.

Fiscale Site Leven - NIEUWS

19 mei 2022
Diverse kamerstukken met betrekking tot het wetsvoorstel 'Afkoop kleine nettopensioenen en kleine nettolijfrenten in box 3' zijn vandaag bijgewerkt op deze website. Het gaat daarbij onder andere om de nota naar aanleiding van het verslag en de nota van wijziging.
De documenten met betrekking tot dit wetsvoorstel zijn direct te downloaden via de wetsvoorstellenpagina van deze site.

Bron: https://www.eerstekamer.nl

15 mei 2022
Op 26 april 2022 deed Rechtbank Zeeland-West-Brabant uitspraak (BRE 20/9744) in een zaak waarbij de belastingheffing over de afkoopsom van een (geschonken) oud regime-lijfrente in geschil was. Meer specifiek was in geschil of het expiratiekapitaal van een kapitaalverzekering met lijfrenteclausule dat als ‘premie’ werd ingebracht in een zogenoemde voortzettingslijfrente bij de latere afkoop in mindering kon worden gebracht op de ontvangen afkoopsom (saldomethode). De rechtbank concludeerde dat in casu geen plaats is voor toepassing van de saldomethode en heeft het beroep ongegrond verklaard. De uitspraak is op 2 mei 2022 gepubliceerd.
De uitspraak is direct te downloaden via de rechtspraakpagina Wet IB 1964/2001 (niet-winst) van deze site.

Bron: https://www.rechtspraak.nl/

7 mei 2022
Vandaag is de vakartikelenpagina van deze website bijgewerkt naar de laatste stand van zaken inzake vakartikelen. De afgelopen maanden zijn de volgende vakbijdragen gepubliceerd over een actuele onderwerp op het terrein van lijfrenten in internationaal verband:

Zie ook de vakartikelenpagina van deze website!

16 april 2022
Vandaag is de vakartikelenpagina van deze website bijgewerkt naar de laatste stand van zaken inzake vakartikelen. De afgelopen maand is de volgende vakbijdrage gepubliceerd over een actuele onderwerp op het terrein van lijfrenten in internationaal verband:

Zie ook de vakartikelenpagina van deze website!

15 april 2022
Op 2 april 2022 is het concept 'Fiscale Uitvoeringsregelingen Wet toekomst pensioenen' ter internetconsultatie aangeboden. Met de Wet toekomst pensioenen wordt onder andere het fiscale kader voor pensioenen gewijzigd. Dit wetsvoorstel is op 30 maart 2022 naar de Tweede Kamer gezonden. In dat wetsvoorstel wordt voorgesteld de fiscale verschillen tussen de tweede pensioenpijler (werknemerspensioen) en de derde pensioenpijler (individuele pensioenvoorzieningen voor bijvoorbeeld ondernemers of werknemers zonder pensioenregeling), waar mogelijk en wenselijk op te heffen. Met de concept-uitvoeringsregelingen die ter consultatie zijn aangeboden, wordt hier onder andere invulling aan gegeven. Het kabinet onderzoekt in hoeverre de fiscale regels voor lijfrenten waarin wordt doorbelegd na de ingangsdatum kunnen worden geharmoniseerd met de regels die gelden voor pensioenen waarin wordt doorbelegd na de ingangsdatum. De tekst van het concept van de fiscale uitvoeringsregelingen zijn sinds vandaag op deze website geplaatst.
De volledige teksten van de documenten zijn direct te downloaden van de wetsvoorstellenpagina van deze site.

Bron: https://www.tweedekamer.nl/

13 april 2022
Op 30 maart 2022 is het wetsvoorstel 'Wet toekomst pensioenen' ingediend bij de Tweede Kamer. De tekst van het wetsvoorstel en de bijbehorende kamerstukken zijn sinds vandaag op deze website geplaatst.
De volledige teksten van de documenten zijn direct te downloaden van de wetsvoorstellenpagina van deze site.

Bron: https://www.tweedekamer.nl/

6 april 2022
Op 31 maart 2022 zijn op de website van het Centraal Aanspreekpunt Pensioenen van de Belastingdienst geactualiseerde versies van diverse vragen en antwoorden gepubliceerd, zo ook op het terrein van ontslag-/loonstamrechten en de oudedagsverplichting (ODV). Het gaat om V&A 10-006 (omzetten verzekerd ontslag- c.q. loonstamrecht in stamrechtspraarrekening of stamrechtbeleggingsrecht) en V&A 17-029 (uitkeringsperiode van een ODV).
De V&A's zijn direct te raadplegen en tevens te downloaden via de FAQ's en helpdeskvragenpagina van deze site.

Bron: https://centraalaanspreekpuntpensioenen.belastingdienst.nl/

3 april 2022
Op 2 maart 2022 deed Rechtbank Zeeland-West-Brabant uitspraak (AWB 20/5484) in een zaak waarbij in geschil was hoe een in 1997 afgesloten kapitaalverzekering in de belastingheffing moet worden betrokken voor belastingjaar 2014, het jaar waarin de kapitaalverzekering door de belanghebbende in kwestie werd afgekocht. De rente die is begrepen in de afkoopsom vormt volgens de inspecteur inkomen uit werk en woning. De rechtbank heeft het beroep ongegrond verklaard. De uitspraak is op 11 maart 2022 gepubliceerd.
De uitspraak is direct te downloaden via de rechtspraakpagina Wet IB 1964/2001 (niet-winst) van deze site.

Bron: https://www.rechtspraak.nl/

17 maart 2022
Recent is op www.belastingdienst.nl een nieuwe versie gepubliceerd van het document 'Verdragsstaten IB Ingezetenen’. In deze gids zijn uittreksels uit de door Nederland gesloten belastingverdragen opgenomen. De verdragstekst van het betreffende belastingverdrag is bindend. De gids kan als naslagwerk dienen voor de aangiften inkomstenbelasting van binnenlands belastingplichtigen waarbij sprake is van inkomstenbestanddelen afkomstig uit het buitenland. Daarnaast kan deze gids worden gebruikt voor het vaststellen van het heffingsrecht in de loonbelastingsfeer. Er is eveneens een nieuwe versie van het document 'Verdragsstaten IB niet-ingezetenen' op www.belastingdienst.nl geplaatst. Dit document is van toepassing op particulieren die als niet-ingezetenen van Nederland worden beschouwd.
De documenten zijn direct te downloaden via de Internationaalpagina van deze site.

Bron: www.belastingdienst.nl

10 maart 2022
Vandaag is de vakartikelenpagina van deze website bijgewerkt naar de laatste stand van zaken inzake vakartikelen. De afgelopen maanden zijn de volgende vakbijdragen gepubliceerd over een actuele onderwerp op het terrein van lijfrenten in internationaal verband:

Zie ook de vakartikelenpagina van deze website!

9 maart 2022
Op 7 en 9 maart 2022 zijn diverse sets met geactualiseerde vragen en antwoorden met levensverzekeringsonderwerpen gepubliceerd op de website van de Belastingdienst (alle versies zijn van 4 maart 2022). Het gaat om de volgende V&A-sets:

Het integrale PDF-document is direct te downloaden van de Helpdeskvragenpagina van deze website.

Bron: www.belastingdienst.nl/

5 maart 2022
De aangiftecampagne rond de aangifte inkomstenbelasting over het jaar 2021 is op 1 maart 2022 van start gegaan. Samen met de online aangifte 2021 is het geactualiseerde Hulpmiddel Revisierente op de site van de Belastingdienst geplaatst. Deze online applicatie kan een helpende hand bieden bij het doen van aangifte ter zake van een afkoop van een lijfrenteverzekering en een opname in 1 keer van het tegoed op lijfrentrekening (of van een lijfrentebeleggingsrecht). De afkopende belastingplichtige is bij afkoop van een 'grote' nieuw regime box 1-lijfrente in beginsel altijd revisierente verschuldigd. Er is géén revisierente verschuldigd bij afkoop van een kapitaalverzekering met lijfrenteclausule die onder de eerbiedigende werking van het oude fiscale regime van vóór 1992 valt en nooit is aangepast aan het fiscale regime van de Wet IB 2001. Bovendien geldt het volgende. Als de afkoopwaarde van een nieuw regime box 1-lijfrente in 2021 € 4.547 of minder heeft bedragen, is de afkoper ook geen revisierente verschuldigd. En dat geldt onder voorwaarden ook bij afkoop van een nieuw regime box 1-lijfrente bij langdurige arbeidsongeschiktheid.
De verschuldigde revisierente bedraagt volgens de hoofdregel 20% van de (afkoop)waarde van de lijfrenteverzekering of het tegoed van de bancaire lijfrente. Als de lijfrente is afgekocht binnen 10 jaar na het afsluiten ervan, dan kan men gebruikmaken van de tegenbewijsregeling. Hierbij wordt de revisierente op een andere manier berekend. Daarbij wordt rekeninggehouden met de premieaftrek in de afgelopen jaren. Dit kan voor de belastingplichtige voordeliger zijn. Hoeveel revisierente er betaald moet worden kan worden berekend met het Hulpmiddel Revisierente. Daarmee kunnen berekeningen worden gemaakt voor de afkoopjaren 2015 tot en met 2021. Voor ieder(e) lijfrenteverzekering, lijfrenterekening en lijfrentebeleggingsrecht moet de rekenhulp apart worden ingevuld. Is de uitkomst volgens de tegenbewijsregeling minder dan 20% van de afkoopsom of het tegoed? Dan geldt die lagere uitkomst als revisierente.
De Rekenhulp Revisierente is direct toegankelijk gemaakt
via de programmapagina van deze site.

Bron: www.belastingdienst.nl

19 februari 2022
Vandaag is de vakartikelenpagina van deze website bijgewerkt naar de laatste stand van zaken inzake vakartikelen. De afgelopen maand is de volgende vakbijdrage gepubliceerd over een actuele onderwerp op het terrein van lijfrenten in internationaal verband:

Zie ook de vakartikelenpagina van deze website!

18 februari 2021
Op 16 februari 2022 heeft de Belastingdienst op haar website de eerste versie van het "Handboek loonheffingen 2022" gepubliceerd. In dit handboek vindt u informatie over de loonheffingen voor 2022, waarondeer de tarieven, bedragen en percentages voor 2022, maar ook over de tijdelijke versoepeling van de RVU-heffing. In dit handboek zijn de wijzigingen uit de laatste nieuwsbrief 2022 opgenomen.
Het integrale PDF-document is direct te downloaden van de renseignerings- en inhouding LB-pagina van deze website.

Bron: www.belastingdienst.nl/loonheffingen

9 februari 2022
Vandaag is de rechtspraakpagina voor de loonbelasting bijgewerkt naar de laatste stand van zaken op het terrein van ontslagstamrechten.
Klik voor een overzicht van de rechtspraak inzake ontslagstamrechten op rechtspraakpagina Loonbelasting van deze site.

Bron: https://www.rechtspraak.nl/

9 februari 2022
Vandaag is de vakartikelenpagina van deze website bijgewerkt naar de laatste stand van zaken inzake vakartikelen. De afgelopen maand is de volgende vakbijdrage gepubliceerd over een actuele onderwerp op het terrein van lijfrenten in internationaal verband:

Zie ook de vakartikelenpagina van deze website!

26 januari 2022
Op 25 januari 2022 is het verzamelbesluit 'Lijfrenten in de winstsfeer' geactualiseerd. Het geactualiseerde besluit van 17 december 2021, nr. 2021-236684, is ten opzichte van de voorloper met name gewijzigd in paragraaf 9.3 en volgende. Dit gaat over de wijziging van stamrechten bedongen vóór 1992 en aftrek in verband met de zogenoemde stakingswinst of oudedagsreserve. De overige wijzigingen zijn zuiver van redactionele aard en beogen dan ook geen inhoudelijke verandering.
De volledige tekst van het document is sinds vandaag direct te downloaden via de besluitenpagina IB staking/winst van deze site.

Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/

16 januari 2022
Geëmigreerde houders van lijfrenten die hun lijfrente willen omzetten in een periodieke lijfrente-uitkering, kunnen voortaan ook terecht bij andere verzekeraars, zonder dat dit nadelige fiscale gevolgen heeft. Zo staat sinds 12 januari 2022 te lezen op de website van het Verbond van Verzekeraars. Het Verbond, DNB, het ministerie van Financiën en de Belastingdienst hebben hierover afspraken gemaakt. In het verleden ondervonden geëmigreerde houders van lijfrenten bij het omzetten van een lijfrente in een periodieke lijfrente-uitkering zogenoemde 'grensoverschrijdende' problemen, omdat in het algemeen in één keer belasting moest worden betaald over het opgebouwde kapitaal. In 2018 werd op deze regel een uitzondering gemaakt voor geëmigreerde Nederlanders die de opbouw- en uitkeringsfase bij dezelfde verzekeraar laten plaatsvinden. Zie daarover de circulaire van het Verbond van maart 2018, kenmerk SL-2018-1. Deze uitzonderingbepaling is nu zodanig verruimd, dat hij ook van toepassing is als geëmigreerde houders van lijfrenten de uitkering bij een andere verzekeraar regelen dan bij de verzekeraar waar het lijfrentekapitaal is opgebouwd. Belangrijke voorwaarde is dat het contract wordt overgenomen vóór de expiratiedatum. Nu wordt aan meer houders van lijfrenten de mogelijkheid geboden een lijfrente te laten uitkeren zonder nadelige fiscale gevolgen. De verruimde regeling is uitgewerkt in een aanvulling op de circulaire van het Verbond uit 2018 (pdf-formaat). De verruimde regeling geldt niet alleen voor lijfrenten ook voor stamrechtverzekeringen en zogeheten C-polissen. De regeling is alleen van belang voor houders van lijfrenten die bij het ingaan van de lijfrente nog in het buitenland (zullen) wonen. Er zijn overigens geen 'grensoverschrijdende' problemen zoals in de circulaire uit 2018 en de aanvulling daarop zijn beschreven, als houders van lijfrenten bij de ingangsdatum van de lijfrente (weer) in Nederland wonen.
Beide documenten zijn
direct te downloaden via de Internationaalpagina van deze site.

Bron: www.verzekeraars.nl

13 januari 2022
Vandaag is de site bijgewerkt met - een selectie voor levensverzekeringen e.d. van - de officiële teksten met betrekking tot het jaar 2022 van onder andere de volgende wetten en aanpalende lagere regelgeving:

De teksten zijn direct - in PDF-formaat - te raadplegen via de wettekstenpagina van deze site.

7 januari 2022
Op 3 januari 2022 2021 heeft het Centraal Aanspraakpunt Pensioenen van de Belastingdienst (CAP) een herziene versie van V&A 09-011 inzake het begrip 'regulier (jaar)loon' in de handreiking voor interpretatie van het begrip 'RVU' op zijn website gepubliceerd. In verband daarmee is de "Handreiking voor de interpretatie van het begrip "RVU"als bedoeld in artikel 32ba van de Wet op de loonbelasting 1964" aangepast. De herziene versie van de handreiking is op de zelfde datum gepubliceerd.
De handreiking en het V&A zijn direct te raadplegen en tevens te downloaden van de FAQ's en helpdeskvragenpagina van deze site.

Bron: https://centraalaanspreekpuntpensioenen.belastingdienst.nl/

5 januari 2022
Op 29 oktober 2021 is het geactualiseerde 'Besluit Fiscaal Bestuursrecht' met het nummer 2021-9584 in de Staatscourant gepubliceerd (Stcrt. 2021, 44622). In het besluit zijn onder andere de beleidsregels inzake ambtshalve verminderen of teruggeven (paragraaf 23) opgenomen. Het besluit is in werking getreden op 30 oktober 2021.
De volledige tekst van het document is sinds vandaag direct te downloaden via de Invorderingswet en Formeel recht van deze site.

Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/

1 januari 2022
In de laatste weken van 2021 zijn diverse officiële wett(ekst)en in het Staatsblad gepubliceerd. Het gaat daarbij onder meer om een drietal fiscale wetten: de 'Fiscale verzamelwet 2022', het 'Belastingplan 2022' en de wet 'Overige fiscale maatregelen 2022'. Daarnaast is enige lagere regelgeving in het Staatsblad en in de Staatscourant gepubliceerd. Daarbij gaat het onder meer om de ´Regeling tot wijziging van onder meer enige uitvoeringsregelingen besluiten op het gebied van de belastingen en toeslagen´, het 'Besluit tot wijziging van enige uitvoerignsbesluiten op het gebried van de belastingen en enige andere besluiten' en de 'Bijstellingsregeling directe belastingen 2022'. In de publicaties zijn diverse wijzigingen met betrekking tot belastingjaar 2022 opgenomen.
De volledige teksten van de documenten zijn sinds vandaag direct te downloaden van de wettekstenpagina van deze site.

Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/

1 januari 2021
Op 23 december 2021 heeft het Centraal Aanspreekpunt Pensioenen van de Belastingdienst (CAP) het vraag en antwoord (V&A) met nummer 21-009 gepubliceerd. Dit V&A behandelt de vraag of één van de erfgenamen het geërfde recht op de ODV-termijnen naar eigen keuze kan aanwenden voor de verkrijging van een lijfrenteproduct.
Het V&A is direct te downloaden via de helpdeskvragenpagina van deze website
.

Bron: https://centraalaanspreekpuntpensioenen.belastingdienst.nl/

1 januari 2022
Op 23 december 2021 is het wetsvoorstel 'Wijziging van de Pensioenwet, de Wet inkomstenbelasting 2001 en enige andere wetten in verband met aanpassing van de regeling voor waardeoverdracht en afkoop klein pensioen en invoering van afkoop klein nettopensioen en nettolijfrente' ingediend bij de Tweede Kamer. De tekst van het wetsvoorstel en de bijbehorende kamerstukken zijn sinds vandaag op deze website geplaatst.
De volledige teksten van de documenten zijn direct te downloaden van de wetsvoorstellenpagina van deze site.

Bron: https://www.tweedekamer.nl/

22 december 2021
Op 22 december 2021 is het tweede wijzigingsbesluit inzake lijfrenten en rechten op periodieke uitkeringen in de Staatscourant gepubliceerd (nr. 2021-22413). Dit wijzigingsbesluit wijzigt het verzamelbesluit lijfrenten etc. van 16 mei 2019, nr. 2019-115021, laatstelijk gewijzigd bij het wijzigingsbesluit van 8 september 2020, nr. 2020-16039. Het wijzigingsbesluit bevast een aantal kersverse goedkeuringen en enkele redactionele wijzigingen.
De volledige tekst van het document is sinds vandaag direct te downloaden via de besluitenpagina IB niet-winst van deze site.

Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/

21 december 2021
Naar aanleiding van het Eindejaarsbericht van Financiën van 21 december 2021 inzake de fiscale cijfers voor 2022 is een overzicht met de voor levensverzekeringen en bankspaarproducten relevante fiscale cijfers voor het jaar 2022 op deze website geplaatst. Het praktische overzicht met de voor de levensverzekeringspraktijk relevante cijfers is direct te downloaden via de cijfers en overzichtenpagina van deze site.

Bron: https://www.rijksoverheid.nl/documenten

21 december 2021
Op 21 december 2021 heeft de Eerste Kamer ingestemd met het wetsvoorstel 'Belastingplan 2022'. De wettelijke bepalingen uit het pakket 'Belastingplan 2022' treden officieel in werking nadat de Koning deze heeft goedgekeurd. Vooruitlopend op de goedkeuring door de Koning heeft het ministerie van Financiën in het Eindejaarsbericht van vandaag een overzicht gegevens van de belangrijkste wijzigingen in de belastingen per 1 januari 2022. Dit overzicht bevat onder meer de fiscale cijfers inzake levensverzekeringen (lijfrenten en kapitaalproducten).
Het Eindejaarsbericht is direct te downloaden via
de cijfers en overzichtenpagina van deze site.

Bron: https://www.rijksoverheid.nl/documenten

19 december 2021
Tijdens het Wetgevingsoverleg “Wijziging van de Woningwet” van 8 maart 2021 hebben kamerleden een motie inzake bouwsparen ingediend (Kamerstukken II, 2021/21, 35.517, nr. 69). Middels de brief van 6 december 2021 (kenmerk 2021-0000248773) heeft de minister van Financiën, mede namens de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, uitvoering gegeven aan deze motie. In de bijlage bij de brief vindt u de antwoorden van het schriftelijk overleg 'Bouwsparen'.
De brief met bijlage zijn direct te downloaden via
de kamervragenpagina van deze site
.

Bron: https://www.rijksoverheid.nl/documenten

18 december 2021
Op 30 november 2021 heeft het Centraal Aanspreekpunt Pensioenen van de Belastingdienst (CAP) een vraag en antwoord (V&A) gepubliceerd over het vaststellen van het aantal maanden voor de omvang van de tijdelijke RVU-drempelvrijstelling. Het gaat om het V&A met nummer 21-006. Het V&A behandelt de vraag hoeveel maanden in aanmerking mogen worden genomen voor de berekening van de RVU-drempelvrijstelling in geval van mede door de werkgever gefinancierd verlof, direct voorafgaande aan pensionering op de AOW-leeftijd. In hoeverre de periode van verlof meetelt voor de berekening van de omvang van de RVU-drempelvrijstelling, hangt volgens het door het CAP gegeven antwoord af van de vormgeving van het verlof. In een drietal voorbeelden bij het V&A wordt dit verduidelijkt.
Het V&A is direct te downloaden via de helpdeskvragenpagina van deze website
.

Bron: https://centraalaanspreekpuntpensioenen.belastingdienst.nl/

11 december 2021
Vandaag is de vakartikelenpagina van deze website bijgewerkt naar de laatste stand van zaken inzake vakartikelen. De afgelopen maand is de volgende vakbijdrage gepubliceerd over een actuele onderwerp op het terrein van de RVU:

Zie ook de vakartikelenpagina van deze website!

10 december 2021
Vandaag zijn de rechtspraakpagina's voor de loonbelasting en internationaal bijgewerkt naar de laatste stand van zaken op het terrein van ontslagstamrechten.
Klik voor een overzicht van de rechtspraak inzake ontslagstamrechten op rechtspraakpagina Loonbelasting van deze site.

Bron: https://www.rechtspraak.nl/

1 december 2021
Op 19 november 2021 heeft de Hoge Raad arrest gewezen (21/01829) in een zaak die al eerder voor de Hoge Raad (19/03758) heeft gediend. De zaak werd door de Hoge Raad verwezen naar Gerechtshof Den Haag. In de zaak stond de herkwalificatie van een premievrijgemaakte vaste termijnverzekering centraal. Het Haagse hof heeft in zijn uitspraak van 20 april 2021 (BK-20/00644) geoordeeld dat de verzekeringsovereenkomst, na de premievrijmaking, voor de heffing van de IB niet (meer) kan worden aangemerkt als een overeenkomst van levensverzekering. Immers, als gevolg van de premievrijmaking is het overlijdensrisico en daarmee het verzekeringselement volgens het hof verdwenen uit de overeenkomst en resteert een overeenkomst die voor de heffing van de IB moet worden aangemerkt als een spaarcontract. Voorts oordeelt het hof dat het verschil in aard tussen een overeenkomst mét en een overeenkomst zónder overlijdensrisico immers zo groot is dat op deze overeenkomst vóór en na de premievrijmaking niet dezelfde fiscaalrechtelijke bepalingen van toepassing kunnen zijn. Het hof concludeert dat de uitkering in het betreffende jaar (2013) is gedaan uit hoofde van een overeenkomst die op dat moment voor de heffing van de IB moet worden aangemerkt als een spaarcontract. Het Haagse verwijzigingshof concludeert dat de heffing over de uitkering in 2013 volgens de bepalingen van de Wet IB 2001 verloopt, tenzij de Invoeringswet Wet IB 2001 anders bepaalt. Ingevolge hoofdstuk 2, artikel I, onderdeel AK, lid 2 van die Invoeringswet worden de inkomsten uit vermogen gesteld op het bedrag dat in aanmerking zou zijn genomen indien de lopende termijn (van rente) op 31 december 2000, tegen de waarde in het economische verkeer die daar op dat moment aan zou kunnen worden toegekend, zou zijn genoten. De renteaangroei tussen 16 maart 1995 en 31 december 2000 wordt in 2013 tot het inkomen in box 1 gerekend. De belanghebbende heeft tegen de uitspraak van het Hof Den Haag cassatie ingesteld. De Hoge Raad heeft de klachten over de uitspraak van het Hof beoordeeld. De uitkomst hiervan is dat deze klachten niet kunnen leiden tot vernietiging van die uitspraak van het hof. Bij de beoordeling van de klachten is het niet nodig om antwoord te geven op vragen die van belang zijn voor de eenheid of de ontwikkeling van het recht (zie artikel 81, lid 1 van de Wet op de rechterlijke organisatie). De Hoge Raad heeft het beroep in cassatie ongegrond verklaard. Het arrest is op 19 november 2021 gepubliceerd.
Het arrest en de bijbehorende eerdere uitspraken zijn direct te downloaden via de rechtspraakpagina Wet IB 1964/2001 (niet-winst) van deze site.

Bron: https://www.rechtspraak.nl/

28 november 2021
Vandaag is de vakartikelenpagina van deze website bijgewerkt naar de laatste stand van zaken inzake vakartikelen. De afgelopen maand is de volgende vakbijdrage gepubliceerd over een actuele onderwerp op het terrein van levensverzekeringen:

Zie ook de vakartikelenpagina van deze website!

27 november 2021
Op 23 november 2021 heeft de Belastingdienst op haar website de tweede versie van de "Nieuwsbrief loonheffingen 2022" gepubliceerd. In deze nieuwsbrief vindt u informatie over de nieuwe regels voor het inhouden en betalen van de loonheffingen vanaf 1 januari 2022. In deze 2e uitgave heeft de Belastingdienst de informatie aangevuld. Onder ‘Nieuws’ op belastingdienst.nl/loonheffingen leest u wat de aanvullingen en veranderingen in elke uitgave zijn.
Het integrale PDF-document is direct te downloaden van de renseignerings- en inhouding LB-pagina van deze website.

Bron: www.belastingdienst.nl/loonheffingen

27 november 2021
Op 5 november 2021 heeft de staatssecretaris van SZW de pensioengerechtigde leeftijd/AOW-leeftijd in 2027 bekend gemaakt. De officiële publicatie in de Staatscourant heeft op 16 november 2021 plaatsgevonden (Stcrt. 2021, 46409). Het overzicht met AOW-leeftijden op deze website is bijgewerkt. Toegevoegd is de AOW-leeftijd voor 2027.
Het overzicht is direct te downloaden via
de cijfers en overzichtenpagina van deze site.

Bron: https://www.rijksoverheid.nl/documenten

22 november 2021
Op 5 november 2021 heeft de Hoge Raad arrest gewezen in een zaak waarbij de beschikking revisierente bij afkoop van een aan het fiscale regime van de Wet IB 2001 aangepaste lijfrente in geschil was (kenmerk 20/03173). Daarbij ging het om het volgende. X heeft in 1989 een lijfrenteverzekering afgesloten met ingangsdatum 1 december 1989 en einddatum 1 december 2015. De polisvoorwaarden zijn in verband met de wijziging van het belastingstelsel per 1 januari 2001 aangepast, zodat X de jaarlijkse premie onder het regime van de Wet IB 2001 kon blijven aftrekken. Omtrent de aanwending van het beschikbaar komende lijfrentekapitaal heeft X info ingewonnen over de optie van voortijdige afkoop van de lijfrente, onder meer door raadpleging van de website van de Belastingdienst. X heeft de lijfrente in 2015 afgekocht. Bij het opleggen van de aanslag IB/PVV 2015 is ter zake van de afkoop revisierente in rekening gebracht. X is het met de verschuldigde revisierente niet eens omdat hij van mening is dat hij aan de (achteraf: onjuiste) mededeling op de website van de Belastingdienst het vertrouwen kon ontlenen dat bij afkoop geen revisierente zou zijn verschuldigd. De Rechtbank Den Haag en het Hof Den Haag stelden X in het gelijk en waren van oordeel dat de mededeling duidelijk en niet voor verschillende uitleg vatbaar is: bij de afkoop van de vóór 16 oktober 1990 afgesloten lijfrenteverzekering is geen revisierente verschuldigd. Bij die mededeling is geen voorbehoud gemaakt ten aanzien van lijfrenteverzekeringen die zijn aangepast aan de premieaftrekvoorwaarden van de Wet IB 2001. X mocht daarom afgaan op de juistheid van die mededeling, aldus het hof. Het hof oordeelde dat sprake is van gewekt vertrouwen en dat de Belastingdienst aan haar uitlatingen kan worden gehouden. De staatssecretaris van Financiën heeft tegen de uitspraak van het Hof Den Haag cassatie ingesteld. De Hoge Raad oordeelt dat in gevallen waarin de belastingplichtige, afgaande op – achteraf bezien onjuiste – informatie, een handeling heeft verricht of nagelaten ten gevolge waarvan een hoger bedrag van hem wordt geheven dan hij op basis van die informatie meende als gevolg van die handeling of dat nalaten te moeten betalen, zal doeltreffende rechtsbescherming tegen inbreuken op het vertrouwensbeginsel in de regel het oordeel rechtvaardigen dat het meerdere niet van de belastingplichtige mag worden geheven. Het beroep in cassatie is ongegrond verklaard. Het arrest is op 5 november 2021 gepubliceerd.
Het arrest en de bijbehorende uitspraken zijn direct te downloaden via de rechtspraakpagina Wet IB 1964/2001 (niet-winst) van deze site.

Bron: https://www.rechtspraak.nl/

14 november 2021
Op 9 november 2021 heeft het Centraal Aanspreekpunt Pensioenen van de Belastingdienst (CAP) een vraag en antwoord (V&A) gepubliceerd over de toepassing van de RVU-drempelvrijstelling. Het gaat om het V&A met nummer 21-007. Het V&A behandelt de vraag of de tijdelijke RVU-drempelvrijstelling van artikel 32ba, lid 7, van de Wet op de loonbelasting 1964 wordt beperkt indien de RVU-gerechtigde gelijktijdig een (tijdelijk verhoogde) pensioenuitkering ontvangt. De conclusie in het antwoord luidt dat het, zonder dat de RVU-drempelvrijstelling wordt aangetast, mogelijk is om naast de RVU-uitkering in dezelfde periode een pensioenuitkering te ontvangen. Het is daarbij volgens het CAP niet relevant of voor de pensioenuitkeringen gebruik wordt gemaakt van de mogelijkheden van bijvoorbeeld een AOW-compensatie als genoemd in artikel 18d, lid 3, van de Wet op de loonbelasting 1964 en/of een hoog-laag pensioen als genoemd in artikel 18d, lid 1, onderdeel b, van die wet.
Het V&A is direct te downloaden via de helpdeskvragenpagina van deze website
.

Bron: https://centraalaanspreekpuntpensioenen.belastingdienst.nl/

21 oktober 2021
Tijdens de behandeling van het wetsvoorstel “Wet Bedrag ineens, RVU en verlofsparen” in de Eerste Kamer op 12 januari 2021 is toegezegd de beoogde inwerkingtredingsdatum van het keuzerecht bedrag ineens met één jaar op te schuiven naar 1 januari 2023. Hierdoor hebben pensioenuitvoerders meer tijd om hun voorbereiding ten aanzien van dit keuzerecht zorgvuldig in te richten. Deze extra tijd moest bovendien worden gebruikt om met pensioenuitvoerders te bekijken welke aanpassingen noodzakelijk zijn om de uitvoerbaarheid van de doorgevoerde aanpassingen van het wetsvoorstel via de tweede nota van wijziging op het wetsvoorstel te verbeteren. In zijn brief van 12 oktober 2021 heeft de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid de Tweede Kamer geïnformeerd over de oplossing die in dit verband met de (vertegenwoordigers van) pensioenuitvoerders is gevonden. Met hen is er overeenstemming over een vormgeving van de uitgestelde betaling van een bedrag ineens, die enerzijds een oplossing biedt voor de zogenoemde “geboortedatumproblematiek” en anderzijds tegemoet komt aan de uitvoeringspraktijk. Ter aanpassing van het tweede uitbetalingsmoment zoals opgenomen in de “Wet bedrag ineens, RVU en verlofsparen” zal de staatssecretaris zo spoedig mogelijk een wetsvoorstel opstellen en indienen bij de Tweede Kamer. De beoogde inwerkingtredingsdatum van het (aangepaste) voorstel is 1 januari 2023.
De brief (met bijlage) is direct te downloaden via de wetsvoorstellenarchiefpagina van deze site.

Bron: https://www.rijksoverheid.nl/documenten

20 oktober 2021
Vandaag is de vakartikelenpagina van deze website bijgewerkt naar de laatste stand van zaken inzake vakartikelen. De afgelopen maand is de volgende vakbijdrage gepubliceerd over een actuele onderwerp op het terrein van levensverzekeringen:

Zie ook de vakartikelenpagina van deze website!

20 oktober 2021
Op 15 oktober 2021 heeft de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid richting de Eerste Kamer antwoorden gegeven op een tweetal reeksen van kamervragen van kamerfracties over de toekomst van het pensioenstelsel (kenmerk 2021-0000163663).
De brief is direct te downloaden via de wetsvoorstellenpagina van deze site.

Bron: https://www.rijksoverheid.nl/documenten

19 oktober 2021
Op 13 oktober 2021 heeft de Belastingdienst op haar website de derde versie van het "Handboek loonheffingen 2021" gepubliceerd. In dit handboek vindt u informatie over de loonheffingen voor 2021, waarondeer de tarieven, bedragen en percentages voor 2021, maar ook over de tijdelijke versoepeling van de RVU-heffing. Op pagina's 8 tot en met 11 zijn de wijzigingen ten opzichte van de eerdere, tweede versie uitgewerkt.
Het integrale PDF-document is direct te downloaden van de renseignerings- en inhouding LB-pagina van deze website.

Bron: www.belastingdienst.nl/loonheffingen

13 oktober 2021
Vandaag is de vakartikelenpagina van deze website bijgewerkt naar de laatste stand van zaken inzake vakartikelen. De afgelopen maand is de volgende vakbijdrage gepubliceerd over een actuele onderwerp op het terrein van levensverzekeringen:

Zie ook de vakartikelenpagina van deze website!

12 oktober 2021
Op 2 september 2021 heeft de Rechtbank Zeeland-West-Brabant uitspraak gedaan (kenmerk AWB 19/2452) in een zaak waarbij onder andere in geschil was of ten aanzien van de stakingswinstlijfrente voldaan is aan de voorwaarde van artikel 3.126, lid 1, onderdeel a, ten tweede Wet 2001. In casu werd (een deel van) de onderneming aan een andere partij (de B.V.) overgedragen dan waaraan de stakingslijfrentepremie (de holding) werd betaald. Naar het oordeel van de rechtbank is de holding daarmee geen verzekeraar als bedoeld in artikel 3.126, lid 1, onderdeel a, ten tweede Wet IB 2001. Het bedrag aan premies voor inkomensvoorzieningen van € 400.000 is ten onrechte in aanmerking genomen. De rechtbank stelt de inspecteur in het gelijk. De uitspraak is gepubliceerd op 21 september 2021.
De uitspraak is direct te downloaden via de rechtspraakpagina Wet IB 1964/2001 (staking/winst) van deze site.

Bron: https://www.rechtspraak.nl/

11 oktober 2021
Op 5 oktober 2021 is de kennisgeving inzake een actualisering van de bekendmaking aangaande toegelaten buitenlandse aanbieders van pensioenen en lijfrenten gepubliceerd op rijksoverheid.nl. Het gaat om de kennisgeving van 15 maart 2021, nr. 2021-5656. De belangrijkste wijzigingen zijn:
- de aanwijzing van RESAVER Pension Fund OFP als toegelaten buitenlandse aanbieder van pensioenen met ingang van 15 oktober 2019;
- het op verzoek intrekken van de aanwijzing van Pension & Co Instelling als toegelaten buitenlandse aanbieder van pensioenen met ingang van 1 mei 2020; en
- een aanpassing van de verwijzing naar de meest recente versie van het beleidsbesluit aangaande toegelaten buitenlandse aanbieders van lijfrenten.
Het volledige document is direct te downloaden via de besluitenpagina IB niet-winst van deze site.

Bron: https://www.rijksoverheid.nl/documenten

10 oktober 2021
Op 21 september 2021 heeft de staatssecretaris van Financiën de 'Prinsjesdagbrief fiscale moties en toezeggingen' naar de Tweede en Eerste Kamer gestuurd. In deze moties- en toezeggingenbrief worden de Kamers op de hoogte gebracht over de voortgang van moties en toezeggingen. In deze brieven wordt ingegaan op de afgeronde en lopende fiscale moties en toezeggingen die een meer uitgebreide toelichting behoeven. In het eerste gedeelte van de brief wordt ingegaan op de moties en toezeggingen die zijn afgerond en het tweede gedeelte van de brief gaat in op moties en toezeggingen die een actualisatie behoeven. Onder de laatste categorie valt onder andere de actualisatie van forfaits. In de brief deelt de staatssecretaris mee dat voor 19 van de 28 te actualiseren forfaits een onderzoek zal worden opgestart waarin de mogelijkheden voor en gevolgen van eventuele actualisatie in kaart zullen worden gebracht. Tabel 3 (op blz. 11 van de brief) bevat een overzicht van welke forfaits in welk onderzoek betrokken worden, waaronder de forfaits die gebaseerd zijn op de levensverwachting en rentevoet. Deze forfaits zijn relevant voor onder andere de waardering van periodieke uitkeringen die van het leven afhankelijk zijn (zie artikel 5 en 6 Uitvoeringsbesluit SW 1956 en artikel 19 Uitvoeringsbesluit IB 2001). In de volgende fiscale moties- en toezeggingenbrief zal de staatssecretaris de Kamers informeren over het vervolgtraject voor de overige 9 forfaits.
De brieven en bijlagen zijn direct te downloaden via de wetsvoorstellenpagina van deze site.

Bron: https://www.rijksoverheid.nl/documenten

3 oktober 2021
In zijn brief van 23 september 2021 heeft de minister van Financiën diverse kamervragen over het omzeilen van het provisieverbod door enkele aanbieders van financiële producten beantwoord (kenmerk 2021-0000188938).
Het document is direct te downloaden via de kamervragenpagina van deze site.

Bron: www.rijksoverheid.nl

2 oktober 2021
Vandaag is de vakartikelenpagina van deze website bijgewerkt naar de laatste stand van zaken inzake vakartikelen. De afgelopen maand is de volgende vakbijdrage gepubliceerd over een actuele onderwerp op het terrein van levensverzekeringen:

Zie ook de vakartikelenpagina van deze website!

19 september 2021
Vandaag is de vakartikelenpagina van deze website bijgewerkt naar de laatste stand van zaken inzake vakartikelen. De afgelopen maand is de volgende vakbijdrage gepubliceerd over een actuele onderwerp op het terrein van levensverzekeringen:

Zie ook de vakartikelenpagina van deze website!

26 augustus 2021
Vandaag zijn de diverse rechtspraakpagina's op deze website voorzien van de meest recente uitspraken van rechtbanken en gerechtshoven en arresten/conclusies van de Hoge Raad. Het gaat om de rechtspraakpagina's inzake IB niet-winst, IB staking/winst, de AWR en internationaal.
De uitspraken zijn direct in te zien via de overzicht rechtspraakpagina's van deze site.

Bron: https://www.rechtspraak.nl/

19 augustus 2021
Vandaag is de vakartikelenpagina van deze website bijgewerkt naar de laatste stand van zaken inzake vakartikelen. De afgelopen maand is de volgende vakbijdrage gepubliceerd over een actuele onderwerp op het terrein van levensverzekeringen:

Zie ook de vakartikelenpagina van deze website!

18 augustus 2021
Nederland heeft met een groot aantal landen belastingverdragen gesloten ter voorkoming van dubbele heffing van directe belastingen (onder andere inkomstenbelasting en dividendbelasting). Ook heeft Nederland verdragen afgesloten waarin de uitwisseling van fiscale informatie wordt geregeld. Op 26 juli 2021 is het verdragenoverzicht per 1 juli 2021 gepubliceerd.
Het document is direct te downloaden via de Internationaalpagina van deze site.

Bron: www.rijksoverheid.nl

6 augustus 2021
Diverse kamerstukken met betrekking tot de wet 'Wet bedrag ineens, RVU en verlofsparen' zijn vandaag bijgewerkt op deze website. Het gaat daarbij onder andere om brieven over CAO-afspraken over RVU's en de uitvoering van RVU's door pensioenfondsen.
De documenten met betrekking tot deze wet zijn direct te downloaden via de wetsvoorstellen archiefpagina van deze site.

Bron: https://www.eerstekamer.nl

2 augustus 2021
Het 'Hulpmiddel Lijfrentepremie', editie 2021, is medio juli 2021 online beschikbaar gesteld op de website van de Belastingdienst. Belastingplichtigen hebben nu nog ruim vier maanden de tijd om hun aftrekruimte voor 2021 te bepalen en te beslissen of ze wel of geen bedragen zullen storten in hun box 1-lijfrenteproduct. Voor berekening van de aftrekruimten voor jaren gelegen vóór 2016 kan gebruik worden gemaakt van een afzonderlijke digitale rekenhulp.
De Rekenhulp Lijfrentepremie is direct toegankelijk gemaakt
via de programmapagina van deze site.

Bron: www.belastingdienst.nl

25 juli 2021
Vandaag is de vakartikelenpagina van deze website bijgewerkt naar de laatste stand van zaken inzake vakartikelen. De afgelopen maand is de volgende vakbijdrage gepubliceerd over een actuele onderwerp op het terrein van levensverzekeringen:

Zie ook de vakartikelenpagina van deze website!

8 juli 2021
Vandaag is de vakartikelenpagina van deze website bijgewerkt naar de laatste stand van zaken inzake vakartikelen. De afgelopen maanden zijn de volgende vakbijdragen gepubliceerd over een actuele onderwerp op het terrein van levensverzekeringen:

Zie ook de vakartikelenpagina van deze website!

7 juli 2021
Op 6 juli 2021 heeft de Belastingdienst op haar website de tweede versie van het "Handboek loonheffingen 2021" gepubliceerd. In dit handboek vindt u informatie over de loonheffingen voor 2021, waarondeer de tarieven, bedragen en percentages vanaf 1 januari 2021, maar ook over de tijdelijke versoepeling van de RVU-heffing. Op pagina's 8 tot en met 12 zijn de wijzigingen ten opzichte van de eerdere versie uitgewerkt.
Het integrale PDF-document is direct te downloaden van de renseignerings- en inhouding LB-pagina van deze website.

Bron: www.belastingdienst.nl/loonheffingen

18 juni 2021
Vandaag is de vakartikelenpagina van deze website bijgewerkt naar de laatste stand van zaken inzake vakartikelen. De afgelopen maanden zijn de volgende vakbijdragen gepubliceerd over een actuele onderwerp op het terrein van levensverzekeringen:

Zie ook de vakartikelenpagina van deze website!

9 juni 2021
Op 4 juni 2021 is een herziene versie van de set met Vragen en antwoorden inzake lijfrenten gepubliceerd op de website van de Belastingdienst (versie van 6 mei 2021). Het document bevat vragen en antwoorden over overbruggingslijfrenten, tijdelijke oudedagslijfrenten, de afkoopregeling voor kleine lijfrenten, lijfrenterekeningen en lijfrentebeleggingsrechten. In het document is uitgegaan van de wetteksten en cijfers op 1 januari 2021.
Het integrale PDF-document is direct te downloaden van de Helpdeskvragenpagina van deze website.

Bron: www.belastingdienst.nl/

15 mei 2021
Het overzicht met de belastingrentepercentages is bijgewerkt. Toegevoegd zijn de belastingrentepercentages van 2020 en 2021. De rentepercentages kunnen onder andere worden gebruikt voor de tegenbewijsregeling revisierente.
Het overzicht is direct te downloaden via
de cijfers en overzichtenpagina van deze site.

Bron: https://www.rijksoverheid.nl/documenten

14 mei 2021
Op 23 april 2021 hebben staatssecretaris Vijlbrief en staatssecretaris Van Huffelen van Financiën de 'Voorjaarsbrief Fiscale moties en toezeggingen 2021' naar de Tweede en Eerste Kamer gestuurd. De brieven zien op moties en toezeggingen op het gebied van de fiscaliteit en de Belastingdienst. Onder het kopje 'Lopende moties en toezeggingen' is de kamer geïnformeerd over de voortgang van de actualisatie van fiscale forfaits. Dit naar aanleiding van het onderzoek van de Algemene Rekenkamer (ARK) naar de bijdrage en uitvoerbaarheid van in totaal 48 forfaits in het Nederlandse belastingstelsel. Het onderzoek is ingesteld naar aanleiding van een toezegging om in kaart te brengen welke forfaits potentieel actualisatie behoeven en welke mogelijkheden er zijn om deze forfaits te actualiseren. De eerste fase van dit onderzoek is afgerond, daarbij is in beeld gebracht dat 28 van de 48 door de ARK onderzochte forfaits potentieel actualisatie behoeven. In tabel 1 in de brief (blz. 17) is een overzicht opgenomen van de opties voor alternatieve vormgeving die per forfait overwogen kunnen worden.
De forfaits die gebaseerd zijn op de levensverwachting en rentevoet zijn relevant voor onder andere de waardering van periodieke uitkeringen die van het leven afhankelijk zijn (zie artikel 5 en 6 Uitvoeringsbesluit SW 1956 en artikel 19 Uitvoeringsbesluit IB 2001). Voor deze forfaits is aangegeven dat een onderzoek zal worden gestart om de gevolgen van actualisatie in kaart te brengen. Deze forfaits zijn groen gemarkeerd in tabel 1. In bijlage 3 bij de brief aan de Tweede Kamer vindt u voor alle forfaits een fiche waarin een toelichting op het forfait is opgenomen en de potentiële opties voor alternatieve vormgeving worden geschetst (zie onder andere blz. 22 - 25 respectievelijk blx. 37 - 39 van bijlage 3)
.
De brieven en bijlagen zijn direct te downloaden via de wetsvoorstellenpagina van deze site.

Bron: https://www.rijksoverheid.nl/documenten

12 mei 2021
Op 11 maart 2021 heeft de Rechtbank Zeeland-West-Brabant uitspraak gedaan in een zaak waarbij in geschil was of de vrijvalwinst van de lijfrenteverplichting voor een lager bedrag in aanmerking worden genomen. Belanghebbende is een in 1981 opgerichte BV waarvan de aandelen worden gehouden door X. Belanghebbende heeft op 16 april 1982 een lijfrentestamrechtovereenkomst gesloten met X betreffende lijfrente-uitkeringen ingaande op het moment dat X de leeftijd van 65 jaar bereikt, of zoveel eerder als tussen partijen overeengekomen. Belanghebbende stelt in de zaak dat de lijfrenteverplichting fiscaal op een hoger bedrag mag worden gewaardeerd, waardoor de vrijvalwinst en daarmee de belastbare winst dient te worden verlaagd. De inspecteur stelt zich echter op het standpunt dat de herziene berekening niet kan worden gevolgd. Volgens de inspecteur wijken de gehanteerde uitgangspunten af van de uitgangspunten die ten grondslag hebben gelegen aan de berekening van de lijfrente-uitkeringen en zijn bepaalde nieuwe uitgangspunten onvoldoende onderbouwd. De rechtbank stelt voorop dat uit artikel 3.29 Wet IB 2001 en artikel 8, lid 6 Wet VPB 1969 (tekst 2014) volgt dat de waardering van lijfrenteverplichtingen – zoals die van belanghebbende – moet plaatsvinden in overeenstemming met algemeen aanvaarde actuariële grondslagen, met inachtneming van een rekenrente van ten minste 4%. Een waarderingsmethode die overeenstemt met deze uitgangspunten moet dus in beginsel toelaatbaar worden geacht. De rechtbank is van oordeel dat belanghebbendes herziene berekening niet kan dienen als basis voor het bepalen van de hoogte van de fiscale waarde van de lijfrenteverplichting per 31 december 2014. Door uit te gaan van betalingen per kwartaal vooraf, kan namelijk niet worden uitgesloten dat – rekening houdende met de wettelijk verplichte rekenrente van 4% – de fiscale verplichting op een hoger bedrag wordt gesteld dan waar de overeenkomst met X aanleiding toe geeft. Daarnaast heeft belanghebbende niet aannemelijk gemaakt dat de herziene berekening is gebaseerd op algemeen aanvaarde actuariële grondslagen. Tegenover de betwisting door de inspecteur heeft belanghebbende in het bijzonder onvoldoende onderbouwd dat de gehanteerde leeftijdsterugstelling in combinatie met de gehanteerde sterftetabel aanvaardbaar is. De rechtbank stelt de inspecteur in het gelijk. De uitspraak is gepubliceerd op 30 april 2021.
De uitspraak is direct te downloaden via de rechtspraakpagina Wet IB 1964/2001 (staking/winst) van deze site.

Bron: https://www.rechtspraak.nl/

11 mei 2021
Vandaag is de vakartikelenpagina van deze website bijgewerkt naar de laatste stand van zaken inzake vakartikelen. De afgelopen maand is de volgende vakbijdrage gepubliceerd over een actuele onderwerp op het terrein van levensverzekeringen:

Zie ook de vakartikelenpagina van deze website!

10 mei 2021
Op 30 april 2021 heeft het Centraal Aanspraakpunt Pensioenen van de Belastingdienst (CAP) een herziene versie van de "Handreiking voor de interpretatie van het begrip "RVU"als bedoeld in artikel 32ba van de Wet op de loonbelasting 1964" gepubliceerd. De herziene handreiking verduidelijkt de voorwaarden van de tijdelijke drempelvrijstelling.
De handreiking is direct te raadplegen en tevens te downloaden van de FAQ's en helpdeskvragenpagina van deze site.

Bron: https://centraalaanspreekpuntpensioenen.belastingdienst.nl/

9 mei 2021
Uit een onderzoek naar de Wet verbeterde premieregeling (Wvp) door de Autoriteit Financiële Markten blijkt dat niet alle pensioenuitvoerders bij de ontwikkeling van variabele pensioenproducten voldoende rekening houden met de kenmerken en behoeften van deelnemers, zoals de risico’s die ze willen en kunnen nemen. Ook begeleiden ze deelnemers niet altijd goed bij de keuze tussen een variabele of een vastgestelde pensioenuitkering. De Wvp kent veel elementen die terugkomen in het nieuwe pensioenstelsel. De uitkomsten van dit rapport bieden daarmee ook belangrijke lessen voor de inrichting van het nieuwe pensioenstelsel (zie onder andere het wetsvoorstel 'Wet toekomst pensioenen').
Het rapport is direct te downloaden via de wetsvoorstellenpagina van deze site.

Bron: https://www.internetconsultatie.nl/wettoekomstpensioenen

5 mei 2021
Vandaag zijn de diverse rechtspraakpagina's op deze website voorzien van recente uitspraken van rechtbanken en gerechtshoven en arresten van de Hoge Raad. Zie hiervoor de diverse rechtspraakpagina's.

Bron: https://www.rechtspraak.nl/

4 mei 2021
Op 1 april 2021 heeft het Centraal Aanspraakpunt Pensioenen van de Belastingdienst (CAP) een herziene versie van V&A 08-020 Loonstamrechtovereenkomst - Variabele termijnen gepubliceerd. In dit herziene V&A 08-020 zijn de mogelijkheden voor aanpassing van het stamrechtcontract aangepast.
De handreiking is direct te raadplegen en tevens te downloaden van de FAQ's en helpdeskvragenpagina van deze site.

Bron: https://centraalaanspreekpuntpensioenen.belastingdienst.nl/

26 april 2021
Op 20 april 2021 heeft de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid in zijn brief aan de Eerste Kamer enkele aanvullende vragen van de OSF-fractie over het wetsvoorstel 'Wet toekomst pensioenen' beantwoord.
De antwoordbrief is direct te downloaden via de wetsvoorstellenpagina van deze site.

Bron: https://www.internetconsultatie.nl/wettoekomstpensioenen

24 februari 2021
Vandaag is de vakartikelenpagina van deze website bijgewerkt naar de laatste stand van zaken inzake vakartikelen. De afgelopen maanden zijn de volgende vakbijdragen gepubliceerd over een actuele onderwerp op het terrein van levensverzekeringen:

Zie ook de vakartikelenpagina van deze website!

23 maart 2021
Op 22 maart 2021 is het wetsvoorstel 'Wijziging van de Pensioenwet, de Wet verplichte beroepspensioenregeling en de Wet inkomstenbelasting 2001 in verband met aanpassing van de regeling voor waardeoverdracht en invoering van afkoop klein nettopensioen en nettolijfrente' ter internetconsultatie aangeboden. Dit wetsvoorstel heeft drie doelstellingen die verband houden met knelpunten bij kleine pensioenen. Ten eerste wordt het voor pensioenuitvoerders mogelijk om de waarde van alle kleine (bruto) ouderdomspensioenen (2e pijler) te kunnen overdragen. Ten tweede mag de uitvoerder van een klein nettopensioen afkopen, mits een deelnemer instemt met afkoop van zijn of haar klein nettopensioen. Ten derde neemt dit wetsvoorstel fiscale sancties weg in geval de gerechtigde besluit tot het afkopen van zijn kleine nettolijfrente. De einddatum van de consultatie is 19 april 2021.
De stukken zijn direct te downloaden via de wetsvoorstellenpagina van deze site.

Bron: https://www.internetconsultatie.nl/

21 maart 2021
Op 18 maart 2021 heeft de Belastingdienst op haar website het "Handboek loonheffingen 2021" gepubliceerd. In dit handboek vindt u informatie over de loonheffingen voor 2021, waarondeer de tarieven, bedragen en percentages vanaf 1 januari 2021, maar ook over de tijdelijke versoepeling van de RVU-heffing en de aflopende en verlengde noodmaatregelen voor de loonheffingen in verband met de coronacrisis.
Het integrale PDF-document is direct te downloaden van de renseignerings- en inhouding LB-pagina van deze website.

Bron: www.belastingdienst.nl/loonheffingen

20 maart 2021
Op 5 februari 2021 heeft het Centraal Aanspraakpunt Pensioenen van de Belastingdienst (CAP) een herziene versie van de "Handreiking voor de interpretatie van het begrip "RVU"als bedoeld in artikel 32ba van de Wet op de loonbelasting 1964" gepubliceerd. Aan de handreiking is een onderdeel 5 toegevoegd. Dit onderdeel ziet op de invoering van de tijdelijke drempelvrijstelling RVU-heffing voor de periode van 1 januari 2021 tot en met 31 december 2025.
De handreiking is direct te raadplegen en tevens te downloaden van de FAQ's en helpdeskvragenpagina van deze site.

Bron: https://centraalaanspreekpuntpensioenen.belastingdienst.nl/

16 maart 2021
Begin maart 2021 is op www.belastingdienst.nl een nieuwe versie gepubliceerd van het document 'Verdragsstaten IB Ingezetenen’. In deze gids zijn uittreksels uit de door Nederland gesloten belastingverdragen opgenomen. De verdragstekst van het betreffende belastingverdrag is bindend. De gids kan als naslagwerk dienen voor de aangiften inkomstenbelasting van binnenlands belastingplichtigen waarbij sprake is van inkomstenbestanddelen afkomstig uit het buitenland. Daarnaast kan deze gids worden gebruikt voor het vaststellen van het heffingsrecht in de loonbelastingsfeer. Begin maart 2021 is eveneens een nieuwe versie van het document 'Verdragsstaten IB niet-ingezetenen' op www.belastingdienst.nl geplaatst. Dit document is van toepassing op particulieren die als niet-ingezetenen van Nederland worden beschouwd.
Het document is direct te downloaden via de Internationaalpagina van deze site.

Bron: www.belastingdienst.nl

14 maart 2021
Op 27 februari 2021 is een herziene versie van de set met vragen en antwoorden op het terrein van inkomen uit sparen en beleggen (box 3) op de website van de Belastingdienst gepubliceerd. In het document is uitgegaan van de wetteksten en cijfers voor het jaar 2020. V&A-nummer 2.9 geeft antwoord op de vraag wie de waarde van een kapitaalverzekering in box 3 (niet zijnde een KEW) in aanmerking moet nemen als sprake is van een onherroepelijke begunstiging.
De V&A-set is direct te raadplegen en tevens te downloaden van de FAQ's en helpdeskvragenpagina van deze site.

Bron: Bron: www.belastingdienst.nl

13 maart 2021
Naar aanleiding van praktijkvragen over een eerdere uitkering dan bij overlijden uit een (natura) uitvaartverzekering heeft de Kennisgroep Verzekeringsproducten en Assurantiebelasting een V&A opgesteld. Dit V&A is 11 februari 2021 op de website van de Belastingdienst gepubliceerd.
Het V&A is direct te raadplegen en tevens te downloaden van de FAQ's en helpdeskvragenpagina van deze site.

Bron: Bron: www.belastingdienst.nl

9 maart 2021
Vandaag is de vakartikelenpagina van deze website bijgewerkt naar de laatste stand van zaken inzake vakartikelen. De vorige maand is de volgende vakbijdrage gepubliceerd over een actuele onderwerp op het terrein van levensverzekeringen:

28 februari 2021
De Eerste Kamer heeft het wetsvoorstel 'Wet bedrag ineens, RVU en verlofsparen' op 12 januari 2021 behandeld. Het wetsvoorstel is aangenomen door de Eerste Kamer. Op 19 januari 2021 is gestemd over de motie 'keuzerecht bedrag ineens' (EK 35.555, nr. H). Deze motie is aangenomen. Op 21 januari 2021 is de officiële wettekst van de aangenomen wet in het Staatsblad gepubliceerd (Stb. 2021, nr. 20). Op dezelfde dag is het inwerkingtredingsbesluit met betrekking tot die wet in het Staatsblad gepubliceerd (Stb. 2021, nr. 21). De versoepelde RVU-regeling is per 1 januari 2021 in werking getreden. De meeste andere bepalingen treden op een later tijdstip pas in werking.
De documenten met betrekking tot het wetsvoorstel zijn direct te downloaden via de wetsvoorstellenpagina van deze site.

Bron: https://www.eerstekamer.nl

27 februari 2021
Op 16 december 2020 is het wetsvoorstel 'Wet toekomst pensioenen' ter internetconsultatie aangeboden. Dit wetsvoorstel strekt tot herziening van de tweede pijler van het pensioenstelsel, ter uitwerking van het Pensioenakkoord van juni 2019 tussen kabinet en sociale partners. En tot standaardisering van het nabestaandenpensioen. Daarnaast strekt dit voorstel tot harmonisatie van de fiscale behandeling van de tweede (werknemerspensioen) en derde (lijfrenten) pensioenpijler. De laatste dag van de internetconsultatie was 12 februari 2021. Op het wetsvoorstel zijn reacties van diverse partijen gepubliceerd.
De stukken met betrekking tot het wetsvoorstel zijn direct te downloaden via de wetsvoorstellenpagina van deze site.

Bron: https://www.internetconsultatie.nl/wettoekomstpensioenen

25 februari 2021
Op 31 december 2020 is de 'Bijstellingsregeling directe belastingen 2021' in de Staatscourant gepubliceerd (Stcrt. 2020, nr. 64406). Daarna zijn er 2 rectificaties op de publicatie gepubliceerd, een op 11 februari 2021 en een op 14 februari 2021.
De volledige teksten van de documenten zijn sinds vandaag direct te downloaden van de wettekstenpagina van deze site.

Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/

22 februari 2021
Vandaag is de vakartikelenpagina van deze website bijgewerkt naar de laatste stand van zaken inzake vakartikelen. De afgelopen maanden zijn de volgende vakbijdragen gepubliceerd over een actuele onderwerp op het terrein van levensverzekeringen:

Zie ook de vakartikelenpagina van deze website!

14 februari 2021
Ingevolge de 'Wet bedrag ineens, RVU en verlofsparen' is met terugwerkende kracht tot en met 1 januari 2021 in artikel 32ba, lid 7 Wet LB 1964 een drempelvrijstelling voor regelingen voor vervroegde uittreding opgenomen. De op 4 februari 2021 in de Staatscourant gepubliceerde 'Regeling tot wijziging van de drempelvrijstelling voor regelingen voor vervroegde uittreding' (Stcrt. 2021, nr. 5742) geeft uitvoering aan artikel VII van genoemde wet. Op grond van de gepubliceerde regeling is het eveneens met terugwerkende kracht tot en met 1 januari 2021 in artikel 32ba, lid 8 Wet LB 1964 opgenomen indexeringsvoorschrift van overeenkomstige toepassing op de datum van inwerkingtreding van de Wet bedrag ineens, RVU en verlofsparen. Daarbij wordt het in artikel 32ba, lid 7 Wet LB 1964 opgenomen bedrag met terugwerkende kracht tot en met 1 januari 2021 vervangen door het bedrag van het overeenkomstig het achtste lid van die bepaling gebruteerde netto-ouderdomspensioen per maand, bedoeld in artikel 9, lid 5, onderdeel a AOW.
De volledige tekst van het document is sinds vandaag direct te downloaden van de wettekstenpagina van deze site.

Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/

4 januari 2021
Op 31 december 2020 is de 'Bijstellingsregeling directe belastingen 2021' in de Staatscourant gepubliceerd (Stcrt. 2020, nr. 64406). De bijstellingsregeling geeft uitvoering aan de indexeringsvoorschriften die zijn opgenomen in de artikelen 10.1, 10.2a, 10.2b, 10.3, 10.6, 10.6bis, 10.6ter, 10.6a, 10.6b, 10.7, 10bis.12 en 10a.11 van de Wet inkomstenbelasting 2001 (Wet IB 2001), maar aan nog veel meer fiscale indexeringsvoorschriften. Zo zijn in de bijstellingsregeling 2021 diverse geïndexeerde bedragen op het terrein van oudedagsvoorzieningen opgenomen. Denk daarbij aan de bedragen op het terrein van lijfrenten, kapitaalverzekeringen en pensioenen.
Van belang is nog te weten dat de box 1-tarieftabellen die voor de IB en LB in de bijstellingregeling zijn opgenomen, de tabellen betreffen vóór toepassing van de in het Belastingplan 2021 (BP 2021) opgenomen wijzigingen in de tarieftabellen voor de IB en LB. Met andere woorden, de in de Bijstellingsregeling directe belastingen 2021 opgenomen tarieftabellen voor de IB en LB moeten vervangen worden door de tarieftabellen die zijn opgenomen in Belastingplan 2021 (zie artikel XXXIX, onderdeel A, onder 1 en 2, BP 2021; Stb. 2020, 540). Het maximale IB-tarief in box 1 voor 2021 is 49,5%. Dit is onder meer van belang voor de vaststelling van de nettofactor voor nettolijfrenten en -pensioenen in box 1.

De volledige tekst van het document is sinds vandaag direct te downloaden van de wettekstenpagina van deze site.

Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/

4 januari 2021
Op 31 december 2020 is de ´Regeling tot wijziging van onder meer enige uitvoeringsregelingen besluiten op het gebied van de belastingen en toeslagen´ in de Staatscourant gepubliceerd (Stb. 2020, nr. 64029). In deze eindejaarsregeling zijn een aantal wijzigingen opgenomen van enkele uitvoeringsregelingen onder andere op het terrein van de directe belastingen, de indirecte belastingen, het formele belastingrecht en het invorderingsrecht. De wijzigingen vloeien onder meer voort uit het Belastingplan 2021 (BP 2021).
De volledige tekst van het document is sinds vandaag direct te downloaden van de wettekstenpagina van deze site.

Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/

 

In deze rubriek zijn opgenomen de laatste nieuwtjes op levensverzekeringsgebied. Tevens is in deze rubriek aangegeven welke nieuwe items en/of rubrieken zijn toegevoegd aan de Fiscale site Levensverzekeringen.