.

Fiscale Site Leven - NIEUWS

11 januari 2018
Vandaag is de site bijgewerkt met - een selectie van - de officiële teksten met betrekking tot het jaar 2018 van de volgende wetten en aanpalende regelgeving:

De teksten zijn direct - in PDF-formaat - te raadplegen via de wettekstenpagina van deze site.

2 januari 2018
Per 1 januari 2018 is de AOW-leeftijd 66 jaar. Deze AOW-leeftijd is van belang voor diverse leeftijdsgerelateerde fiscale regelingen van de Wet IB 2001, zoals de (levenslange en tijdelijke) oudedagslijfrente, de jaarruimte, de stakingslijfrente en de nettolijfrente in box 3.
Een compleet overzicht met de voor de praktijk relevante AOW-leeftijden is direct te downloaden via de cijfers en overzichtenpagina van deze site.

Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/

1 januari 2018
Vandaag is de eerste online nieuwsbrief voor 2018 geplaatst op de Fiscale site Levensverzekeringen. In deze nieuwsbrief zijn de diverse fiscale maatregelen op het terrein van lijfrenten, kapitaalverzekeringen van vóór 2001 en KEW's, SEW's en BEW's die op 1 januari 2018 in werking zijn getreden, samengevat. De wijzigingen zijn voorzien van een toelichting. Vanuit de nieuwsbrief kan worden doorgeklikt naar de brondocumenten en kunnen diverse relevante stukken direct worden gedownload.
De volledige tekst van het document is sinds vandaag direct te downloaden van de online nieuwsbrievenpagina van deze site.

1 januari 2018
In de edities van het magazine Pensioen Advies van september tot en met december 2017 worden de fiscaliteiten, de (on)mogelijkheden en aandachtspunten van het lijfrenteregime beschreven. Eind december 2017 is deel 4 van het vierluik gepubliceerd. Daarmee is het vierluik vervolmaakt. In dit vierde deel van het vierluik neemt de auteur u mee in de (gevolgen van) overschrijding van de wettelijke uitvoeringstermijn voor lijfrenten en de toets van bijzondere omstandigheden in dat kader. Ook vormt de inhouding van loonbelasting op lijfrente-uitkeringen onderwerp van bespreking.

Zie ook de vakartikelenpagina van deze website!

29 december 2017
Op 28 december 2017 is de 'Bijstellingsregeling 2018' in de Staatscourant gepubliceerd (Stcrt. 70975). In die regeling zijn onder meer de officiële fiscale cijfers inzake inkomensvoorzieningen (lijfrenten) en het KEW-/SEW-/BEW-vrijstellingsbedrag voor 2018 opgenomen. De afkoopgrens bij afkoop van box 1-lijfrenten bij langdurige arbeidsongeschiktheid als bedoeld in artikel 3.133, lid 9, onderdeel c Wet IB 2001 is nu ook officieel bekend. De afkoopgrens komt voor 2018 te liggen op € 40.644. Deze grens was nog niet opgenomen in he vorige week gepubliceerde eindejaarsbericht van Financiën. In het FsL-overzicht met de levencijfers voor 2018 was dit bedrag al opgenomen.
De volledige tekst van het document is sinds vandaag direct te downloaden van de wettekstenpagina van deze site.

Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/

29 december 2017
Op 28 december 2017 is de 'Regeling tot wijziging van de Wet op de belasting van personenauto’s en motorrijwielen 1992 en van enige uitvoeringsregelingen op het gebied van belastingen en toeslagen' in de Staatscourant gepubliceerd (Stcrt. 72735). In deze regeling is een aantal wijzigingen opgenomen voor de jaarlijkse aanpassing van diverse uitvoeringsregelingen, waaronder de Uitvoeringsregeling IB 2001 (UR IB 2001). Deze regeling bevat op het terrein van lijfrenten een wijziging van artikel 1 UR IB 2001 die ziet op herstel van een foutieve verwijzing. Artikel 18 van de UR IB 2001 geeft met ingang van 1 januari 2015 uitvoering aan artikel 3.133, lid 9, onderdeel a, Wet IB 2001, zonder dat dit in artikel 1 van de UR IB 2001 tot uitdrukking is gebracht. In genoemd artikel 1 wordt nu alsnog een verwijzing naar artikel 3.133 van de Wet IB 2001 opgenomen. Deze wijziging werkt terug tot en met 1 januari 2015.
De volledige tekst van het document is sinds vandaag direct te downloaden van de wettekstenpagina van deze site.

Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/

29 december 2017
Op 28 december 2016 is het 'Besluit tot wijziging van enige uitvoeringsbesluiten op het gebied van de belastingen en de sociale zekerheid' in het Staatsblad geplaatst (Stb. 2017, nr. 524). In dit besluit is een aantal wijzigingen opgenomen voor de jaarlijkse aanpassing van diverse fiscale uitvoeringsbesluiten, waaronder het Uitvoeringsbesluit IB 2001 (UB IB 2001). Zo wijzigen per 1 januari 2018 onder meer de artikel 15, lid 5, en 22, lid 2 en lid 5, van het Uitvoeringsbesluit IB 2001 (UB IB 2001). De wijziging van artikel 15, lid 5, houdt verband met het volgende. Tot 1 januari 2017 moest een ouderdomspensioen dat ingaat op de eerste dag van de maand waarin de pensioenrichtleeftijd wordt bereikt, actuarieel worden herrekend ten opzichte van die leeftijd of van de in de pensioenregeling vastgestelde latere ingangsdatum. Met ingang van 1 januari 2017 kan deze actuariële herrekening achterwege worden gelaten ingeval het ouderdomspensioen niet eerder ingaat dan op de eerste dag van de maand waarin de pensioenrichtleeftijd wordt bereikt. Indien het ouderdomspensioen eerder ingaat dan op de eerste dag van de maand waarin de pensioenrichtleeftijd wordt bereikt, dan dient het ouderdomspensioen te worden herrekend ten opzichte van deze eerste dag van de maand waarin de pensioenrichtleeftijd wordt bereikt. In artikel 22, lid 2, onderdelen h en k, en lid 5, onderdeel c, van het UB IB 2001 wordt verwezen naar onderdelen van artikel 5.10 van de Wet IB 2001. Laatstgenoemde bepaling is per 1 januari 2016 gewijzigd waarbij de onderverdeling in leden is komen te vervallen en enkele onderdelen zijn verletterd. De verwijzingen in artikel 22 van het UB IB 2001 zijn hier destijds per abuis niet op aangepast. Die verwijzingen worden met onderhavige wijziging alsnog en met terugwerkende kracht tot en met 1 januari 2016 hersteld.
De volledige tekst van het document is sinds vandaag direct te downloaden van de wettekstenpagina van deze site.

Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/

29 december 2017
Op 28 december 2017 is de officiële wettekst van 'Overige fiscale maatregelen 2018' in het Staatsblad gepubliceerd (Stb. 2017, nr. 518). Deze wet bevat een aantal wijzigingen op het fiscale terrein van levensverzekeringen en bankspaarproducten. Op dezelfde dag zijn ook de officiële wetteksten van 'Belastingplan 2018' , de 'Wet tot het geleidelijk uitfaseren van de aftrek wegens geen of geringen eigenwoningschuld' en de 'Verzamelwet pensioen 2017' in het Staatsblad gepubliceerd (Stb. 2017, nrs. 517, 523 respectievelijk 525).
De gepubliceerde wetteksten zijn direct te downloaden via de wettekstenpagina van deze site.

Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/

24 december 2017
In zijn brief van 19 december 2017 heeft de minister van Financiën de Tweede Kamer geïnformeerd over de stand van zaken inzake de activering van beleggingsverzekeringen (kenmerk 2017-0000237948). De Autoriteit Financiële Markten (AFM) heeft de eindcontrole uitgevoerd naar de resultaten van de nazorg per 31 december 2016 in de categorieën hypotheek- en pensioengebonden beleggingsverzekeringen. De resulaten van deze eindcontrole zijn per verzekeraar te vinden op de websites van de verzekeraars. Daarnaast is een totaaloverzicht van de eindresultaten te vinden op de website van het Verbond van Verzekeraars. Op 19 december 2017 heeft de AFM hieraan een nieuwsbericht gewijd.
De brief en bijbehorende stukken zijn direct te downloaden vande beleggingsverzekeringenpagina van deze site.

Bron: https://www.rijksoverheid.nl/documenten

23 december 2017
Medio december 2017 is de volgende vakbijdrage gepubliceerd over een actueel onderwerp op het terrein van levensverzekeringen:

Zie ook de vakartikelenpagina van deze website!

22 december 2016
Naar aanleiding van het Eindejaarsbericht van Financiën van 21 december 2017 inzake de fiscale cijfers voor 2018 is een overzicht met de voor levensverzekeringen en bankspaarproducten relevante fiscale cijfers voor het jaar 2018 op deze website geplaatst. Het praktische overzicht met de voor de levensverzekeringspraktijk relevante cijfers is direct te downloaden via de cijfers en overzichtenpagina van deze site.

Bron: https://www.rijksoverheid.nl/documenten

22 december 2016
Op 19 december 2017 heeft de Eerste Kamer ingestemd met het pakket 'Belastingplan 2018'. De wetten uit het pakket 'Belastingplan 2018' treden officieel in werking nadat de Koning deze heeft goedgekeurd. Vooruitlopend op de goedkeuring door de Koning heeft het ministerie van Financiën in het Eindejaarsbericht van gisteren een overzicht gegevens van de belangrijkste wijzigingen in de belastingen per 1 januari 2018.
Het Eindejaarsbericht is direct te downloaden via
de cijfers en overzichtenpagina van deze site.

Bron: https://www.rijksoverheid.nl/documenten

18 december 2017
Op 28 november 2017 heeft het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden uitspraak gedaan in een procedure (BK 17/00399 en ECLI:NL:GHARL:2017:10383) waarbij in geschil was of met betrekking tot de onderhavige kapitaalverzekering met lijfrenteclausule (pré-BHW-lijfrente) sprake is van door de verzekeraar ingehouden loonheffing die door belanghebbende kan worden verrekend met de aanslag IB/PVV over 2013. Belanghebbende Y heeft in 1989 een kapitaalverzekering met lijfrenteclausule afgesloten die onder het zogenoemde pré-Brede Herwaarderingsregime (pré-BHW-regime) viel. De einddatum van de lijfrenteverzekering was 29 december 2012. Op die datum bedroeg de waarde van de lijfrente € 65.345. Dat lijfrentekapitaal was bedoeld voor de aankoop van een lijfrente. Y heeft de lijfrente-aanspraak niet vóór 31 december 2013 omgezet in een andere toegestane lijfrente en op deze datum zijn de lijfrentetermijnen nog niet vastgesteld. Aldus is de wettelijke (uitvoerings)termijn voor de lijfrente overschreden. Y heeft ter zake daarvan niets verantwoord in zijn aangifte IB/PVV 2013 en Y heeft geen ingehouden loonheffing opgegeven in die aangifte. De inspecteur heeft bij het vaststellen van de aanslag in de IB/PVV 2013 de aangifte gecorrigeerd door ter zake van de overschrijding van de wettelijke termijn op 31 december 2013 (fictieve afkoop) een bedrag van € 65.345 als inkomen uit werk en woning in box 1 bij te tellen. In april 2015 heeft Y verzocht de lijfrente tot uitkering te laten komen (afkoop). In het jaar 2015 is door de verzekeraar € 32.935,60 aan Y overgemaakt. Het restant van de afkoopwaarde heeft de verzekeraar achtergehouden. In de afkoopbrief heeft de verzekeraar het achtergehouden bedrag bestempeld als 'loonbelasting en premie volksverzekeringen'. Door de verzekeraar heeft echter geen afdracht van dat bedrag plaatsgevonden. Het achtergehouden bedrag staat nog intern gereserveerd. Het hof heeft het volgende overwogen. Ingevolge het bepaalde in artikel 15 AWR, in samenhang met artikel 9.2, lid 1, aanhef en onderdeel a, en artikel 9.2, lid 7, Wet IB 2001 worden de geheven loonbelasting (LB) en premie volksverzekeringen (PVV) verrekend met de aanslag in de IB/PVV. LB wordt op grond van artikel 27, lid 1, Wet LB 1964 geheven door inhouding op het loon. Hetzelfde heeft te gelden voor de PVV (hierna tezamen: loonheffing). Van een zodanige inhouding is sprake indien de inhoudingsplichtige een gedeelte van het overeengekomen bruto bedrag van het loon niet uitbetaalt, en dit geschiedt met het oogmerk het niet uitbetaalde bedrag als loonheffing af te dragen. De fictieve inkomsten die ter zake van de wettelijke termijnoverschrijding door de inspecteur in aanmerking zijn genomen, zijn naar het oordeel van het hof niet op grond van de Wet LB 1964 aan te merken als loon en zijn mitsdien niet aan de inhouding van LB en PVV onderworpen. Dit brengt mee dat de verzekeraar ter zake van die fictieve inkomsten niet inhoudingsplichtig is. Het bedrag dat de verzekeraar bij de uitkering in 2015 ter zake van de lijfrente-aanspraak heeft achtergehouden, kan naar het oordeel van het hof reeds daarom niet worden aangemerkt als geheven loonheffing in vorenstaande zin. Bovendien is niet aannemelijk gemaakt dat het bedrag dat de verzekeraar bij de uitkering in 2015 ter zake van de lijfrente-aanspraak niet aan Y heeft uitbetaald, is achtergehouden met het oogmerk dit bedrag als loonheffing af te dragen. Het hof concludeert dat het door de verzekeraar achtergehouden bedrag niet kan worden verrekend. Het hof verklaart het hoger beroep ongegrond en bevestigt de uitspraak van de Rechtbank. De uitspraak van het hof is op 8 december 2017 gepubliceerd.
De volledige uitspraak is direct te downloaden van de rechtspraakpagina IB niet-winst van deze website.

Bron: www.rechtspraak.nl

17 december 2017
Op 7 november 2017 heeft het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden uitspraak gedaan in een procedure (BK 16/01141 en ECLI:NL:GHARL:2017:9611) waarbij in geschil was of de door de inspecteur aangebrachte correctie inzake aftrek van lijfrentepremies terecht is aangebracht. Belanghebbende X heeft in 2007 een lijfrenteverzekering afgesloten met als einddatum 1 januari 2041. In de jaren 2007 tot en met 2010 heeft X achtereenvolgens € 620, € 550, € 400 en € 600 aan lijfrentepremies betaald op die verzekering. In zijn aangifte IB/PVV 2010 heeft X een bedrag van in totaal € 2.400 in aftrek gebracht als premies voor lijfrenten. Bij de aanslagregeling voor het jaar 2010 heeft de inspecteur ter zake van de lijfrentepremie een correctie aangebracht van € 1.800. Voor de jaren 2008 en 2009 heeft hij de aftrek alsnog verleend door de aanslagen voor die jaren ambtshalve te verminderen. Voor het jaar 2007 heeft de inspecteur X bij brief - en ten behoeve van de verzekeraar - een verklaring verstrekt, waarin is opgenomen dat loonheffing achterwege kan blijven voor zover de termijnen niet hoger zijn dan € 620; dit is het totaal van de betaalde premies voor zover die niet in de IB aftrekbaar zijn (saldoverklaring). Het hof heeft het volgende overwogen. Ingevolge het bepaalde in artikel 3.130, lid 1, Wet IB 2001 komen premies voor lijfrenten voor aftrek in aanmerking op het tijdstip waarop deze zijn betaald of verrekend, voor zover de verrekening niet leidt tot een schuldig gebleven bedrag. X heeft in 2010 aan lijfrentepremies een bedrag van € 600 betaald. De inspecteur heeft dat bedrag in aftrek toegestaan. De in eerdere jaren betaalde premies kunnen volgens het hof niet bij de vaststelling van het belastbare inkomen over 2010 in aanmerking worden genomen. Dit brengt naar de mening van het hof mee dat de inspecteur bij de aanslagregeling de aftrek van lijfrentepremies terecht heeft beperkt tot het in 2010 door X betaalde bedrag van € 600. Het hof verklaart het hoger beroep ongegrond en bevestigt de uitspraak van de Rechtbank. De uitspraak van het hof is op 10 november 2017 gepubliceerd.
De volledige uitspraak is direct te downloaden van de rechtspraakpagina IB niet-winst van deze website.

Bron: www.rechtspraak.nl

12 december 2017
Afgelopen vrijdag 8 december 2017 zijn maar liefst 2 omvangrijke beleidsbesluiten over pensioenen op 1 dag gepubliceerd. Het gaat om het besluit 'Pensioenen; beschikbare-premieregelingen en premie- en kapitaalovereenkomsten en nettopensioenregelingen' (2017-187605) en het besluit 'Pensioenen; opbouw, vervroegen van de pensioendatum, aanwijzingen en overgangsrecht' (2017-126948). Het eerste besluit is een actualisering van besluitnummer 2017-7168. Zo zijn de opgenomen premiestaffels aangepast aan het verhogen van de fiscale pensioenrichtleeftijd naar 68 jaar per 1 januari 2018. Dit besluit heeft mede betrekking op nettolijfrenten in box 3. Het tweede besluit is een actualisering van het besluit met het kenmerk BLKB2015/830M. Dat tweede besluit is aangepast aan de Wet uitfasering PEB. Een aantal onderdelen zijn daarom vervallen of aangepast en over de oudedagsverplichting zijn enige goedkeuringen opgenomen. Zo is het op basis van de in paragraaf 5.4 opgenomen goedkeuring mogelijk een reeds ingegane ODV aan te wenden ter verkrijging van een box 1-lijfrente (verzekerd en bancair).
De geactualiseerde beleidsbesluiten zijn direct te downloaden via de besluitenpagina LB van deze site.

Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/

2 december 2017
In de edities van het magazine Pensioen Advies van september tot en met december 2017 worden de fiscaliteiten, de (on)mogelijkheden en aandachtspunten van het lijfrenteregime beschreven. Eind november 2017 is deel 3 van het vierluik gepubliceerd. In dit derde deel van het vierluik wordt ingegaan op de fiscale gevolgen van afkoop van diverse vormen van lijfrenten.

Zie ook de vakartikelenpagina van deze website!

25 november 2017
Het wetsvoorstel ‘Overige fiscale maatregelen 2018’ (TK 34.786, nr. 2) is op 23 november 2017 aangenomen door de Tweede Kamer. Het wetsvoorstel maakt deel uit van het pakket Belastingplan 2018 en bevat maatregelen ten behoeve van het noodzakelijke onderhoud van het fiscale stelsel en andere maatregelen die meer technisch van aard zijn of die geen of nauwelijks gevolgen hebben voor het budgettaire en koopkrachtbeeld voor 2018. Meer specifiek ziet het wetsvoorstel op onder meer de codificatie van het verval van de tijdklemmen voor bepaalde Brede Herwaarderingskapitaalverzekeringen, namelijk voor die kapitaalverzekeringen die ingevolge onderdeel AL, lid 1, tweede volzin, Invoeringswet Wet IB 2001 op 31 december 2000 “op weg waren” naar de uitkeringsvrijstelling. Hiertoe wordt een nieuw zevende lid toegevoegd aan onderdeel AM van die Invoeringswet. De Eerste Kamercommissie voor Financiën bespreekt op 28 november 2017 de verdere procedure. Ook wordt op die dag door medewerkers van het ministerie van Financiën voor de leden van de commissie een technische briefing over onder meer het pakket Belastingplan 2018 verzorgd.
De kamerstukken met betrekking tot het wetsvoorstel zijn direct te downloaden via
de wetsvoorstellenpagina van deze site.

Bron: www.eerstekamer.nl

17 november 2017
Per 1 januari 2017 zijn de tijdklemmen voor een KEW, SEW, BEW en een Brede Herwaarderingskapitaalverzekering (BHW-kapitaalverzekering) komen te vervallen voor een aantal specifieke situaties. Per 1 april 2017 zijn de tijdklemmen via een wettelijke bepaling voor alle situaties van voortijdige afkoop van een KEW, SEW en BEW komen te vervallen. Via het beleidsbesluit 2017-81019 van 15 mei 2017 zijn de tijdklemmen ook voor alle situaties van voortijdige afkoop van een BHW-kapitaalverzekering komen te vervallen. In de op 16 november 2017 op belastingdienst.nl gepubliceerde V&A-set zijn vragen en antwoorden over het vervallen van de tijdklemmen in een aantal situaties opgenomen. Ook bevat de set vragen en antwoorden over de gewijzigde wet- en regelgeving per 1 januari 2017 en 1 april 2017 met betrekking tot genoemde spaarproducten. De nieuwe V&A-set bevat nog veel meer antwoorden op veelvoorkomende praktijkvragen ......
De VenA-set is direct te raadplegen
via de helpdeskvragenagina van deze site.

Bron: http://www.belastingdienst.nl/

11 november 2017
Vandaag zijn diverse afgelopen week gepubliceerde kamerstukken inzake het wetsvoorstel ‘Overige fiscale maatreregelen 2018’ op deze webvsite geplaatst.
De kamerstukken met betrekking tot het wetsvoorstel zijn direct te downloaden via de wetsvoorstellenpagina van deze site.

Bron: http://www.eerstekamer.nl

10 november 2017
In de edities van het magazine Pensioen Advies van september tot en met december 2017 worden de fiscaliteiten, de (on)mogelijkheden en aandachtspunten van het lijfrenteregime beschreven. Eind oktober 2017 is deel 2 van het vierluik gepubliceerd. Dit tweede deel van het vierluik biedt u een helpende hand bij de uitvoering van lijfrentecontracten bij expiratie en de (on)mogelijkheden en te maken keuzes die zich daarbij voordoen. Ook wordt ingegaan op de omzetting van lijfrenten:

Zie ook de vakartikelenpagina van deze website!

9 november 2017
Afgelopen week is een aantal interessante nieuwsberichten verschenen inzake de 'woekerpolisaffaire'. Deze nieuwsberichten houden verband met de uitspraak die het Hof Den Bosch op 6 november 2017 heeft gedaan in een woekerpoliszaak waarbij verzekeraar ASR is betrokken. Het gaat daarbij om de uitspraak met het kenmerk 200.122.452_01.
De nieuwsberichten en de uitspraak zijn direct te downloaden vande beleggingsverzekeringenpagina van deze site.

Bron: https://www.findinet.nl/

2 november 2017
Aan het einde van de maand oktober 2017 is de volgende vakbijdrage gepubliceerd over een actueel onderwerp op het terrein van levensverzekeringen:

Zie ook de vakartikelenpagina van deze website!

29 oktober 2017
Op 26 en 27 oktober 2017 zijn op www.belastingdienstpensioensite.nl (website van het CAP van de Belastingdienst) in totaal 30 V&A's op het terrein van pensioenen, loonstamrechten en regelingen voor vervroegde uittreding opnieuw gepubliceerd. De V&A's op het terrein van loonstamrechten en regelingen voor vervroegde uittreding zijn vandaag op deze website geplaatst.
De VenA's zijn direct te raadplegen en tevens te downloaden van de FAQ's en helpdeskvragenpagina van deze site.

Bron: http://www.belastingdienstpensioensite.nl

28 oktober 2017
Vandaag zijn het Verslag en de Nota naar aanleiding van het Verslag inzake het wetsvoorstel ‘Overige fiscale maatreregelen 2018’ (Kamerstukken II, 2017-2018, 34.786, nr. 5H en 6) op deze webvsite geplaatst.
De kamerstukken met betrekking tot het wetsvoorstel zijn direct te downloaden via de wetsvoorstellenpagina van deze site.

Bron: http://www.eerstekamer.nl

21 oktober 2017
Vandaag is de 2e uitgave van het Handboek Loonheffingen 2017 van de Belastingdienst van 1 oktober 2017 via deze website downloadbaar gemaakt. Hierin zijn de nieuwsbrieven loonheffingen verwerkt die zijn verschenen na de 1ste uitgave in 2017 van het handboek 2017.
Het integrale document is direct te downloaden van de renseignerings- en inhouding LB-pagina van deze website.

Bron: www.belastingdienst.nl/loonheffingen

20 oktober 2017
Begin van de maand oktober 2017 is de volgende vakbijdrage gepubliceerd over een actueel onderwerp op het terrein van levensverzekeringen:

Zie ook de vakartikelenpagina van deze website!

17 oktober 2017
In de edities van het magazine Pensioen Advies van september tot en met december 2017 worden de fiscaliteiten, de (on)mogelijkheden en aandachtspunten van het lijfrenteregime beschreven. Eind september 2017 is deel 1 van het vierluik gepubliceerd:

Zie ook de vakartikelenpagina van deze website!

26 september 2017
Een van de voorwaarden om een uitkeringsvrijstelling voor een kapitaalverzekering eigen woning (KEW), een spaarrekening eigen woning (SEW) of een beleggingsrecht eigen woning (BEW) te kunnen benutten was tot 1 april 2017 dat ten minste vijftien of twintig jaren jaarlijks premie was voldaan. Deze zogenoemde tijdklemmen zijn als gevolg van een aangenomen amendement met ingang van die datum vervallen (Kamerstukken II 2016/17, 34 553, nr. 15). Op basis van een goedkeurende maatregel zijn vooruitlopend op wetgeving op dat punt de voor een Brede Herwaarderingskapitaalverzekering vergelijkbare tijdklemmen ook met ingang van genoemde datum zullen vervallen. Deze goedkeuring is opgenomen in onderdeel 4.2 van het verzamelbesluit kapitaalverzekeringen van 15 mei 2017, nr. 2017-81019 (Stcrt. 2017, 28246). Op 19 september 2017 is het wetsvoorstel ‘Overige fiscale maatregelen 2018’ (Tk 34.786, nr. 2) ingediend bij de Tweede Kamer. Met de in dat wetsvoorstel voorgestelde wijziging van onderdeel AM van de Invoeringswet Wet IB 2001 wordt genoemd onderdeel van het verzamelbesluit kapitaalverzekeringen met ingang van 1 januari 2018 gecodificeerd. Daartoe wordt een zevende lid toegevoegd aan de bepaling van die Invoeringswet. Overigens blijven met het vervallen van de termijnen de twee vrijstellingsbedragen die worden genoemd in artikel 26a, tweede lid, van de Wet IB 1964, tekst 2000, van toepassing. Deze vrijstellingen cumuleren. Op een uitkering van een Brede Herwaarderingskapitaalverzekering geldt dan ongeacht de termijn van premiebetaling steeds een maximumvrijstelling van in totaal € 123.428.
De kamerstukken met betrekking tot het wetsvoorstel zijn direct te downloaden via
de wetsvoorstellenpagina van deze site.

Bron: www.rijksoverheid.nl

9 september 2017
Op 8 september 2017 is de digitale Rekenhulp Lijfrentepremie 2017 ‘live’ gegaan en is online beschikbaar gesteld op de website van de Belastingdienst. De digitale Rekenhulp Lijfrentepremie is in een nieuw format c.q. “online jasje” gestoken. Dat geldt ook voor de rekenhulp voor het jaar 2016. Belastingplichtigen hebben ruim drie maanden de tijd om hun aftrekruimte voor 2017 te bepalen en te beslissen of ze wel of geen bedragen zullen storten in hun lijfrenteproduct. Voor berekening van de aftrekruimten voor jaren gelegen voor 2016 kan gebruik worden gemaakt van een afzonderlijke digitale rekenhulp.
De Rekenhulp Lijfrentepremie is direct toegankelijk gemaakt
via de programmapagina van deze site.

Bron: www.belastingdienst.nl

 

In deze rubriek zijn opgenomen de laatste nieuwtjes op levensverzekeringsgebied. Tevens is in deze rubriek aangegeven welke nieuwe items en/of rubrieken zijn toegevoegd aan de Fiscale site Levensverzekeringen.