Rechtspraak Wet IB 1964 (staking/winst)

De volgende rechtspraak inzake de Wet IB 1964/2001 (staking/winst) is tot op heden gepubliceerd:

Bijgewerkt tot en met 21 september 2021
Datum uitspraak Kenmerk Samenvattende koptekst
02-09-2021 AWB 19/2452 (Zeeland-West-Brabant) Geen stakingslijfrenteaftrek omdat lijfrenteaanbieder niet de partij was waaraan de onderneming werd overgedragen
09-04-2021 20/01623 (Hoge Raad) Geen aftrek lijfrentepremie. Stortingen voor toepassing art 3.130-1 aangemerkt als schuldig blijven premie (zie conclusie A-G 20/01623 en uitspraak Hof Amsterdam BK 19/00207)
09-04-2021 20/01622 (Hoge Raad) Geen aftrek lijfrentepremie. Stortingen voor toepassing art 3.130-1 aangemerkt als schuldig blijven premie (zie conclusie A-G 20/01622 en uitspraak Hof Amsterdam BK 19/00205)
09-04-2021 20/01621 (Hoge Raad) Geen aftrek lijfrentepremie. Stortingen voor toepassing art 3.130-1 aangemerkt als schuldig blijven premie (zie conclusie A-G 20/01621 en uitspraak Hof Amsterdam BK 19/00206 --> niet gepubliceerd)
09-04-2021 20/01619 (Hoge Raad) Geen aftrek lijfrentepremie. Stortingen voor toepassing art 3.130-1 aangemerkt als schuldig blijven premie (zie conclusie A-G 20/01619 en uitspraak Hof Amsterdam BK 19/00204)
11-03-2021 AWB 18/3542 (Zeeland-West-Brabant) Niet bewezen dat herziene berekening van lijfrenteverplichting is gebaseerd op algemeen aanvaarde actuariële grondslagen
17-12-2020 AWB 18/4587 (Zeeland-West-Brabant) Bij BV bedongen lijfrente-uitkeringen zijn belast in box 1, maar moeten worden gewaardeerd op nihil
14-12-2020 AWB 20/464 (Noord-Holland) Uittreding vrouw uit VOF van echtgenoot leidt niet tot staking onderneming echtgenoot; geen recht op stakingslijfrente-aftrek ex. artikel 3.129 Wet IB 2001
22-10-2020 20/01623 (Conclusie A-G) Geen aftrek lijfrentepremie. Stortingen voor toepassing art 3.130-1 aangemerkt als schuldig blijven premie (zie arrest Hoge Raad 20/01623 en uitspraak Hof Amsterdam BK 19/00207)
22-10-2020 20/01622 (Conclusie A-G) Geen aftrek lijfrentepremie. Stortingen voor toepassing art 3.130-1 aangemerkt als schuldig blijven premie (zie arrest Hoge Raad 20/01622 en uitspraak Hof Amsterdam BK 19/00205)
22-10-2020 20/01621 (Conclusie A-G) Geen aftrek lijfrentepremie. Stortingen voor toepassing art 3.130-1 aangemerkt als schuldig blijven premie (zie arrest Hoge Raad 20/01622 en uitspraak Hof Amsterdam BK 19/00206 --> niet gepubliceerd)
22-10-2020 20/01619 (Conclusie A-G) Geen aftrek lijfrentepremie. Stortingen voor toepassing art 3.130-1 aangemerkt als schuldig blijven premie (zie arrest Hoge Raad 20/01619 en uitspraak Hof Amsterdam BK 19/00204)
07-04-2020 BK 19/00207 (Amsterdam) Geen aftrek lijfrentepremie. Stortingen voor toepassing art 3.130-1 aangemerkt als schuldig blijven premie (zie conclusie A-G 20/01623 en arrest Hoge Raad 20/01623)
07-04-2020 BK 19/00205 (Amsterdam) Geen aftrek lijfrentepremie. Stortingen voor toepassing art 3.130-1 aangemerkt als schuldig blijven premie (zie conclusie A-G 20/01622 en arrest Hoge Raad 20/01622)
07-04-2020 BK 19/00204 (Amsterdam) Geen aftrek lijfrentepremie. Stortingen voor toepassing art 3.130-1 aangemerkt als schuldig blijven premie (zie conclusie A-G 20/01619 en arrest Hoge Raad 20/01619)
16-07-2019 BRE 18/183 (Zeeland-West-Brabant) Afwikkeling van lijfrente-aanspraken in IB-sfeer van DGA van geliquideerde vennootschap
05-06-2019 AWB 18/4315 (Gelderland) Waardering stamrecht op basis van rekenrente van 3% niet toegestaan
21-03-2019 BK 18/00289 (Amsterdam) Overschrijding wettelijke (uitvoerings)termijn bij lijfrente; geen sprake van bijzondere omstandigheiden (zie uitspraak Rechtbank Noord-Holland HAA 17/3414)
13-07-2018 17/00698 (Hoge Raad) Negatieve uitgaven voor inkomensvoorziening bij overdracht lijfrenteverplichting aan niet-toegelaten aanbieder; uitkering nadien belast met toepassing saldomethode. Revisierente geen 'boete' (zie conclusies (2x) A-G 17/00698 en uitspraak Hof Den Haag 15/00008)
13-07-2018 17/00697 (Hoge Raad) Negatieve uitgaven voor inkomensvoorziening bij overdracht lijfrenteverplichting aan niet-toegelaten aanbieder; uitkering nadien belast met toepassing saldomethode. Revisierente geen 'boete' (zie conclusie A-G 17/00697 en uitspraak Hof Den Haag 15/00008)
08-06-2018
17/04861 (Hoge Raad) Als vordering bijgeschreven stamrechtuitkeringen zijn genoten; waardering stamrecht (RO art. 81, lid 1) (zie uitspraak Hof Den Bosch 16/03590)
18-04-2018 HAA 16/3458 (Noord-Holland) Terecht geen (aanvullende) stakingslijfrente-aftrek; niet voldaan aan voorwaarden artikel 3.129 Wet IB 2001
16-04-2018 HAA 17/3414 (Noord-Holland) Overschrijding wettelijke (uitvoerings)termijn bij lijfrente; beroep op bijzondere omstandigheid ex art 3.133 lid 3 Wet IB 2001 niet geslaagd (zie uitspraak Hof Amsterdam BK 18/00289)
16-02-2018 17/00698 (Conclusies A-G) Negatieve uitgaven voor inkomensvoorziening bij overdracht lijfrenteverplichting aan niet-toegelaten aanbieder; uitkering nadien niet meer belast en dus geen saldomethode. Revisierente geen 'criminal charge' & Belastingheffing ter zake van resterende termijnen uit aanspraken ter zake waarvan negatieve uitgaven voor een inkomensvoorziening in aanmerking is genomen (zie arrest Hoge Raad 17/00698 en uitspraak Hof Den Haag 15/00008)
16-02-2018 17/00697 (Conclusie A-G) Negatieve uitgaven voor inkomensvoorziening bij overdracht lijfrenteverplichting aan niet-toegelaten aanbieder; uitkering nadien niet meer belast en dus geen saldomethode. Revisierente geen 'criminal charge' (zie arrest Hoge Raad 17/00697 en uitspraak Hof Den Haag 15/00008)
07-09-2017
BK 16/03590 (Den Bosch) Als vordering bijgeschreven stamrechtuitkeringen zijn genoten; waardering stamrecht (zie arrest Hoge Raad 17/04861)
10-08-2017 AWB 15/8401 (Zeeland-West-Brabant) Geen recht op aftrek lijfrentepremie; lijfrente niet bedongen als tegenprestatie voor overdracht onderneming aan BV
28-12-2016 BK 15/00008 (Den Haag) Negatieve uitgaven voor inkomensvoorziening bij overdracht lijfrenteverplichting aan niet-toegelaten aanbieder (zie conclusie A-G 17/00698 en arrest Hoge Raad 17/00698)
07-01-2016 BK 15/00199 (Amsterdam) Betaalde bijdragen voor RSVZ niet aftrekbaar als uitgaven voor inkomensvoorzieningen (zie uitspraak Rechtbank Den Haag 10/7862, uitspraak Hof Den Haag 11/00908 en arrest Hoge Raad 13/06189)
10-06-2015 BK 14/00848 (Den Haag) Waardering stamrechtverplichting met inachtneming van rekenrente van 4%
10-04-2015 13/06189 (Hoge Raad) Betaalde bijdragen voor RSVZ niet aftrekbaar als uitgaven voor inkomensvoorzieningen (zie uitspraak Rechtbank Den Haag 10/7862, uitspraak Hof Den Haag 11/00908 en uitspraak verwijzingshof Amsterdam 15/00199)
26-03-2015 AWB 14/2314 (Zeeland-West-Brabant) Afname (F)OR voor lijfrentepremie beïnvloedt vermogenstoets (F)OR niet
30-10-2014 BK 13/01092 (Den Haag) Uitkeringen uit AO-verzekering belastbaar als periodieke uitkering

20-06-2014

13/03720 (Hoge Raad)

Geen recht op stakingslijfrente-aftrek ter gelegenheid van overdracht melkveebedrijf nu melkbedrijf was gestaakt (zie ook uitspraak Hof Den Bosch 09/00181, arrest Hoge Raad 11/02192 en uitspraak verwijziginghof Arnhem-Leeuwarden 12/00588)
20-05-2014 BK 13/00936 (Arnhem-Leeuwarden) Betaalde lijfrentepremies niet aftrekbaar omdat niet is bewezen dat BV waaraan premies werden betaald een toegelaten aanbieder is
05-11-2013 BK 11/00908 (Den Haag) Betaalde bijdragen voor RSVZ niet aftrekbaar als uitgaven voor inkomensvoorzieningen (zie uitspraak Rechtbank Den Haag 10/7862, arrest Hoge Raad 13/06189 en uitspraak verwijzingshof Amsterdam 15/00199)
06-08-2013 BK 12/00897 (Den Haag) Recht op lijfrenteaftrek nu FOR tijdig is omgezet in lijfrente
06-08-2013 BK 12/00896 (Den Haag) Recht op lijfrenteaftrek nu FOR tijdig is omgezet in lijfrente

02-07-2013

BK 12/00588 (Arnhem-Leeuwarden)

Geen recht op stakingslijfrente-aftrek ter gelegenheid van overdracht melkveebedrijf (zie ook uitspraak Hof Den Bosch 09/00181, arrest Hoge Raad 11/02192 en arrest Hoge Raad 13/03720)
26-03-2013 BK 11/00178 (Den Haag) Geen belast voordeel uit aanmerkelijk belang terzake van gepassiveerde stamrechtvoorziening nu vereffening vermogen BV nog niet is voltooid
06-02-2013 BK 12/00210 (Den Haag) Door vader prijsgeven van tussen vader en zoon aangegane lijfrenteverplichting leidt tot belaste kwijtsscheldingswinst. Geen sprake van niet voor verwezenlijking vatbare verplichting (zie ook uitspraak Rechtbank Den Haag AWB 11/6322)
18-01-2013 BK 11/00661 (Den Bosch) Uitkeringen uit kapitaalverzekering met lijfrenteclausule niet gefaciliteerd te gebruiken voor opheffing pensioentekort. Uitkeringen terecht belast
08-01-2013 BK 12/00378 (Den Haag) Geen recht op lijfrentepremieaftrek omdat reeds voor overdracht onderneming was besloten tot liquidatie (zie ook uitspraak Hof Amsterdam BK 09/00391 en arrest HR 11/03880)

21-12-2012

11/05002 (Hoge Raad)

Afkoop van belastingvrij deel saldolijfrente vormt in wezen gedeeltelijke afkoop van overige lijfrente en pensioenaanspraken (zie ook uitspraak rechtbank Breda AWB 09/1704 en uitspraak Hof Den Bosch 11/00051)

21-12-2012

11/03377 (Hoge Raad)

Waardering kapitaalverzekeringsrechten bij eigen BV waarvoor geen markt bestaat (ROW) (zie ook uitspraak Hof Arnhem BK 09/00588 en conclusie A-G CPG 11/03377)
13-11-2012 BK 11/00024 (Leeuwarden) Stakingslijfrentepremieaftrek als tegenprestatie voor overdracht onderneming?

14-09-2012
VERWEZEN

11/02192 (Hoge Raad)

Is melkveebedrijf gestaakt en kan de stakingslijfrenteaftrek worden geclaimd? (zie ook uitspraak Hof Den Bosch 09/00181 en uitspraak verwijzigingshof Arnhem-Leeuwarden 12/00588)

07-09-2012

AWB 11/1996 (Breda) Schadevergoeding licentiegever vormt stakingswinst waarvoor een lijfrente mag worden bedongen 

11-07-2012

AWB 11/5686 (Haarlem) Geen extra lijfrentepremieaftrek voor de FOR bij het overlijden van een ondernemer. Premie niet betaald binnen 6 maanden na het overlijden van de ondernemer 

26-06-2012

CPG 11/03377 (Conclusie A-G) Waarde in het economische verkeer van kapitaalverzekeringen bij de eigen BV bij de overgang in 2001 naar ROW-regime (zie ook uitspraak Hof Arnhem BK 09/00588 en arrest Hoge Raad 11/03377) 

27-04-2012

11/03880 (Hoge Raad)

Recht op lijfrentepremieaftrek ter zake van staking? (zie ook uitspraak Hof Amsterdam BK 09/00391 en uitspraak verwijzingshof Den Haag BK 12/00378)
01-02-2012 AWB 11/6322 (Den Haag) Kwijtscheldingsvrijstelling mist toepassing nu eiser niet aannemelijk heeft gemaakt dat de op hem rustende lijfrenteverplichting aan zijn vader niet meer voor verwezenlijking vatbaar was (zie ook uitspraak Hof Den Haag BK 12/00210) 
25-10-2011 BK 10/00176 (Leeuwarden) In rekening courant verrekende (pensioen)premie niet aftrekbaar als negatief loon en ook niet als lijfrentepremie
25-10-2011 BK 10/00175 (Leeuwarden) In rekening courant verrekende (pensioen)premie niet aftrekbaar als negatief loon en ook niet als lijfrentepremie
25-10-2011 BK 10/00169 (Leeuwarden) In rekening courant verrekende (pensioen)premie niet aftrekbaar als negatief loon en ook niet als lijfrentepremie
25-10-2011 BK 10/00167 (Leeuwarden) In rekening courant verrekende (pensioen)premie niet aftrekbaar als negatief loon en ook niet als lijfrentepremie

06-10-2011

BK 11/00051 (Den Bosch) Gedeeltelijke afkoop saldolijfrente leidt tot afkoop/prijsgeven overige aanspraken. Navorderingsaanslag terzake van het van BV ontvangen bedrag i.v.m. wijziging saldolijfrente-overeenkomst terecht opgelegd. Geen sprake van een ambtelijk verzuim (zie ook uitspraak rechtbank Breda AWB 09/1704 en arrest Hoge Raad 11/05002) 
19-07-2011 BK 11/00034 (Arnhem) Dotatie aan oudedagsreserve niet toegestaan omdat niet aan urencriterium is voldaan

14-07-2011

BK 09/00391 (Amsterdam) Recht op stakingslijfrentepremieaftrek aangezien lijfrente is bedongen als tegenprestatie voor overgedragen onderneming die door de BV is voortgezet (zie ook arrest Hoge Raad 11/03880 en uitspraak verwijzigingshof Den Haag 12/00378) 
05-07-2011 BK 10/00589 t/m 10/00592 (Arnhem) Stakingslijfrentepremie ten dele aftrekbaar (GEZAMENLIJK) (zie ook uitspraken rechtbank Breda AWB 06/2003 en 06/2005, uitspraak Hof Den Bosch 07/00381 en arresten Hoge Raad 09/03631 en 09/03633)

16-06-2011

BK 09/00588 (Amsterdam) Waardering van op 1 januari 2001 lopende kapitaalverzekering voor het regime 'Resultaat uit overige werkzaamheden (ROW)'; rekening houden met betaalde kosten (zie ook conclusie A-G en arrest HR 11/03377) 

01-04-2011

BK 09/00181 (Den Bosch) Geen recht op stakingslijfrentepremieaftrek nu tegenprestatie voor lijfrente niet de tegenprestatie is van een overdracht van de onderneming (zie ook arrest HR 11/02192, uitspraak verwijzigingshof Arnhem-Leeuwarden 12/00588 en arrest Hoge Raad 13/03720) 

24-12-2010
VERWEZEN

09/03633 (Hoge Raad)

Vormt de door belanghebbende bedongen lijfrente de tegenprestatie voor de overdracht van een overneming? Verwijzing naar Hof Arnhem (zie ook uitspraak rechtbank Breda AWB 06/2005 en gezamenlijke uitspraak Hof Arnhem 10/00589 t/m 10/00592)

24-12-2010
VERWEZEN

09/03631 (Hoge Raad) Vormt de door belanghebbende bedongen lijfrente de tegenprestatie voor de overdracht van een overneming? Verwijzing naar Hof Arnhem (zie ook uitspraak Hof Den Bosch BK 07/00381, uitspraak rechtbank Breda AWB 06/2003 en gezamenlijke uitspraak Hof Arnhem 10/00589 t/m 10/00592)

15-12-2010

AWB 09/1704 (Breda) Gedeeltelijke afkoop saldolijfrente leidt tot afkoop/prijsgeven overige aanspraken. Navorderingsaanslag terzake van het van BV ontvangen bedrag i.v.m. wijziging saldolijfrente-overeenkomst terecht opgelegd. Geen sprake van een ambtelijk verzuim (zie ook uitspraak Hof Den Bosch BK 11/00051 en arrest Hoge Raad 11/05002) 
16-11-2010 AWB 08/5825 (Breda) Geen recht op stakingslijfrentepremieaftrek bij emigratie nu dooroverdracht onderneming reeds bekend was ten tijde van overdracht

15-10-2010

09/00437 (Hoge Raad) Geen toegelaten aanbieder meer na verplaatsing naar buitenland van leiding BV waarbij stakingslijfrente is bedongen

15-10-2010

09/00434 (Hoge Raad) Geen toegelaten aanbieder meer na verplaatsing naar buitenland van leiding BV waarbij stakingslijfrente is bedongen
06-07-2010 AWB 08/2887 (Arnhem) Recht op (stakings)lijfrentepremieaftrek nu eerder bestaande intentie tot dooroverdracht niet langer aanwezig was
06-07-2010 AWB 08/2885 (Arnhem) Recht op (stakings)lijfrentepremieaftrek nu eerder bestaande intentie tot dooroverdracht niet langer aanwezig was

11-05-2010

CPG 09/00437 (Conclusie A-G) Geen toegelaten aanbieder meer na verplaatsing naar buitenland van leiding BV waarbij stakingslijfrente is bedongen (zie ook arrest HR 09/00437)

11-05-2010

CPG 09/00434 (Conclusie A-G) Geen toegelaten aanbieder meer na verplaatsing naar buitenland van leiding BV waarbij stakingslijfrente is bedongen (zie ook arrest HR 09/00434)

07-05-2010

08/04235 (Hoge Raad) Recht op stakingslijfrentepremieaftrek bij dooroverdracht onderneming aan werkmaatschappijen tegen uitreiking van aandelen en creditering (zie ook uitspraken Rechtbank Breda AWB 07/5119 & 07/5120)

07-05-2010

08/01890 (Hoge Raad) Recht op stakingslijfrentepremieaftrek bij dooroverdracht onderneming aan werkmaatschappijen tegen uitreiking van aandelen en creditering (zie ook uitspraak Rechtbank Breda AWB 07/1814; zie ook conclusie CPG 08/01890)

07-05-2010

08/01884 (Hoge Raad) Recht op stakingslijfrentepremieaftrek bij dooroverdracht onderneming aan werkmaatschappijen tegen uitreiking van aandelen en creditering (zie ook uitspraak Rechtbank Breda AWB 07/1807; zie ook conclusie CPG 08/01884)

09-04-2010

08/03645 (Hoge Raad) Gerichte lijfrenteverplichting moet met een rekenrente van minimaal 4% worden gewaardeerd

12-02-2010

08/02887 (Hoge Raad) Extra dotatie FOR strekt zich uit tot waarde lijfrenteverplichting op moment van terugkeer (zie ook uitspraak Rechtbank Arnhem AWB 06/1383; zie ook uitspraak Hof Arnhem BK 07/00163 & conclusie CPG 08/02887)
28-01-2010 BK 08/00301 (Amsterdam) Tijdige totstandkoming en betaling lijfrenteovereenkomst niet aannemelijk; geen recht op stakingslijfrentepremieaftrek
12-01-2010 BK 07/00336 (Arnhem) Het schuldig blijven in rekening-courant met eigen BV van door BV betaalde lijfrentepremies staat aftrek in de weg. Navordering terecht opgelegd; boete vernietigd (zie ook uitspraak Rechtbank Arnhem AWB 06/6024)

18-12-2009

08/02994 (Hoge Raad) Geen resultaat uit overige werkzaamheden voor echtgenote terzake van afgekochte bij BV man gesloten levensverzekering; waardeaangroei in afkoopjaar volledig toe te rekenen aan man (zie ook uitspraak Rechtbank Breda AWB 06/2815; zie ook uitspraak Hof Den Bosch BK 07/00325)
19-10-2009 AWB 08/2900 (Breda) Lijfrenteverlichting ultimo 2004 nog opgenomen in administratie en dus (nog) geen sprake van afkoop lijfrente in onderhavige jaar; boete verminderd

25-08-2009

BK 08/00049 (Den Haag) Tenonrechte stakingslijfrentepremieaftrek geclaimd maar onjuiste aangifte niet te wijten aan opzet belanghebbende (zie ook uitspraak Rechtbank Breda AWB 06/7342)

30-07-2009

BK 07/00381 (Den Bosch) Geen sprake van overdracht onderneming en dus geen recht op gefacilieerd bedingen stakingslijfrente (zie ook uitspraak Rechtbank Breda AWB 06/2003 en arrest HR 09/03631 en gezamenlijke uitspraak Hof Arnhem 10/00589 t/m 10/00592)
08-05-2009 BK 16/08 (Leeuwarden) Stakingswinst omzetten in stakingslijfrente nadat oudedagsreserve t.l.v. winst in voorgaand jaar in lijfrente is omgezet. Stakingslijfrentepremieaftrek verminderen met bedrag waarvoor in voorgaande jaren de oudedagsreserve is omgezet in lijfrente

23-04-2009

CPG 08/02994 (Conclusie A-G) Waardeaangroei met BV overeengekomen gemengde levensverzekering als ROW toe te rekenen aan belanghebbende of zijn echtgenote? (zie ook uitspraak Rechtbank Breda AWB 06/2815; zie ook uitspraak Hof Den Bosch BK 07/00325)

23-04-2009

CPG 08/01890 (Conclusie A-G) Lijfrentepremieaftrek bij dooroverdracht onderneming aan werkmaatschappij tegen uitreiking van aandelen en creditering (cassatie Rechtbank Breda AWB 07/1814; zie ook arrest HR 08/01890)

23-04-2009

CPG 08/01884 (Conclusie A-G) Lijfrentepremieaftrek bij dooroverdracht onderneming aan werkmaatschappij tegen uitreiking van aandelen en creditering (cassatie Rechtbank Breda AWB 07/1807)

03-04-2009

BK 08/00334 (Den Bosch) Door Nederlander aan Duitse verzekeraar voor een arbeidsongeschiktheidsverzekering betaalde premie aftrekbaar
10-03-2009 AWB 08/193 (Arnhem) Lijfrente in verband met bij overdracht onderneming bedongen stamrecht na instellen beroep alsnog toegestaan
08-01-2009
 
CPG 08/02887 (Conclusie A-G) Terugkeerfaciliteit: extra dotatie FOR voor oprentingsdeel lijfrente toegestaan (cassatie Rechtbank Arnhem AWB 06/1383; zie ook uitspraak Hof Arnhem BK 07/00163 & arrest HR 08/02887)

21-11-2008

BK 428/04 (Leeuwarden) Geen recht op stakingslijfrenteaftrek; niet aannemelijk dat BV bedrijf elders had voortgezet
28-08-2008 BK 06 /00418 (Den Bosch) Geen recht op premieaftrek voor stakingslijfrente nu geen sprake is van overdracht van onderneming in de zin van lijfrenteartikel (hoger beroep uitspraak Rechtbank Breda AWB 05/175)
09-07-2008 AWB 07/6955 (Haarlem) Het enkele feit dat de lijfrenteverplichting per ultimo 2004 niet meer op de VPB-balans van de BV staat vermeld betekent in casu nog geen prijsgeven van de lijfrente
18-06-2008 AWB 07/1734 (Breda) Geen aftrek lijfrentepremie bij overdracht onderneming nu B.V. geen toegelaten aanbieder is
05-06-2008 BK 07/00163 (Arnhem) Extra dotatie aan FOR bij de geruisloze terugkeerfaciliteit niet mogelijk voor opgerente deel van lijfrente (zie ook arrest Hoge Raad 08/02887)

27-05-2008
GEEN CASSATIE-
BEROEP
INGESTELD

BK-07/00641 (Den Haag)

Koopsom voor lijfrente bedongen bij staking alsnog aftrekbaar buiten 6-maandstermijn (zie ook arrest Hoge Raad 43.236, uitspraak verwijzingshof Den Haag BK 07/00641 en toelichting staatssecretaris van Financiën DGB 2008/3025)

Tegen de uitspraak van het hof is geen cassatieberoep ingesteld; klik hier voor de toelichting!

23-05-2008 AWB 06/4244 (Den Haag) Geen recht op aftrek van stakingslijfrentepremie omdat ingebrachte onderneming reeds was doorverkocht aan derde vóór oprichting B.V.

21-03-2008

07/1807 (Breda) Geen recht op stakingslijfrentepremieaftrek nu overdracht van onderneming direct is gevolgd door van tevoren overeengekomen (door)overdracht aan derde. In casu ook geen sprake van een reëel geval (zie ook conclusie CPG 08/01884 en arrest HR 08/01884)
12-03-2008 AWB 06/3078 (Breda) Aftrek van aan buitenlandse verzekeraar betaalde premies voor arbeidsongeschiktheidsverzekering toegestaan (zie ook uitspraak hof Den Bosch BK 08/00334, de conclusie A-G CPG 09/01881 en het arrest HR 09/01881)
04-03-2008 AWB 07/2453 (Breda) Opheffing FOR bij inbreng onderneming in BV. Tenonrechte geen rekening gehouden met vrijval FOR. Vernietiging navorderingsaanslag
04-03-2008 AWB 07/1940 (Breda) Geen aftrek van premies terzake van lijfrenten bedongen bij B.V. in verband met (ruisende) inbreng/overdracht van onderneming. Sprake van vooropgezet kasrondje
28-02-2008 AWB 07/655 (Breda) Geen lijfrentepremieaftrek nu stakingslijfrente niet is bedongen bij voortzetten onderneming
21-12-2007 43.236 (Hoge Raad) Lijfrentepremie niet betaald binnen 6 maanden na afloop kalenderjaar. Geen recht op stakingslijfrentepremieaftrek nu onjuiste inlichting tp voor rekening van belastingplichtige komt; geen verschoonbare termijnoverschrijding (zie ook uitspraak verwijzingshof Den Haag BK 07/00641 en toelichting staatssecretaris van Financiën DGB 2008/3025)
20-12-2007 AWB 06/7342 (Den Haag) Geen recht op aftrek van stakingslijfrentepremie omdat ingebrachte onderneming reeds was doorverkocht aan derde vóór oprichting B.V.; navordering in stand, boetebeschikking vernietigd (geen opzet) (zie ook uitspraak Hof Den Haag BK 08/00049)

19-12-2007

BK 912/01 (Leeuwarden) Geen recht op stakingslijfrentepremie-aftrek bij inbreng van onderneming in BV gevolgd door vooraf overeengekomen verkoop aan derde
12-12-2007 AWB 06/1570 (Leeuwarden) Bij B.V. bedongen lijfrente geen tegenprestatie voor overdracht van onderneming nu bij inbreng de liquidatie reeds vaststond. Geen recht op lijfrentepremieaftrek!
02-10-2007 BK 06/00051 (Amsterdam) Geen navordering over in aangifte verantwoorde, doch niet in aanslag verwerkte vrijval FOR; sprake van verwijtbaar onjuist inzicht inspecteur en niet van schrijf- of tikfout (cassatieberoep ongegrond verklaard o.g.v. art. 81 Wet RO; HR 07/13124 van 14-11-2008)
27-07-2007 BK 3007/04 (Leeuwarden) Betaling aan te merken als vorderbare en tevens inbare stamrechtuitkering
18-07-2007 BK 05/00073 (Den Bosch) Geen sprake van een lijfrente bedongen als tegenprestatie voor overdracht onderneming nu ten tijde van de overdracht reeds vaststond dat de onderneming op korte termijn zou worden geliquideerd. Geen recht op lijfrentepremieaftrek (cassatieberoep verworpen o.g.v. art. 81 Wet RO; HR 07/11236 van 27-02-2009)
12-07-2007 AWB 06/3984 (Breda) Onzorgvuldige aangifte ter zake van staking onderneming en sluiten lijfrenteovereenkomst, maar geen sprake van verwijtbaar handelen; boete vernietigd
12-07-2007 AWB 06/3983 (Breda) Onzorgvuldige aangifte ter zake van staking onderneming en sluiten lijfrenteovereenkomst, maar geen sprake van verwijtbaar handelen; boete vernietigd
12-07-2007 AWB 05/1215 (Breda) Geen recht op lijfrenteaftrek die is gebaseerd op slechts een mondelinge overeenkomst
09-07-2007 BK 06/00094 (Arnhem) Levensverzekering door kind overgeheveld naar vennootschap moeder. Geen sprake van verlegging van risico naar derden; sprake van ongebruikelijke transactie en terbeschikkingstelling van vermogensbestanddelen ex art. 3.92, lid 3. Waarde-aangroei gemengde verzekering belast als ROW
09-07-2007 AWB 06/2005 (Breda) Geen recht op aftrek van stakingslijfrentepremie nu geen sprake is van overdracht van een (gedeelte van een) onderneming (zie ook arrest HR 09/03633 en gezamenlijke uitspraak Hof Arnhem 10/00589 t/m 10/00592)
09-07-2007 AWB 06/2003 (Breda) Geen recht op aftrek van stakingslijfrentepremie nu geen sprake is van overdracht van een (gedeelte van een) onderneming (zie ook uitspraak Hof Den Bosch BK 07/00381 en arrest HR 09/03631 en gezamenlijke uitspraak Hof Arnhem 10/00589 t/m 10/00592)
28-06-2007 AWB 06/3976 (Breda) Bij inbreng van onderneming/ondertekenen lijfrenteovereenkomst stond niet reeds vast dat de onderneming zou worden geliquideerd; staking geeft recht op lijfrentepremieaftrek
28-06-2007 BK 04/02076 (Den Bosch) Levensverzekering door meerderjarig kind gesloten bij vennootschap vader. Geen sprake van verlegging van risico naar (echte) derden; sprake van ongebruikelijke transactie en terbeschikkingstelling van vermogensbestanddelen ex art. 3.92, lid 3. Waarde-aangroei gemengde verzekering belast als ROW
28-06-2007 AWB 06/734 (Breda) B.V. is geen toegelaten aanbieder in de zin van artikel 3.126; geen recht op stakingslijfrenteaftrek. Navorderingsaanslag in stand, maar boete vernietigd
28-06-2007 AWB 06/733 (Breda) B.V. is geen toegelaten aanbieder in de zin van artikel 3.126; geen recht op stakingslijfrenteaftrek. Navorderingsaanslag in stand, maar boete vernietigd
20-06-2007 BK 04/01968 (Den Bosch) Lijfrente niet bedongen als tegenprestatie voor overdracht onderneming; geen recht op lijfrentepremieaftrek (artikel 45a en 45, lid 7, Wet IB 1964)
07-06-2007 AWB 06/6024 (Arnhem) Geen sprake van drukkende uitgaven voor inkomensvoorzieningen bij voldaan lijfrentepremies door BV; navorderingsaanslag (incl. boete) intact (uitspraak Hof Arnhem BK 07/00336)
01-05-2007 AWB 06/1895 (Breda) Bij inbreng van onderneming stond niet reeds vast dat de onderneming zou worden geliquideerd; voorbereidingshandelingen niet gelijk aan daadwerkelijke beëindiging. (Gedeeltelijke) staking geeft recht op lijfrentepremieaftrek
03-04-2007 AWB 06/2336 (Breda) Stakingswinst mag worden verantwoord in boekjaar waarin overdracht daadwerkelijk heeft plaatsgevonden; recht op lijfrentepremieaftrek
06-03-2007 AWB 06/1383 (Arnhem) Hoogte van de dotatie aan de FOR op grond van artikel 3.69, eerste lid, letter b, van de Wet IB 2001 (zie ook de conclusie van de A-G CPG 08/02887 en arrest HR 08/02887 en uitspraak Hof Arnhem BK 07/00163)
16-02-2007 41.249 (Hoge Raad) Bestaande maximumbedragen bij lijfrentefaciliteit voor staking van onderneming waren toereikend (cassatie Hof Arnhem BK 03/01986)
01-02-2007 AWB 06/1912 (Breda) Dotatie aan oudedagsreserve alsnog mogelijk indien navorderingsaanslag wordt opgelegd en in aangifte niet voor dotatie is gekozen
30-01-2007 AWB 05/3794 (Haarlem) Te late betaling lijfrentepremie kan belastingplichtige redelijkerwijs niet worden aangerekend; sprake van verschoonbare termijnoverschrijding in de zin van besluit CPP2000/1942M
17-11-2006 BK 851/00 (Leeuwarden) Geen aftrek lijfrentepremies; betaling van premies niet aannemelijk gemaakt
04-09-2006 AWB 05/1484 (Breda) Lagere waarde afkoopsom kapitaalverzekering bij eigen B.V. niet aannemelijk gemaakt
30-08-2006 AWB 05/175 (Rechtbank Breda) Lijfrente niet bedongen als tegenprestatie voor overdracht van onderneming; geen lijfrenteaftrek (zie ook uitspraak Hof Den Bosch BK 03/00418)
11-07-2006 AWB 05/1736 (Rechtbank Breda) Lijfrente bedongen als onderdeel tegenprestatie voor gedeeltelijke overdracht van onderneming; beperkte lijfrenteaftrek wegens onvoldoende stakingswinst
11-07-2006 AWB 05/1735 (Rechtbank Breda) Lijfrente bedongen als onderdeel tegenprestatie voor gedeeltelijke overdracht van onderneming; beperkte lijfrenteaftrek wegens onvoldoende stakingswinst
11-07-2006 AWB 05/1734 (Rechtbank Breda) Lijfrente bedongen als onderdeel tegenprestatie voor gedeeltelijke overdracht van onderneming; beperkte lijfrenteaftrek wegens onvoldoende stakingswinst

06-06-2006
CASSATIE-
BEROEP
INGETROKKEN

BK-04/02053 (Den Haag)

Op polis verschillende lijfrenten weergegeven. Eén lijfrentevorm niet gefacilieerd; premie gedeeltelijk aftrekbaar (bij staking)

Het pro forma beroep in cassatie tegen deze uitspraak is ingetrokken; klik hier voor de toelichting!

22-03-2006  NO06-103 (Nationale Ombudsman) Geen ambtshalve vermindering terzake van terug te wentelen lijfrentenpremies
03-03-2006 BK 815/04 (Leeuwarden) Geen recht op aftrek lijfrentepremie, omdat geen sprake is van verzekeraar in de zin van artikel 45, lid 5 (Wet IB 1964)
10-02-2006 BK 427/04 (Leeuwarden) Geen recht op stakingslijfrenteaftrek nu reeds tot liquidatie is besloten vóór overdracht van de onderneming
01-02-2006 AWB 05/2367 (Rechtbank Breda) Overeenkomst van levensverzekering bij vennootschap van moeder vormt een in het maatschappelijke verkeer ongebruikelijke terbeschikkingstelling

21-10-2005

41.791 (Hoge Raad) Geen recht op stakingslijfrenteaftrek nu reeds tot liquidatie is besloten vóór overdracht van de onderneming (cassatie Hof Den Bosch BK 02/03560) 

29-09-2005

BK 00/01085 (Den Bosch) Koopsom 80c-lijfrente in rekening-courant schuldig gebleven; geen recht op aftrek

22-09-2005

BK 04/00470 (A'dam) Geen sprake van reële arbeidsongeschiktheidsverzekering; premie vormt geen persoonlijke verplichting

22-09-2005

BK 04/00469 (A'dam) Geen sprake van reële arbeidsongeschiktheidsverzekering; premie vormt geen persoonlijke verplichting

12-08-2005

40.503 (Hoge Raad) Geen recht op stakingslijfrentepremie-aftrek bij inbreng van onderneming in BV gevolgd door vooraf overeengekomen verkoop aan derde (cassatie Hof Den Bosch BK 02/02963) 

29-06-2005

BK 03/01098 (Den Bosch) Geen recht op stakingslijfrentepremie-aftrek bij inbreng van onderneming in BV gevolgd door vooraf overeengekomen verkoop aan derde

29-06-2005

BK 03/02010 (Den Bosch) Geen recht op stakingslijfrentepremie-aftrek bij inbreng van onderneming in BV gevolgd door verkoop aan derde
09-06-2005 BK 04/01758 (Arnhem) Deels recht op stakinglijfrentepremieaftrek nu de activiteiten in de als verzekeraar optredende B.V. een materiële onderneming vormen (zie ook arrest HR 39.668)
17-05-2005
CASSATIE-
BEROEP
INGETROKKEN
 
BK 03/00722 (Arnhem) Recht op stakinglijfrentepremieaftrek wegens gebleken verband tussen overdracht onderneming en afgesloten lijfrente

Het pro forma beroep in cassatie tegen deze uitspraak is ingetrokken; klik hier voor de toelichting!
10-05-2005 BK 03/03812 (Den Haag) Aan BV betaalde premie arbeidsongeschiktheidsverzekering niet aftrekbaar
25-02-2005 40.602 (Hoge Raad) Geen recht op aftrek van stakingslijfrentepremie wegens ontbreken betaling lijfrentepremie alsmede verzoek bij aangifte om lijfrentepremieaftrek (cassatie Hof Den Bosch BK 00/02711)
06-10-2004 BK 03/01181 (Den Bosch) Geen sprake van een overdracht in de zin van artikel 45, lid 7, onderdeel a, sub 2, Wet IB 1964; geen sprake van een reëel geval

01-10-2004
VERWEZEN

39.668 (Hoge Raad) Gedeeltelijke staking van onderneming; toepassing vijfde tranche lijfrentepremie-aftrek (cassatie Hof Leeuwarden BK 653/01; verwezen) 
19-08-2004
BK 03/01986 (Arnhem) Geen sprake van willekeur bij vaststelling lijfrenteaftrek ex artikel 45 a lid 5, onderdeel a, onder 2°, Wet IB 1964. Hof niet bevoegd de wettelijke regeling inzake de stakingslijfrenteaftrek te wijzigen (zie ook arrest HR 41.249)
16-06-2004 BK 02/03560 (Den Bosch) Geen recht op stakingslijfrenteaftrek nu reeds tot liquidatie is besloten vóór overdracht van de onderneming (zie ook arrest HR 41.791)
16-06-2004 BK 02/03559 (Den Bosch) Lijfrente niet bedongen als tegenprestatie voor overdracht van onderneming; geen recht op aftrek lijfrentepremie

19-04-2004

BK 696/01 (Leeuwarden) Geen recht op aftrek lijfrentepremie bij staking onderneming; betaling lijfrentepremie niet aannemelijk geworden

29-01-2004

BK 02/04492 (Den Bosch) Geen aftrek lijfrentepremie bij inbreng van onderneming in BV gevolgd door verkoop aan derde
06-11-2003 BK 00/02711 (Den Bosch) Geen recht op aftrek van stakingslijfrentepremie wegens ontbreken betaling lijfrentepremie alsmede verzoek bij aangifte om lijfrentepremieaftrek (zie ook arrest HR 40.602)
30-09-2003 BK 02/02963 (Den Bosch) Geen recht op stakingslijfrentepremie-aftrek bij inbreng van onderneming in BV gevolgd door vooraf overeengekomen verkoop aan derde (zie ook arrest HR 40.503)
12-09-2003 37.596 (Hoge Raad) Geen aftrek lijfrentepremie bij niet-inbrengen deel van onderneming in BV gevolgd door verkoop aan derde (cassatie Hof Leeuwarden BK 43/00)
12-09-2003
37.590 (Hoge Raad) Geen aftrek lijfrentepremie bij inbreng van onderneming in BV gevolgd door verkoop aan derde (cassatie Hof Leeuwarden BK 169/99)
12-09-2003
37.454 (Hoge Raad) Geen stakingslijfrente-aftrek bij overdracht onderneming aan BV gevolgd door doorverkoop onderneming aan derde (cassatie Hof Amsterdam BK 98/1417)
12-09-2003
37.427 (Hoge Raad) Geen aftrek lijfrentepremie bij inbreng onderneming in BV gevolgd door verkoop grond BV aan derde (cassatie Hof Den Bosch BK 97/00470)

02-09-2003

BK 02/01081 (Den Bosch) Geen aftrek lijfrentepremie bij inbreng van onderneming in BV gevolgd door verkoop aan derde
02-06-2003
BK 00/01849 (Arnhem) Essentialia onderneming reeds gestaakt vóór bedingen lijfrenten; lijfrenten niet bedongen als tegenprestatie voor overdracht onderneming
25-04-2003
37.683 (Hoge Raad) Lijfrentepremies betaald in verband met staking onderneming niet aftrekbaar in jaar voorafgaand aan staking (cassatie Hof Den Haag BK 99/01758)
21-04-2003
BK 653/01 (Leeuwarden) Gedeeltelijke staking van onderneming; toepassing vijfde tranche lijfrentepremie-aftrek (zie ook arrest HR 39.668)
19-07-2002
BK 703/01 (Leeuwarden) Uitkering uit liquidatiesaldo aan te merken als negatieve persoonlijke verplichting
07-06-2002
BK 12/01 (Leeuwarden) Actuariële waarde jaarlijkse lijfrente-uitkeringen behoort tot stakingswinst
18-09-2001
BK 99/01758 (Den Haag) Lijfrentepremies betaald in verband met staking onderneming niet aftrekbaar in jaar voorafgaand aan staking (zie ook arrest HR 37.683)
31-08-2001
BK 169/99 (Leeuwarden) Geen aftrek lijfrentepremie bij inbreng van onderneming in BV gevolgd door verkoop aan derde (zie ook arrest HR 37.590) 
01-08-2001
BK 43/00 (Leeuwarden) Geen aftrek lijfrentepremie bij niet-inbrengen deel van onderneming in BV gevolgd door verkoop aan derde (zie ook arrest HR 37.596)
18-06-2001
BK 97/00470 (Den Bosch) Geen aftrek lijfrentepremie bij inbreng onderneming in BV gevolgd door verkoop grond BV aan derde (zie ook arrest HR 37.427)
18-05-2001
BK 98/1417 (A'dam) Geen stakingslijfrente-aftrek bij overdracht onderneming aan BV gevolgd door doorverkoop onderneming aan derde (zie ook arrest HR 37.454)
15-03-2001
BK 97/00929 (Den Bosch) Overdracht essentialia onderneming tegen lijfrente-overeenkomst; geen lijfrentepremie-aftrek
07-02-2001
BK 00/00073 (A'dam) Geen aftrek van lijfrentepremie voor op naam van echtgenote staande lijfrente; fout tussenpersoon niet bewezen

08-11-2000

35.393 (Hoge Raad) Geen aftrek lijfrentepremie bij inbreng van onderneming in BV gevolgd door vooraf overeengekomen verkoop aan derde (cassatie Hof Amsterdam BK 98/4305)
26-05-1999 BK 98/4305 (A'dam) Geen aftrek lijfrentepremie bij inbreng van onderneming in BV gevolgd door vooraf overeengekomen verkoop aan derde (zie ook arrest HR 35.393)

Deze pagina bevat een selectie van de belangrijkste hofuitspraken en arresten van de Hoge Raad die inzake de Wet op de inkomstenbelasting 1964 (staking/winst) zijn gepubliceerd op levensverzekeringsgebied. Door op de koptekst van de/het betreffende uitspraak/arrest te klikken verschijnt de integrale tekst.