Directie Financiële Markten

 

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal
Postbus 20018
2500 EA 'S-GRAVENHAGE
 

 

   

Datum
Uw brief (Kenmerk)
Ons kenmerk
24 februari 2009
2080910290
FM/2009/184 U
   
Onderwerp
Kamervragen van de leden Blanksma- van den Heuvel en Van Vroonhoven-Kok

 

Geachte voorzitter,

Hieronder treft u de antwoorden aan op de vragen van de leden Blanksma-van den Heuvel en Van Vroonhoven-Kok (beiden CDA) over het eisen van een verklaring van erfrecht (ingezonden op 21 januari 2009) die mij werden toegezonden bij brief van 22 januari 2009, met kenmerk 2009Z00906/ 20809010290. Deze vragen beantwoord ik mede namens de minister van Justitie.

Vraag 1
Herinnert u zich uw antwoord op onze schriftelijke vragen waarin u stelt dat u niet over de informatie beschikt welke individuele banken in welke specifieke gevallen afzien van een verklaring van erfrecht en dat de banken zelf bepalen in welke gevallen wordt afgezien van de verklaring van erfrecht? [1]

Kunt u onderzoeken hoe vaak het voorkomt dat banken consumenten op onnodige kosten jagen doordat ze standaard een verklaring van erfrecht eisen, terwijl dat niet in alle gevallen noodzakelijk is?
Kunt u aangeven wat u aan deze praktijk gaat doen?

Bent u bereid om over deze praktijk met de banken in gesprek te gaan en de Kamer te informeren over de uitkomst van dit gesprek?

Antwoord vraag 1
Ja.
Hiertoe is recentelijk overleg opgestart met de Nederlandse Vereniging van Banken. De NVB heeft toegezegd haar leden te enquêteren en te bekijken in welke gevallen er wordt gevraagd naar een verklaring van erfrecht.

De resultaten hiervan worden dit voorjaar verwacht. Deze zullen zorgvuldig worden bestudeerd. Ik vind het echter niet verstandig om op mogelijke conclusies of vervolgacties vooruit te lopen. Ik zal de Kamer informeren nadat de resultaten zijn bestudeerd.

Vraag 2
Herinnert u zich dat u in voormeld antwoord eveneens stelt dat u met de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie zal bespreken of meer informatie aan de consument kan worden verstrekt over de verklaring van erfrecht?
Heeft u hierover reeds contact gehad met de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie?

Zo ja, wat is uit dit contact gebleken?

Zo nee, wanneer gaat u contact opnemen met de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie?

Antwoord vraag 2
Ja.
In de KNB-brochure Erfrecht wordt reeds stil gestaan bij het gebruik van de verklaring van erfrecht door de banken. Zo daar aanleiding toe is zal ik mij naar aanleiding van de uitkomsten van de in het antwoord op vraag 1 aangekondigde onderzoek nader met de KNB verstaan.

 

Hoogachtend,

de minister van Financiën

 

Wouter Bos

 

[1] Aanhangsel Handelingen, vergaderjaar 2008-2009, nr. 721.