Directie Rechtstoepassingsbeleid Belastingdienst

 

De voorzitter van de Tweede Kamer
Der Staten-Generaal
Postbus 20018
2500 EA 'S-GRAVENHAGE
 

 

   

Datum
Uw brief (Kenmerk)
Ons kenmerk
 
2 februari 2001
12 januari 2000 / 2000104520
RTB 2001-00196
   
Onderwerp
Kamervragen Marijnissen over aftrek van lijfrente voor mensen met een pensioengat

 

Geachte mevrouw Van Nieuwenhoven,

Hierbij ontvangt u een nota ter beantwoording van de door het lid Marijnissen gestelde vragen inzake aftrek van lijfrente voor mensen met een pensioengat.

W. Bos


Staatssecretaris van Financiën

 

Vragen.

1. Heeft u kennisgenomen van het artikel * Belastingwet veroorzaakt chaos bij pensioenen*?

2. Is het waar dat veel pensioenfondsen niet in staat zijn om voor 1 juli de gegevens over een eventueel pensioengat aan belastingplichtigen te leveren?

3. Deelt u de mening dat sommige mensen met een pensioengat daardoor buiten hun schuld bijna vierduizend gulden minder aan lijfrente kunnen aftrekken?

4. Deelt u de mening dat de overheid hiervoor medeverantwoordleijk is omdat zij overhaast een enorme belastingherziening heeft doorgevoerd die tot deze problemen leidt?

5. Bent u bereid soepel met de termijn van 1 juli a.s. om te gaan en aftrek tot het oude maximumbedrag eventueel toe te laten als het pensioenfonds de gegevend niet kan leveren? Zo neen, bent u beried voor een gelijkwaardige oplossing te zorgen waardoor mensen niet onnodig het slachtoffer worden van deze overhaaste invoering?

Nota ter beantwoording van de vragen van het lid Marijnissen inzake aftrek van lijfrente voor mensen met een pensioengat (nr 2000104520, ingezonden 11 januari 2001).

1) Ja

2) Ik heb van de pensioenfondsen geen signalen ontvangen dat problemen zullen ontstaan bij het verstrekken van gegevens.
Voor de mogelijkheid om lijfrentepremies tot een bedrag van f 6.179 (de basisaftrek) op het inkomen van 2000 in mindering te brengen is overigens de aanwezigheid van een pensioentekort niet relevant.
De basisaftrek kan slechts op het inkomen van 2000 in mindering komen indien betaling van de premie in 2000 heeft plaatsgevonden. De datum van 1 juli aanstaande speelt daarbij dus geen rol.

3, 4 en 5) Door invoering van de Wet inkomstenbelasting 2001 is de basisaftrek (nu : basisruimte) teruggebracht tot een bedrag van 1.036 euro (f 2.283). Hogere premies kunnen slechts afgetrokken worden indien sprake is van een pensioentekort. Onder de Wet inkomstenbelasting 2001 is, voorzover het premies betreft die verband houden met een pensioentekort, de mogelijkheid blijven bestaan om premies in aftrek te brengen op het inkomen over een bepaald jaar, indien deze premies betaald zijn binnen zes maanden na afloop van dat jaar.
Mede met het oog op de problemen die zich kunnen voordoen bij de verstrekking van informatie over de aanwezigheid van een pensioentekort is voor aftrek over de jaren 2001 en 2002 deze termijn van zes maanden verlengd tot 12 maanden.
Het treffen van nadere maatregelen is naar mijn mening niet nodig.