Directie Rechtstoepassingsbeleid Belastingdienst

 

De voorzitter van de Tweede Kamer
Der Staten-Generaal
Postbus 20018
2500 EA 'S-GRAVENHAGE
 

 

   

Datum
Uw brief (Kenmerk)
Ons kenmerk
Inlichtingen
mr. A. Roelofsen
T 070 342 8691
F 070 342 7972
E a.roelofsen@minfin.nl
15 augustus 2001
2000113040 /
11 juli 2001
RTB 2001-02596 U
   
Onderwerp
Kamervragen mevrouw De Vries over buitenlandse pensioenverzekeraars

 

Geachte mevrouw Van Nieuwenhoven,

Hierbij ontvangt u een nota ter beantwoording van de door het lid mevrouw De Vries gestelde vragen over buitenlandse pensioenverzekeraars.

DE STAATSSECRETARIS VAN FINANCIËN,

 

W. Bos

 

Nota ter beantwoording van de vragen van het lid mevrouw De Vries over buitenlandse pensioenverzekeraars (2000113040).

1 t/m 3)
Tot nu toe is slechts namens één buitenlandse verzekeraar bij het Ministerie van Financiën geïnformeerd naar de mogelijkheid om aangewezen te worden als toegestane aanbieder. Overigens betrof dit een aanwijzing als bedoeld in artikel 3.126, eerste lid, letter d van de Wet inkomstenbelasting 2001 (aanbieding van lijfrenteprodukten).
Dit verzoek is nog in behandeling.
Voor een aanwijzing als bedoeld in artikel 19a, eerste lid, onderdeel f van de Wet op de loonbelasting 1964 (aanbieding van pensioenprodukten), zijn nog geen verzoeken bekend.
Ik beschik niet over aanwijzingen op grond waarvan ik een voorspelling voor de rest van het jaar kan doen.

4 en 5)
Het succes van deze regeling hangt in mijn ogen niet af van het aantal verzekeraars dat een verzoek indient. Op grond van het EU-recht, dat discriminatie tussen binnenlandse en buitenlandse verzekeraars verbiedt was het noodzakelijk deze mogelijkheid in de wet op te nemen.