.

Archief Nieuw verzekeringsrecht m.i.v. 1-1-2006

Fiscale Site Leven - VERZEKERINGSRECHT 1-1-2006

WET TOT VASTSTELLING VAN DE TITELS 7.17 & 7.18 V/H NIEUWE BURGERLIJK WETBOEK (TK 19.529)

Beschikking tot plaatsing v/d vernummerde wettekst (Staatsblad 2006, nr. 1; d.d. 09-01-2006)

Besluit tot inwerkingtreding van de wet (Staatsblad 2005, nr. 702; d.d. 22-12-2005)

Wet tot vaststelling van titel 7.17 en titel 7.18 v/h nieuwe BW (Staatsblad 2005, nr. 700; d.d. 22-12-2005)

Eindverslag van de Vaste Commissie voor Justitie (EK 19 529, nr. F)

Nadere memorie van antwoord (EK 19 529, nr. E)

Nader voorlopig verslag v/d Vaste Commissie voor Justitie (EK 19 529, nr. D)

Verslag van een schriftelijk overleg (EK 19 529, nr. C)

Memorie van antwoord (EK 19 529, nr. B)

Voorlopig verslag v/d Vaste Commissie voor Justitie (EK 19 529, nr. A)

Gewijzigd voorstel van wet (EK 19 529, nr. 206)

Tweede nota van wijziging (TK 19 529, nr. 8)

Nota naar aanleiding van het verslag (TK 19 529, nr. 7)

Verslag (TK 19 529, nr. 6)

Oorspronkelijke teksten en wijzigingen (TK 19 529, nr. C)

Nota van wijziging (TK 19 529, nr. 5)

Advies Raad van State en nader rapport (TK 19 529, nr. D)

Nota van verbetering (TK 19 529, nr. 4)

Memorie van toelichting (TK 19 529, nr. 3)

Koninklijke boodschap en voorstel van wet (TK 19 529, nr. 1 & 2)

Advies Raad van State en nader rapport (TK 19 529, nr. B)

Oorspronkelijke teksten en wijzigingen (TK 19 529, nr. A)

AANPASSING V/D WETGEVING AAN EN INVOERING V/D WET TOT VASTSTELLING V/D TITELS 7.17 & 7.18 V/H NIEUWE BURGERLIJK WETBOEK (INVOERINGSWET; 30 137)

Beschikking tot plaatsing v/d vernummerde wettekst (Staatsblad 2006, nr. 2; d.d. 09-01-2006)

Wettekst Invoeringswet (Staatsblad 2005, nr. 701; d.d. 22-12-2005)

Nota naar aanleiding van het verslag (EK 30 137, nr. C)

Verslag (EK 30 137, nr. B)

Gewijzigd voorstel van wet (EK 30 137, nr. A)

Nota naar aanleiding van het verslag (TK 30 137, nr. 8)

Verslag (TK 30 137, nr. 7)

Brief Minister van Justitie (TK 30 137, nr. 6)

Memorie van toelichting (TK 30 137, nr. 3)

Voorstel van wet (TK 30 137, nr. 2)

Koninklijke boodschap bij wetsvoorstel (TK 30 137, nr. 1)

Advies Raad van State en nader rapport (TK 30 137, nr. 5)

Oorspronkelijke teksten en wijzigingen (TK 30 137, nr. 4)

 

Via deze pagina zijn raadpleegbaar en te downloaden de diverse relevante kamerstukken inzake de per 1 januari 2006 in werking getreden nieuwe titels 7.17 (verzekering) en 7.18 (lijfrente) van het Nieuwe Burgerlijk Wetboek (BW) en de daarmee samenhangende invoeringswet. Deze stukken kunnen van belang zijn voor de praktijk van levensverzekeringen. De gepresenteerde stukken zijn afkomstig van de website www.overheid.nl (officiële publicaties) en de website www.statengeneraaldigitaal.nl.