gebruikt voor de tegenbewijsregeling revisierente.
Het overzicht is direct te downloaden via
de cijfers en overzichtenpagina van deze site.

Bron: https://www.rijksoverheid.nl/documenten

14 mei 2021
Op 23 april 2021 hebben staatssecretaris Vijlbrief en staatssecretaris Van Huffelen van Financiën de 'Voorjaarsbrief Fiscale moties en toezeggingen 2021' naar de Tweede en Eerste Kamer gestuurd. De brieven zien op moties en toezeggingen op het gebied van de fiscaliteit en de Belastingdienst. Onder het kopje 'Lopende moties en toezeggingen' is de kamer geïnformeerd over de voortgang van de actualisatie van fiscale forfaits. Dit naar aanleiding van het onderzoek van de Algemene Rekenkamer (ARK) naar de bijdrage en uitvoerbaarheid van in totaal 48 forfaits in het Nederlandse belastingstelsel. Het onderzoek is ingesteld naar aanleiding van een toezegging om in kaart te brengen welke forfaits potentieel actualisatie behoeven en welke mogelijkheden er zijn om deze forfaits te actualiseren. De eerste fase van dit onderzoek is afgerond, daarbij is in beeld gebracht dat 28 van de 48 door de ARK onderzochte forfaits potentieel actualisatie behoeven. In tabel 1 in de brief (blz. 17) is een overzicht opgenomen van de opties voor alternatieve vormgeving die per forfait overwogen kunnen worden.
De forfaits die gebaseerd zijn op de levensverwachting en rentevoet zijn relevant voor onder andere de waardering van periodieke uitkeringen die van het leven afhankelijk zijn (zie artikel 5 en 6 Uitvoeringsbesluit SW 1956 en artikel 19 Uitvoeringsbesluit IB 2001). Voor deze forfaits is aangegeven dat een onderzoek zal worden gestart om de gevolgen van actualisatie in kaart te brengen. Deze forfaits zijn groen gemarkeerd in tabel 1. In bijlage 3 bij de brief aan de Tweede Kamer vindt u voor alle forfaits een fiche waarin een toelichting op het forfait is opgenomen en de potentiële opties voor alternatieve vormgeving worden geschetst (zie onder andere blz. 22 - 25 respectievelijk blx. 37 - 39 van bijlage 3)
.
De brieven en bijlagen zijn direct te downloaden via de wetsvoorstellenpagina van deze site.

Bron: https://www.rijksoverheid.nl/documenten

12 mei 2021
Op 11 maart 2021 heeft de Rechtbank Zeeland-West-Brabant uitspraak gedaan in een zaak waarbij in geschil was of de vrijvalwinst van de lijfrenteverplichting voor een lager bedrag in aanmerking worden genomen. Belanghebbende is een in 1981 opgerichte BV waarvan de aandelen worden gehouden door X. Belanghebbende heeft op 16 april 1982 een lijfrentestamrechtovereenkomst gesloten met X betreffende lijfrente-uitkeringen ingaande op het moment dat X de leeftijd van 65 jaar bereikt, of zoveel eerder als tussen partijen overeengekomen. Belanghebbende stelt in de zaak dat de lijfrenteverplichting fiscaal op een hoger bedrag mag worden gewaardeerd, waardoor de vrijvalwinst en daarmee de belastbare winst dient te worden verlaagd. De inspecteur stelt zich echter op het standpunt dat de herziene berekening niet kan worden gevolgd. Volgens de inspecteur wijken de gehanteerde uitgangspunten af van de uitgangspunten die ten grondslag hebben gelegen aan de berekening van de lijfrente-uitkeringen en zijn bepaalde nieuwe uitgangspunten onvoldoende onderbouwd. De rechtbank stelt voorop dat uit artikel 3.29 Wet IB 2001 en artikel 8, lid 6 Wet VPB 1969 (tekst 2014) volgt dat de waardering van lijfrenteverplichtingen – zoals die van belanghebbende – moet plaatsvinden in overeenstemming met algemeen aanvaarde actuariële grondslagen, met inachtneming van een rekenrente van ten minste 4%. Een waarderingsmethode die overeenstemt met deze uitgangspunten moet dus in beginsel toelaatbaar worden geacht. De rechtbank is van oordeel dat belanghebbendes herziene berekening niet kan dienen als basis voor het bepalen van de hoogte van de fiscale waarde van de lijfrenteverplichting per 31 december 2014. Door uit te gaan van betalingen per kwartaal vooraf, kan namelijk niet worden uitgesloten dat – rekening houdende met de wettelijk verplichte rekenrente van 4% – de fiscale verplichting op een hoger bedrag wordt gesteld dan waar de overeenkomst met X aanleiding toe geeft. Daarnaast heeft belanghebbende niet aannemelijk gemaakt dat de herziene berekening is gebaseerd op algemeen aanvaarde actuariële grondslagen. Tegenover de betwisting door de inspecteur heeft belanghebbende in het bijzonder onvoldoende onderbouwd dat de gehanteerde leeftijdsterugstelling in combinatie met de gehanteerde sterftetabel aanvaardbaar is. De rechtbank stelt de inspecteur in het gelijk. De uitspraak is gepubliceerd op 30 april 2021.
De uitspraak is direct te downloaden via de rechtspraakpagina Wet IB 1964/2001 (staking/winst) van deze site.

Bron: https://www.rechtspraak.nl/

11 mei 2021
Vandaag is de vakartikelenpagina van deze website bijgewerkt naar de laatste stand van zaken inzake vakartikelen. De afgelopen maand is de volgende vakbijdrage gepubliceerd over een actuele onderwerp op het terrein van levensverzekeringen:

Zie ook de vakartikelenpagina van deze website!

10 mei 2021
Op 30 april 2021 heeft het Centraal Aanspraakpunt Pensioenen van de Belastingdienst (CAP) een herziene versie van de "Handreiking voor de interpretatie van het begrip "RVU"als bedoeld in artikel 32ba van de Wet op de loonbelasting 1964" gepubliceerd. De herziene handreiking verduidelijkt de voorwaarden van de tijdelijke drempelvrijstelling.
De handreiking is direct te raadplegen en tevens te downloaden van de FAQ's en helpdeskvragenpagina van deze site.

Bron: https://centraalaanspreekpuntpensioenen.belastingdienst.nl/

9 mei 2021
Uit een onderzoek naar de Wet verbeterde premieregeling (Wvp) door de Autoriteit Financiële Markten blijkt dat niet alle pensioenuitvoerders bij de ontwikkeling van variabele pensioenproducten voldoende rekening houden met de kenmerken en behoeften van deelnemers, zoals de risico’s die ze willen en kunnen nemen. Ook begeleiden ze deelnemers niet altijd goed bij de keuze tussen een variabele of een vastgestelde pensioenuitkering. De Wvp kent veel elementen die terugkomen in het nieuwe pensioenstelsel. De uitkomsten van dit rapport bieden daarmee ook belangrijke lessen voor de inrichting van het nieuwe pensioenstelsel (zie onder andere het wetsvoorstel 'Wet toekomst pensioenen').
Het rapport is direct te downloaden via de wetsvoorstellenpagina van deze site.

Bron: https://www.internetconsultatie.nl/wettoekomstpensioenen

5 mei 2021
Vandaag zijn de diverse rechtspraakpagina's op deze website voorzien van recente uitspraken van rechtbanken en gerechtshoven en arresten van de Hoge Raad. Zie hiervoor de diverse rechtspraakpagina's.

Bron: https://www.rechtspraak.nl/

4 mei 2021
Op 1 april 2021 heeft het Centraal Aanspraakpunt Pensioenen van de Belastingdienst (CAP) een herziene versie van V&A 08-020 Loonstamrechtovereenkomst - Variabele termijnen gepubliceerd. In dit herziene V&A 08-020 zijn de mogelijkheden voor aanpassing van het stamrechtcontract aangepast.
De handreiking is direct te raadplegen en tevens te downloaden van de FAQ's en helpdeskvragenpagina van deze site.

Bron: https://centraalaanspreekpuntpensioenen.belastingdienst.nl/

26 april 2021
Op 20 april 2021 heeft de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid in zijn brief aan de Eerste Kamer enkele aanvullende vragen van de OSF-fractie over het wetsvoorstel 'Wet toekomst pensioenen' beantwoord.
De antwoordbrief is direct te downloaden via de wetsvoorstellenpagina van deze site.

Bron: https://www.internetconsultatie.nl/wettoekomstpensioenen

24 februari 2021
Vandaag is de vakartikelenpagina van deze website bijgewerkt naar de laatste stand van zaken inzake vakartikelen. De afgelopen maanden zijn de volgende vakbijdragen gepubliceerd over een actuele onderwerp op het terrein van levensverzekeringen:

Zie ook de vakartikelenpagina van deze website!

23 maart 2021
Op 22 maart 2021 is het wetsvoorstel 'Wijziging van de Pensioenwet, de Wet verplichte beroepspensioenregeling en de Wet inkomstenbelasting 2001 in verband met aanpassing van de regeling voor waardeoverdracht en invoering van afkoop klein nettopensioen en nettolijfrente' ter internetconsultatie aangeboden. Dit wetsvoorstel heeft drie doelstellingen die verband houden met knelpunten bij kleine pensioenen. Ten eerste wordt het voor pensioenuitvoerders mogelijk om de waarde van alle kleine (bruto) ouderdomspensioenen (2e pijler) te kunnen overdragen. Ten tweede mag de uitvoerder van een klein nettopensioen afkopen, mits een deelnemer instemt met afkoop van zijn of haar klein nettopensioen. Ten derde neemt dit wetsvoorstel fiscale sancties weg in geval de gerechtigde besluit tot het afkopen van zijn kleine nettolijfrente. De einddatum van de consultatie is 19 april 2021.
De stukken zijn direct te downloaden via de wetsvoorstellenpagina van deze site.

Bron: https://www.internetconsultatie.nl/

21 maart 2021
Op 18 maart 2021 heeft de Belastingdienst op haar website het "Handboek loonheffingen 2021" gepubliceerd. In dit handboek vindt u informatie over de loonheffingen voor 2021, waarondeer de tarieven, bedragen en percentages vanaf 1 januari 2021, maar ook over de tijdelijke versoepeling van de RVU-heffing en de aflopende en verlengde noodmaatregelen voor de loonheffingen in verband met de coronacrisis.
Het integrale PDF-document is direct te downloaden van de renseignerings- en inhouding LB-pagina van deze website.

Bron: www.belastingdienst.nl/loonheffingen

20 maart 2021
Op 5 februari 2021 heeft het Centraal Aanspraakpunt Pensioenen van de Belastingdienst (CAP) een herziene versie van de "Handreiking voor de interpretatie van het begrip "RVU"als bedoeld in artikel 32ba van de Wet op de loonbelasting 1964" gepubliceerd. Aan de handreiking is een onderdeel 5 toegevoegd. Dit onderdeel ziet op de invoering van de tijdelijke drempelvrijstelling RVU-heffing voor de periode van 1 januari 2021 tot en met 31 december 2025.
De handreiking is direct te raadplegen en tevens te downloaden van de FAQ's en helpdeskvragenpagina van deze site.

Bron: https://centraalaanspreekpuntpensioenen.belastingdienst.nl/

16 maart 2021
Begin maart 2021 is op www.belastingdienst.nl een nieuwe versie gepubliceerd van het document 'Verdragsstaten IB Ingezetenen’. In deze gids zijn uittreksels uit de door Nederland gesloten belastingverdragen opgenomen. De verdragstekst van het betreffende belastingverdrag is bindend. De gids kan als naslagwerk dienen voor de aangiften inkomstenbelasting van binnenlands belastingplichtigen waarbij sprake is van inkomstenbestanddelen afkomstig uit het buitenland. Daarnaast kan deze gids worden gebruikt voor het vaststellen van het heffingsrecht in de loonbelastingsfeer. Begin maart 2021 is eveneens een nieuwe versie van het document 'Verdragsstaten IB niet-ingezetenen' op www.belastingdienst.nl geplaatst. Dit document is van toepassing op particulieren die als niet-ingezetenen van Nederland worden beschouwd.
Het document is direct te downloaden via de Internationaalpagina van deze site.

Bron: www.belastingdienst.nl

14 maart 2021
Op 27 februari 2021 is een herziene versie van de set met vragen en antwoorden op het terrein van inkomen uit sparen en beleggen (box 3) op de website van de Belastingdienst gepubliceerd. In het document is uitgegaan van de wetteksten en cijfers voor het jaar 2020. V&A-nummer 2.9 geeft antwoord op de vraag wie de waarde van een kapitaalverzekering in box 3 (niet zijnde een KEW) in aanmerking moet nemen als sprake is van een onherroepelijke begunstiging.
De V&A-set is direct te raadplegen en tevens te downloaden van de FAQ's en helpdeskvragenpagina van deze site.

Bron: Bron: www.belastingdienst.nl

13 maart 2021
Naar aanleiding van praktijkvragen over een eerdere uitkering dan bij overlijden uit een (natura) uitvaartverzekering heeft de Kennisgroep Verzekeringsproducten en Assurantiebelasting een V&A opgesteld. Dit V&A is 11 februari 2021 op de website van de Belastingdienst gepubliceerd.
Het V&A is direct te raadplegen en tevens te downloaden van de FAQ's en helpdeskvragenpagina van deze site.

Bron: Bron: www.belastingdienst.nl

9 maart 2021
Vandaag is de vakartikelenpagina van deze website bijgewerkt naar de laatste stand van zaken inzake vakartikelen. De vorige maand is de volgende vakbijdrage gepubliceerd over een actuele onderwerp op het terrein van levensverzekeringen:

28 februari 2021
De Eerste Kamer heeft het wetsvoorstel 'Wet bedrag ineens, RVU en verlofsparen' op 12 januari 2021 behandeld. Het wetsvoorstel is aangenomen door de Eerste Kamer. Op 19 januari 2021 is gestemd over de motie 'keuzerecht bedrag ineens' (EK 35.555, nr. H). Deze motie is aangenomen. Op 21 januari 2021 is de officiële wettekst van de aangenomen wet in het Staatsblad gepubliceerd (Stb. 2021, nr. 20). Op dezelfde dag is het inwerkingtredingsbesluit met betrekking tot die wet in het Staatsblad gepubliceerd (Stb. 2021, nr. 21). De versoepelde RVU-regeling is per 1 januari 2021 in werking getreden. De meeste andere bepalingen treden op een later tijdstip pas in werking.
De documenten met betrekking tot het wetsvoorstel zijn direct te downloaden via de wetsvoorstellenpagina van deze site.

Bron: https://www.eerstekamer.nl

27 februari 2021
Op 16 december 2020 is het wetsvoorstel 'Wet toekomst pensioenen' ter internetconsultatie aangeboden. Dit wetsvoorstel strekt tot herziening van de tweede pijler van het pensioenstelsel, ter uitwerking van het Pensioenakkoord van juni 2019 tussen kabinet en sociale partners. En tot standaardisering van het nabestaandenpensioen. Daarnaast strekt dit voorstel tot harmonisatie van de fiscale behandeling van de tweede (werknemerspensioen) en derde (lijfrenten) pensioenpijler. De laatste dag van de internetconsultatie was 12 februari 2021. Op het wetsvoorstel zijn reacties van diverse partijen gepubliceerd.
De stukken met betrekking tot het wetsvoorstel zijn direct te downloaden via de wetsvoorstellenpagina van deze site.

Bron: https://www.internetconsultatie.nl/wettoekomstpensioenen

25 februari 2021
Op 31 december 2020 is de 'Bijstellingsregeling directe belastingen 2021' in de Staatscourant gepubliceerd (Stcrt. 2020, nr. 64406). Daarna zijn er 2 rectificaties op de publicatie gepubliceerd, een op 11 februari 2021 en een op 14 februari 2021.
De volledige teksten van de documenten zijn sinds vandaag direct te downloaden van de wettekstenpagina van deze site.

Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/

22 februari 2021
Vandaag is de vakartikelenpagina van deze website bijgewerkt naar de laatste stand van zaken inzake vakartikelen. De afgelopen maanden zijn de volgende vakbijdragen gepubliceerd over een actuele onderwerp op het terrein van levensverzekeringen:

Zie ook de vakartikelenpagina van deze website!

14 februari 2021
Ingevolge de 'Wet bedrag ineens, RVU en verlofsparen' is met terugwerkende kracht tot en met 1 januari 2021 in artikel 32ba, lid 7 Wet LB 1964 een drempelvrijstelling voor regelingen voor vervroegde uittreding opgenomen. De op 4 februari 2021 in de Staatscourant gepubliceerde 'Regeling tot wijziging van de drempelvrijstelling voor regelingen voor vervroegde uittreding' (Stcrt. 2021, nr. 5742) geeft uitvoering aan artikel VII van genoemde wet. Op grond van de gepubliceerde regeling is het eveneens met terugwerkende kracht tot en met 1 januari 2021 in artikel 32ba, lid 8 Wet LB 1964 opgenomen indexeringsvoorschrift van overeenkomstige toepassing op de datum van inwerkingtreding van de Wet bedrag ineens, RVU en verlofsparen. Daarbij wordt het in artikel 32ba, lid 7 Wet LB 1964 opgenomen bedrag met terugwerkende kracht tot en met 1 januari 2021 vervangen door het bedrag van het overeenkomstig het achtste lid van die bepaling gebruteerde netto-ouderdomspensioen per maand, bedoeld in artikel 9, lid 5, onderdeel a AOW.
De volledige tekst van het document is sinds vandaag direct te downloaden van de wettekstenpagina van deze site.

Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/

4 januari 2021
Op 31 december 2020 is de 'Bijstellingsregeling directe belastingen 2021' in de Staatscourant gepubliceerd (Stcrt. 2020, nr. 64406). De bijstellingsregeling geeft uitvoering aan de indexeringsvoorschriften die zijn opgenomen in de artikelen 10.1, 10.2a, 10.2b, 10.3, 10.6, 10.6bis, 10.6ter, 10.6a, 10.6b, 10.7, 10bis.12 en 10a.11 van de Wet inkomstenbelasting 2001 (Wet IB 2001), maar aan nog veel meer fiscale indexeringsvoorschriften. Zo zijn in de bijstellingsregeling 2021 diverse geïndexeerde bedragen op het terrein van oudedagsvoorzieningen opgenomen. Denk daarbij aan de bedragen op het terrein van lijfrenten, kapitaalverzekeringen en pensioenen.
Van belang is nog te weten dat de box 1-tarieftabellen die voor de IB en LB in de bijstellingregeling zijn opgenomen, de tabellen betreffen vóór toepassing van de in het Belastingplan 2021 (BP 2021) opgenomen wijzigingen in de tarieftabellen voor de IB en LB. Met andere woorden, de in de Bijstellingsregeling directe belastingen 2021 opgenomen tarieftabellen voor de IB en LB moeten vervangen worden door de tarieftabellen die zijn opgenomen in Belastingplan 2021 (zie artikel XXXIX, onderdeel A, onder 1 en 2, BP 2021; Stb. 2020, 540). Het maximale IB-tarief in box 1 voor 2021 is 49,5%. Dit is onder meer van belang voor de vaststelling van de nettofactor voor nettolijfrenten en -pensioenen in box 1.

De volledige tekst van het document is sinds vandaag direct te downloaden van de wettekstenpagina van deze site.

Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/

4 januari 2021
Op 31 december 2020 is de ´Regeling tot wijziging van onder meer enige uitvoeringsregelingen besluiten op het gebied van de belastingen en toeslagen´ in de Staatscourant gepubliceerd (Stb. 2020, nr. 64029). In deze eindejaarsregeling zijn een aantal wijzigingen opgenomen van enkele uitvoeringsregelingen onder andere op het terrein van de directe belastingen, de indirecte belastingen, het formele belastingrecht en het invorderingsrecht. De wijzigingen vloeien onder meer voort uit het Belastingplan 2021 (BP 2021).
De volledige tekst van het document is sinds vandaag direct te downloaden van de wettekstenpagina van deze site.

Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/

 

In deze rubriek zijn opgenomen de laatste nieuwtjes op levensverzekeringsgebied. Tevens is in deze rubriek aangegeven welke nieuwe items en/of rubrieken zijn toegevoegd aan de Fiscale site Levensverzekeringen.