Rechtspraak Wet IB 1964 & 2001 (niet winst)

De volgende rechtspraak inzake de Wet IB 1964/2001 (niet winst) is tot op heden gepubliceerd:

Bijgewerkt tot en met 14 juli 2022
Datum uitspraak Kenmerk Samenvattende koptekst
11-07-2022 BRE 21/1909 (Zeeland-West-Brabant) Eenmalige (compensatie)uitkering verzekeraar vervangt gederfde (hogere) lijfrentetermijnen en is belast in box 1
24-05-2022 BRE 21/980 (Zeeland-West-Brabant) Bij afkoop lijfrente terecht revisierente in rekening gebracht; geen sprake van individuele en buitensporige last
26-04-2022 BRE 20/9744 (Zeeland-West-Brabant) Afkoopsom uit door grootvader geschonken kapitaalverzekering met lijfrenteclausule integraal belast; omzettingswaarden vormt geen premie voor saldomethode
02-03-2022 AWB 20/5484 (Zeeland-West-Brabant) Rente in kapitaalsuitkering uit Brede Herwaarderingsverzekering terecht belast
28-01-2022 21/04382 (Hoge Raad) Beroep in cassatie niet-ontvankelijk verklaard. Geen aftrek lijfrentepremie bij door vergissing op niet-geblokkeerde rekening gestort geldsbedrag (zie ook uitspraak Hof Amsterdam BK 20/00519)
19-11-2021 21/01829 (Hoge Raad) Na het premievrij maken in 1995 van de als “vaste termijnverzekering” aangeduide overeenkomst is geen sprake meer van een levensverzekering maar van een spaarcontract (zie ook uitspraak Rechtbank Noord-Holland HAA 17/2621, uitspraak Hof Amsterdam BK 18/00403, conclusie A-G en arrest Hoge Raad 19/03758 en uitspraak Hof Den Haag BK 20/00644)
09-11-2021 BK 20/01075 & 20/01076 (Arnhem-Leeuwarden) Uitkeringen betreffen lijfrente-uitkeringen uit gerichte lijfrente. Geen toepassing saldomethode (zie ook uitspraak Hof Arnhem-Leeuwarden BK 17/01321-01323 en arrest Hoge Raad 18/04370)
05-11-2021 20/03173 (Hoge Raad) Bij afkoop lijfrente geen revisierente verschuldigd; sprake van gewekt vertrouwen door informatie op website van Belastingdienst; Hoge Raad verlaat dispositievereiste (zie ook uitspraak Hof Den Haag BK 19/00528 en conclusie A-G 20/03173)
28-10-2021 AWB 20/8630 (Zeeland-West-Brabant) Heffing van erfbelasting over lijfrente-uitkering naast IB-heffing over lijfrente-uitkering; heffing erfbelasting onterecht, maar niet herstelbaar
24-09-2021 21/02276 (Hoge Raad) Beroep in cassatie niet-ontvankelijk verklaard. Geen lijfrente-aftrek voor betalingen aan Duitse verzekeraar wegens ontbreken bewijs (zie ook uitspraak Hof Arnhem-Leeuwarden BK-18/00951)
21-09-2021 BK 20/00519 (Amsterdam) Geen aftrek lijfrentepremie bij door vergissing op niet-geblokkeerde rekening gestort geldsbedrag; navordering terecht (zie ook arrest Hoge Raad 21/04382)
22-07-2021 AWB 20/6993 (Zeeland-West-Brabant) Rente in uitkering KEW belast wegens niet voldoen aan tijdklem-eis
03-06-2021 BRE 20/8396 (Zeeland-West-Brabant) Revisierente bij afkoop lijfrente bij langdurige arbeidsongeschiktheid voor zover afkoopsom uitkomt boven maximumbedrag terecht berekend
31-05-2021 CPG 20/03173 (Conclusie A-G) Bij afkoop lijfrente geen revisierente verschuldigd; sprake van gewekt vertrouwen door informatie op website van Belastingdienst; revisierente aangemerkt als 'daarenboven geleden schade' (dispositievereiste) (zie ook uitspraak Hof Den Haag BK 19/00528 en arrest HR 20/03173)
20-04-2021 BK 18/00951 (Arnhem-Leeuwarden) Geen lijfrente-aftrek voor betalingen aan Duitse verzekeraar. Belastingplichtige niet geslaagd in verlangde bewijs (zie ook arrest Hoge Raad 21/02276)
20-04-2021 BK 20/00644 (Den Haag) Na het premievrij maken in 1995 van de als “vaste termijnverzekering” aangeduide overeenkomst is geen sprake meer van een levensverzekering maar van een spaarcontract (zie ook uitspraak Rechtbank Noord-Holland HAA 17/2621, uitspraak Hof Amsterdam BK 18/00403, conclusie A-G en arrest Hoge Raad 19/03758 en arrest Hoge Raad 21/01829)
02-03-2021 AWB LEE 20/449 (Noord-Nederland) Revisierente bij afkoop lijfrente verschuldigd over volledige afkoopsom
20-01-2021 BK 20/00435 (Den Haag) Franse spaarrekeningen vormen geen (in box 1 vrijgestelde) lijfrente en ook geen kapitaalverzekering eigen woning in box 1
18-12-2020 AWB 20/1095 (Noord-Holland) Afkoopsom lijfrente belast volgens saldomethode voor zover niet-afgetrokken bedragen zijn bewezen
24-11-2020 BK 19/01530 (Arnhem-Leeuwarden) Geen aftrek van onderhoudsverplichtingen wegens ontbreken bewijs bestaan aanspraak op partneralimentatie ex
29-10-2020 BK-19/00550 (Den Haag) (Oude) WAZ-premies aftrekbaar als uitgaven voor inkomensvoorzieningen in het latere jaar van betaling (2014) (zie ook arrest Hoge Raad 18/04258 en uitspraak Hof Arnhem-Leeuwarden BK-17/01281)
04-09-2020 19/03758 (Hoge Raad) Vaste termijnverzekering is premievrijgemaakt; verwijzing voor beoordeling aard en inhoud van overeenkomst (Haviltex-maatstaf) (zie ook uitspraak Rechtbank Noord-Holland HAA 17/2621, uitspraak Hof Amsterdam BK 18/00403, conclusie A-G 19/03758, uitspraak Hof Den Haag BK 20/00644 en arrest Hoge Raad 21/01829)
02-09-2020 AWB-20/186 (Den Haag) Uitkeringen uit arbeidsongeschiktheidsverzekering behoren tot box 1-inkomen; geen sprake van vrijgestelde letselschadevergoeding
04-08-2020 BK-19/00528 (Den Haag) Bij afkoop lijfrente geen revisierente verschuldigd; sprake van gewekt vertrouwen door informatie op website van Belastingdienst (zie ook conclusie A-G 20/03173 en arrest HR 20/03173)
27-03-2020 BK-19/00738 (Den Haag) Geen aftrek van alimentatiebetalingen nu niet is bewezen dat deze voortvloeien uit een rechtstreeks uit het familierecht voortvloeiende verplichting
05-03-2020 CPG 19/03758 (Conclusie A-G) A-G: Door ontbreken van levensrisico vormt vaste termijnverzekering een spaarcontract (zie ook uitspraak Rechtbank Noord-Holland HAA 17/2621, uitspraak Hof Amsterdam BK 18/00403, arrest Hoge Raad 19/03758, uitspraak Hof Den Haag BK 20/00644 en arrest Hoge Raad 21/01829)
28-02-2020 BK-19/00362 (Den Haag) Uitkeringen uit arbeidsongeschiktheidsverzekering (UWV) behoren tot box 1-inkomen; geen sprake van onbelaste letselschadevergoeding

13-02-2020

BK 19/00393 (Den Bosch) Gewekt vertrouwen door uitlatingen medewerker BelTel revisierentebeschikking vernietigd 
21-01-2020 AWB 18/5904 (Gelderland) Heffingsbevoegdheid overbruggingsuitkering (lijfrente cf. verdrag) aan ex-beroepsvoetballer toegewezen aan Australië
20-09-2019 18/04258 (Hoge Raad) (Oude) WAZ-premies aftrekbaar als uitgaven voor inkomensvoorzieningen in het latere jaar van betaling (2014) (zie ook uitspraak Hof Arnhem-Leeuwarden BK-17/01281 en uitspraak verwijzingshof Den Haag BK-19/00550)
16-07-2019 BK 18/00403 (Amsterdam) Vaste termijnverzekering is levensverzekering; rentecomponent in uitkering belast (zie ook uitspraak Rechtbank Noord-Holland HAA 17/2621, conclusie A-G 19/03758, arrest Hoge Raad 19/03758 en uitspraak Hof Den Haag BK 20/00644)
14-06-2019 18/04370 (Hoge Raad) Lijfrente-uitkeringen belast in box 1; geen toepassing saldomethode (zie ook uitspraak Hof Arnhem-Leeuwarden BK 20/01075 & 20/01076 en uitspraak Hof Arnhem-Leeuwarden BK 17/01321-01323)
24-05-2019 18/02440 (Hoge Raad) Van in Nederland gevestigde verzekeraar ontvangen lijfrente-uitkering niet belast bij inwoner Amerika wegens opgewekt vertrouwen (zie uitspraak Hof Den Bosch 16/03586)
19-04-2019 BK-18/00826 (Den Haag) Uitkeringen uit arbeidsongeschiktheidsverzekering (Woonlasten Opvang Polis) behoren tot box 1-inkomen
06-03-2019 BRE 17-5920 (Zeeland-West-Brabant) Revisierente bij afkoop van Brede Herwaarderingslijfrente terecht berekend
08-02-2019 18/00136 (Hoge Raad) Door verzekeraar achtergehouden bedrag bij afkoop pré-Brede Herwaarderingslijfrente na constatering overschrijding wettelijke termijn geen te verrekenen loonheffing (zie ook uitspraak Hof Arnhem-Leeuwarden BK-17/00399 en conclusie A-G 18/00136)
16-01-2019 BK-18/00577 (Den Haag) Overschrijding wettelijke (uitvoerings)termijn bij lijfrente; geen sprake van bijzondere omstandigheden die overschrijding verschoonbaar maken
10-01-2019 NO19-002 (Rapport Nationale Ombudsman) Weigering afgifte saldoverklaring door Belastingdienst terecht; Belastingdienst schiet wel tekort bij telefonische informatieverstrekking
16-11-2018 17/02368 (Hoge Raad) Betaalde hypotheekrente en levensverzekeringspremie niet aftrekbaar als onderhoudsverplichting (zie uitspraak Hof Den Bosch 15/01441 & 15/01442 en conclusie A-G 17/02368)
08-11-2018 CPG 18/00136 (Conclusie A-G) Door verzekeraar achtergehouden bedrag bij afkoop pré-Brede Herwaarderingslijfrente na constatering overschrijding wettelijke termijn geen te verrekenen loonheffing (zie ook uitspraak Hof Arnhem-Leeuwarden BK-17/00399 en arrest Hoge Raad 18/00136)
02-11-2018 18/03105 (Hoge Raad) Revisierente correct en terecht in rekening gebracht bij afkoop van Brede Herwaarderingslijfrente; tegenbewijsregeling mist toepassing (zie uitspraak Hof Arnhem-Leeuwarden 17/00951)
01-11-2018 BK 17/00375 (Amsterdam) Geen recht op (verruimde) saldomethode nu de lijfrentepremies in het verleden bewust niet in aftrek zijn genomen
11-10-2018 AWB 18/507 (Noord-Nederland) Afkoop lijfrente bij langdurige arbeidsongeschiktheid; geen in-zoverre-bepaling, revisierente terecht wel berekend over gehele afkoopsom
21-09-2018 18/01441 (Hoge Raad) Geen recht op aftrek lijfrentepremies. Betaling premies en bestaan pensioentekort niet aannemelijk gemaakt (zie uitspraak Hof Den Bosch 16/03956)
04-09-2018 BK 17/01321-01323 (Arnhem-Leeuwarden) Geen recht op saldomethode voor niet-afgetrokken premies; bewijs niet geleverd (zie ook arrest Hoge Raad 18/04370 en uitspraak Hof Arnhem-Leeuwarden BK 20/01075 & 20/01076)
04-09-2018 BK 17/01281 (Arnhem-Leeuwarden) (Oude) WAZ-premies 1999 - 2003 niet aftrekbaar in het latere jaar van betaling (2014) (zie ook arrest Hoge Raad 18/04258 en uitspraak verwijzingshof Den Haag BK-19/00550)
10-07-2018 BK-18/00347 (Den Haag) Revisierente bij afkoop lijfrente terecht in rekening gebracht en geen strijdigheid met EVRM
26-06-2018 BK 17/0951 (Arnhem-Leeuwarden) Revisierente correct en terecht in rekening gebracht bij afkoop van Brede Herwaarderingslijfrente; tegenbewijsregeling mist toepassing (zie arrest Hoge Raad 17/01043)
20-06-2018 BK-17/00646 (Den Haag) Met verkort aanvraagformulier aangevraagde kapitaalverzekering wordt geacht toch tijdig, dus vóór 1 januari 1992, tot stand te zijn gekomen (zie ook uitspraak Rechtbank Den Haag AWB-16/6204)
15-06-2018 18/00550 (Hoge Raad) Rentecomponent in kapitaalsuitkering is belast (zie uitspraak Hof Arnhem-Leeuwarden 17/02950)
05-06-2018 HAA 17/2621 (Noord-Holland) Vaste termijnverzekering is geen levensverzekering (zie uitspraak Hof Amsterdam 18/00403, conclusie A-G 19/03758, arrest Hoge Raad 19/03758, uitspraak Hof Den Haag BK 20/00644 en arrest Hoge Raad 21/01829)
04-05-2018 AWB 17/6356 (Gelderland) Geen toepassing saldomethode bij afkoop lijfrente ter zake van door verzekeraar toegevoegde lijfrentepremies bij (premievrijstelling bij) arbeidsongeschiktheid; revisierente over volledige afkoopsom
26-04-2018 AWB 16/3586 (Den Bosch) Van in Nederland gevestigde verzekeraar ontvangen lijfrente-uitkering niet belast bij inwoner Amerika wegens opgewekt vertrouwen (zie arrest Hoge Raad 18/02440)
26-04-2018 CPG 17/02368 (Conclusie A-G) Betaalde hypotheekrente en levensverzekeringspremie niet aftrekbaar als onderhoudsverplichting (zie uitspraak Hof Den Bosch 15/01441 & 15/01442 en arrest Hoge Raad 17/02368)
20-04-2018 17/01043 (Hoge Raad) Revisierente bij afkoop lijfrente terecht in rekening gebracht; geen strijdigheid met EVRM (zie uitspraak Rechtbank Den Haag SGR 16/747, uitspraak Hof Den Haag BK-16/00366 en conclusie A-G 17/01043)
16-04-2018 AWB-17/3414 (Noord-Holland) Overschrijding wettelijke (uitvoerings)termijn bij lijfrente; beroep op bijzondere omstandigheid ex art 3.133 lid 3 Wet IB 2001 niet geslaagd
05-04-2018 AWB-16/7196 (Den Haag) Ontvangen uitkeringen uit arbeidsongeschiktheidsverzekeringen belast in box 1
22-02-2018 BK 16/03956 (Den Bosch) Geen recht op aftrek lijfrentepremies; betaling premies en bestaan pensioentekort niet aannemelijk gemaakt (zie arrest Hoge Raad 18/01441)
21-02-2018 AWB-17/5344 (Den Haag) Bestaan alimentatieverplichting niet aannemelijk; geen recht op persoonsgebonden aftrek
16-02-2018 17/01043 (Conclusie A-G) Revisierente bij afkoop lijfrente terecht in rekening gebracht; geen strijdigheid met EVRM (zie uitspraak Rechtbank Den Haag SGR 16/747, uitspraak Hof Den Haag BK-16/00366 en arrest Hoge Raad 17/01043)
09-02-2018 17/02950 (Hoge Raad) Revisierente bij afkoop lijfrente geen individuele en buitensporige last en dus niet in strijd met artikel 1 Eerste Protocol EVRM (zie uitspraak Hof Den Haag 16/00485 en conclusie A-G 17/02950)
02-02-2018 17/01751 (Hoge Raad) Overdracht lijfrentekapitaal naar eigen BV (niet-toegelaten aanbieder); geen aftrek koersverliezen op herbelegde uitkering uit lijfrente (zie uitspraak Hof Den Haag 16/00442)
01-02-2018 AWB-17/2155 (Den Haag) Belaste afkoop van partneralimentatie en geen recht op hypotheekrenteaftrek
03-01-2018 BK 17/00313 (Arnhem-Leeuwarden) Rentecomponent in kapitaalsuitkering is belast (zie arrest Hoge Raad 18/00550)
22-12-2017 17/02950 (Conclusie A-G) Revisierente bij afkoop lijfrente geen individuele en buitensporige last en dus niet in strijd met artikel 1 Eerste Protocol EVRM (zie uitspraak Hof Den Haag 16/00485 en arrest Hoge Raad 17/02950)
14-12-2017 BK 16/03581 (Den Bosch) Verrekeningsgerechtigde als gevolg van overbedeling bij verrekening van pensioenrechten belast voor toedeling woonhuis (artikel 3.102, lid 3)
28-11-2017 BK 17/00399 (Arnhem-Leeuwarden) Door verzekeraar achtergehouden bedrag bij afkoop pré-Brede Herwaarderingslijfrente na constatering overschrijding wettelijke termijn geen te verrekenen loonheffing (zie ook conclusie A-G 18/00136 en arrest Hoge Raad 18/00136)
07-11-2017 BK 16/01141 (Arnhem-Leeuwarden) In verleden betaalde lijfrentepremies vergeten af te trekken en niet in later jaar aftrekbaar. Alleen in jaar betaalde lijfrentepremie is aftrekbaar
18-10-2017 AWB-17/3898 (Den Haag) Geen aftrek lijfrentepremies; aftrekpost niet (nader) onderbouwd
19-07-2017 AWB 16/1123 (Zeeland-West-Brabant) Voortgezette Belgische pensioenregeling belaste aanspraak in NL en pensioenpremies niet aftrekbaar als lijfrentepremie
14-07-2017 17/01256 (Beslissing Hoge Raad inzake prejudiciële vragen) Conserverende aanslag t.z.v. ingegane lijfrente bij emigratie naar Frankrijk; in strijd met goede trouw verdrag? Antwoord op prejudiciële vragen (zie ook uitspraak Rechtbank Zeeland-West-Brabant 16/3350PJ en conclusie A-G 17/01256)
14-07-2017 16/05464 (Hoge Raad) Advocaatkosten tot behoud van toekomstige uitkeringen uit lijfrentepolis wél aftrekbaar, die voor de woning en spaartegoeden niet (art. 3.108 Wet IB 2001)
06-07-2017 BK 14/00233 (Amsterdam) Opgelegde boete bij ten onrechte in aftrek brengen van lijfrentepremie passend en geboden
23-06-2017 16/05259 (Hoge Raad) Geen schuld in box 3 ter hoogte van voor toekomstige aflossing eigenwoningschuld te gebruiken kapitaalsuitkering (zie uitspraak Hof Amsterdam 15/00884)
19-06-2017 AWB 16/7859 (Gelderland) Afkoop lijfrente bij langdurige arbeidsongeschiktheid; geen in-zoverre-bepaling, revisierente terecht wel berekend over gehele afkoopsom
08-06-2017 17/01256 (Conclusie A-G inzake prejudiciële vragen) Conserverende aanslag t.z.v. ingegane lijfrente bij emigratie naar Frankrijk; in strijd met goede trouw verdrag? Antwoord op prejudiciële vragen (zie ook uitspraak Rechtbank Zeeland-West-Brabant 16/3350PJ en beslissing Hoge Raad 17/01256)
01-06-2017 AWB-16/6204 (Den Haag) Met verkort aanvraagformulier aangevraagde kapitaalverzekering is na 31 december 1991 tot stand gekomen (zie uitspraak Hof Den Haag 17/00646)
26-04-2017 BK-16/00485 (Den Haag) Betaalde lijfrentepremies niet bewezen & revisierente bij afkoop lijfrente niet in strijd met artikel 1 Eerste Protocol EVRM (zie ook conclusie A-G en arrest Hoge Raad 17/02950)
06-04-2017 BK 15/01441 & 15/01442 (Den Bosch) Betaalde hypotheekrente en levensverzekeringspremie niet aftrekbaar als onderhoudsverplichting (zie conclusie A-G 17/02368 en arrest Hoge Raad 17/02368)
09-03-2017 BRE 16/3350PJ (Zeeland-West-Brabant) Conserverende aanslag t.z.v. ingegane lijfrente bij emigratie naar Frankrijk; in strijd met goede trouw verdrag? Prejudiciële vragen aan Hoge Raad (zie ook conclusie A-G en beslissing Hoge Raad 17/01256)
07-03-2017 HAA 16/3456 (Noord-Holland) Revisierente terecht berekend over afkoopwaarde lijfrente; geen tegenbewijsregeling van toepassing
02-03-2017 HAA 15/5765 en HAA 15-5766 (Noord-Holland) Aan partner gedane betalingen deels als aftrekbare onderhoudsverplichtingen aan te merken
22-02-2017 BK 16/00442 (Den Haag) Overdracht lijfrentekapitaal naar niet-toegelaten aanbieder (eigen B.V.); geen aftrek koersverliezen op herbelegde uitkering uit lijfrente (zie ook arrest Hoge Raad 17/01751)
21-02-2017 BK 16/00575 (Arnhem-Leeuwarden) Tegemoetkoming krachtens collectieve compensatieregeling voor lijfrente is belast (artikel 3.102, lid 1)
14-02-2017 BK 16/00162 (Arnhem-Leeuwarden) Revisierente terecht berekend over afkoopsom lijfrente (zie uitspraak Rechtbank Gelderland AWB 15/2930)
25-01-2017 BK 15/00806 (Amsterdam) Geen recht op aftrek voor premies vrijwillige bijdrage Anw
18-01-2017 BK-16/00366 (Den Haag) Revisierente bij afkoop lijfrente terecht in rekening gebracht; geen strijdigheid met EVRM (zie uitspraak Rechtbank Den Haag SGR 16/747, conclusie A-G 17/01043 en arrest Hoge Raad 17/01043)
04-10-2016 BK 16/00010 (Arnhem-Leeuwarden) Advocaatkosten tot behoud van toekomstige uitkeringen uit lijfrentepolis aftrekbaar (art. 3.108 Wet IB 2001) (zie arrest Hoge Raad 16/05464)
20-09-2016 BRE 16/1331 (Zeeland-West-Brabant) Belastingrente over revisierente bij afkoop lijfrente terecht in rekening gebracht
15-09-2016 BK 15/00884 (Amsterdam) Geen schuld in box 3 ter hoogte van voor toekomstige aflossing eigenwoningschuld te gebruiken kapitaalsuitkering (zie arrest Hoge Raad 16/05259)
12-08-2016 AWB 15/8467 (Den Haag) Waardering uitkering uit kapitaalverzekering met lijfrenteclausule bij overdracht aan eigen BV; geen aftrek van koersverliezen
21-07-2016 BK 14/01125 (Den Bosch) Uitkering uit kapitaalverzekering met lijfrenteclausule bij overschrijding wettelijke termijn niet belast in jaar van expiratie (2010) (zie ook de uitspraak van Rechtbank Zeeland-West-Brabant AWB 13/5977)
13-07-2016 AWB 16/747 (Den Haag) Revisierente bij afkoop lijfrente terecht in rekening gebracht; niet willekeurig of disproportioneel (zie uitspraak Hof Den Haag BK-16/00366, conclusie A-G 17/01043 en arrest Hoge Raad 17/01043)
26-04-2016 BRE 15/6415 (Zeeland-West-Brabant) Compensatievergoeding 'woekerpolis' vormt belast box 1-inkomen
18-03-2016 15/01984 (Hoge Raad) Successierecht over de verkrijging van kapitaalverzekering met lijfrenteclausule niet aan te merken als aftrekbare kosten in de zin van artikel 3.108 Wet IB 2001 (zie ook de uitspraak AWB 12/227 van rechtbank Breda, de uitspraak BK 14/00309 van hof Amsterdam en de conclusie van de A-G 15/01984)
19-01-2016 AWB 15/2930 (Gelderland) Revisierente bij afkoop nieuw regime lijfrente terecht en tot juist bedrag opgelegd; geen strijd met gelijkheidsbeginsel (zie uitspraak Hof Arnhem-Leeuwarden BK 16/00162)
07-01-2016 BK 15/00199 (Amsterdam) Betaalde bijdragen voor RSVZ niet aftrekbaar als uitgaven voor inkomensvoorzieningen (zie uitspraak Rechtbank Den Haag 10/7862, uitspraak Hof Den Haag 11/00908 en arrest Hoge Raad 13/06189)
22-10-2015 15/01984 (Conclusie A-G) Successierecht over de verkrijging van kapitaalverzekering met lijfrenteclausule niet aan te merken als aftrekbare kosten in de zin van artikel 3.108 Wet IB 2001 (zie ook de uitspraak AWB 12/227 van rechtbank Breda, de uitspraak BK 14/00309 van hof Amsterdam en het arrest 15/01984)
22-09-2015 BK 14/01115 (Arnhem-Leeuwarden) Geen matiging van revisierente bij afkoop lijfrente
16-06-2015 BK 14/00603 (Arnhem-Leeuwarden) Afkoopsom lijfrente belast in het jaar waarin de afkoopsom vorderbaar en inbaar is
01-05-2015 BK 14/01517 (Den Haag) Bij afkoop van lijfrente is terecht en naar de juiste bedragen revisie- en heffingsrente in rekening gebracht
14-04-2015 AWB 14/6869 (Zeeland-West-Brabant) Geen recht op KEW-(uitkerings)vrijstelling nu kapitaalverzekering geen KEW is (KEW-clausule is niet opgenomen in overeenkomst)
10-04-2015 13/06189 (Hoge Raad) Betaalde bijdragen voor RSVZ niet aftrekbaar als uitgaven voor inkomensvoorzieningen (zie uitspraak Rechtbank Den Haag 10/7862, uitspraak Hof Den Haag 11/00908 en uitspraak verwijzingshof Amsterdam 15/00199)
09-04-2015 BK 14/00338 (Den Bosch) Geen toepassing verruimde saldomethode nu niet aannemelijk is gemaakt dat geen aftrek van lijfrentepremies heeft plaatsgevonden
26-03-2015 BK 14/00309 (Amsterdam) De aan verkrijging van het kapitaal toe te rekenen deel van de aanslag successierecht moet niet worden aangemerkt als aftrekbare kosten
12-03-2015 BK 14/00233 (Amsterdam) Revisierente-regeling bij afkoop lijfrente terecht toegepast
24-02-2015 BK 14/00361 (Arnhem-Leeuwarden) Uitkering uit kapitaalverzekering met lijfrenteclausule vormt geen onbelaste uitkering voor arbeidsongeschiktheid
29-01-2015 BK 13/00255 (Amsterdam) Geen recht op waardevrijstelling in box 3 voor kapitaalverzekeringen. Kapitaalverzekeringen vormen geen KEW
16-12-2014
HAA 14/1242 (Noord-Holland) Geen recht op premieaftrek voor nabestaandenlijfrente nu premiebetaler geen verzekeringnemer en premieschuldige op polis is
21-11-2014 AWB 13/5977 (Zeeland-West-Brabant) Uitkering uit kapitaalverzekering met lijfrenteclausule bij overschrijding wettelijke termijn niet belast in jaar expiratie (2010) (zie uitspraak Hof Den Bosch 14/01125)
06-11-2014
BK 14/00132 (Amsterdam) Afkoopsom pre-Brede Herwaarderingslijfrente vormt periodieke uitkering voor grondslag (bijdragen-inkomen) Zvw
24-10-2014 NO14-148 (Rapport Nationale Ombudsman) Verzuimde lijfrentepremieaftrek niet aannemelijk gemaakt
20-05-2014 BK 13/00936 (Arnhem-Leeuwarden) Betaalde lijfrentepremies niet aftrekbaar omdat niet is bewezen dat BV waaraan premies werden betaald een toegelaten aanbieder is
08-04-2014
BK 13/00962 (Arnhem-Leeuwarden) Geen plaats voor vergrijpboete bij niet verantwoorde afkoopsom lijfrentepolis
28-03-2014 13/03361 (Hoge Raad) Waarde van een kapitaalverzekering met lijfrenteclausule is belast in het jaar waarin de redelijke termijn voor tenuitvoerlegging van de lijfrenteclausule is verstreken (zie ook uitspraak Hof Amsterdam 11/00549)
25-03-2014
BK 13/00766 (Arnhem-Leeuwarden) Door verzekeraar gedane uitkeringen uit stamrecht dat dient ter vervanging van familierechtelijke periodieke uitkeringen niet belast in box 1
04-03-2014 13/02044 (Hoge Raad) Uitkeringen uit recht op jaarlijkse uitkering uit een (sub)trust belast in box 1 ingevolge overgangsregeling van onderdeel O, lid 1, onderdeel b, IW Wet IB 2001 (Conclusie A-G, uitspraak gerechtshof Den Haag 12/00126 en uitspraak rechtbank Arnhem 08/367 inbegrepen)
31-01-2014 AWB 13/2158 (Zeeland-West-Brabant) Geen toepassing saldomethode bij aftrekbare lijfrentepremies v.z.v. achterwege blijven premieaftrek niet aannemelijk is gemaakt 
30-01-2014
BK 12/00966 (Amsterdam) Geen recht op aftrek van op kapitaalverzekering betaalde premies. Waarde kapitaalverzekering behoort tot box 3
10-01-2014
BK 13/00498 (Den Bosch) Uitkeringen uit kapitaalverzekering met lijfrenteclausule geen inkomen voor buitenlands belastingplichtige woonachtig in Thailand
19-11-2013
BK 13/00192 (Arnhem-Leeuwarden) Geen sprake van geruisloze overdracht lijfrentekapitaal nu belastingplichtige vrijelijk kon beschikken over gelden. Afkoopsom belast zonder toepassing saldomethode
05-11-2013 BK 11/00908 (Den Haag) Betaalde bijdragen voor RSVZ niet aftrekbaar als uitgaven voor inkomensvoorzieningen (zie uitspraak Rechtbank Den Haag 10/7862, arrest Hoge Raad 13/06189 en uitspraak verwijzingshof Amsterdam 15/00199)

05-09-2013

BK 12/00316 (Amsterdam) Betaalde lijfrentepremies niet aannemelijk gemaakt; geen recht op lijfrentepremieaftrek ingevolge reserveringsruimte
08-08-2013 AWB 11/4016 (Gelderland) Niet-verantwoorde afkoopsom lijfrente belast in jaar van afkoop; boete terecht opgelegd, wel gematigd 
06-08-2013
BK 13/00207 (Arnhem-Leeuwarden) Uitkeringen uit saldolijfrente. Belast in box 1 of in box 3?
27-06-2013
BK 12/00818 (Den Bosch) Op lijfrenterekening gedane inleg aftrekbaar in jaar van storting op geblokkeerde rekening (zie ook uitspraak Rechtbank Breda 12/2816)
19-06-2013 AWB 12/1766 (Zeeland-West-Brabant) Nederland heffingsbevoegd over lijfrentetermijnen van inwoner Thailand 
13-06-2013
BK 11/00549 (Amsterdam) Waarde geëxpireerde kapitaalverzekering met lijfrenteclausule terecht gerekend tot belastbare inkomen in jaar waarin redelijke termijn is verstreken (clausule niet tijdig uitgevoerd). Keuzerecht verhindert direct betrekken in heffing van waarde (zie ook arrest Hoge Raad 13/03361)
07-06-2013
BK 12/00723 (Den Bosch) Uitkeringen uit loonstamrecht bij ontslag van in Frankrijk wonende belastingplichtige behoort niet tot NiNbi 2009
31-05-2013 AWB 12/1157 (Zeeland-West-Brabant) Telefonische mededeling leid tot meer aftrekruimte (vertrouwensbeginsel) 

31-05-2013

12/01060 (Hoge Raad) Geen sprake van te kwader trouw bij adviseur en belastingplichtige terzake van niet aangegeven afkoopsom kapitaalverzekering met lijfrenteclausule. Navorderingsaanslag vernietigd (zie ook uitspraak hof Amsterdam 09/00718 en conclusie A-G CPG 12/01060) 
15-05-2013 BK 12/00603 (Den Haag) Kosten beleggingsverzekeringen vormen geen aftrekbare rente en kosten van geldlening behorend tot EWS
05-04-2013 AWB 12/227 (Breda) Geheven successierecht vormt aftrekpost ex art 3.108 Wet IB 2001 bij afkoop kapitaalverzekering 

22-03-2013

11/04270 (Hoge Raad) Navordering lijfrentepremie gerechtvaadigd bij onvolledige renseignering (zie ook uitspraak Rechtbank Den Haag 06/5424, uitspraak Hof Den Haag 09/00136 en conclusie A-G CPG 11/04270)
08-02-2013 12/01759 (Hoge Raad) Na echtscheiding ontvangen bedrag ter verrekening van lijfrenteverzekeringen is belast; cassatieberoep afgedaan met toepassing van art. 81 Wet RO (zie ook uitspraak Rechtbank Breda 10/3783 en uitspraak Hof Den Bosch BK 11/00439)

26-01-2013

BK 09/00718 (Amsterdam) Niet-verantwoorde afkoopsom kapitaalverzekering met lijfrenteclausule terecht nagevorderd. Kwade trouw adviseur toegerekend aan belastingplichtige (zie ook conclusie A-G 12/01060 en arrest Hoge Raad 12/01060)
18-01-2013 BK 11/00661 (Den Bosch) Uitkeringen uit kapitaalverzekering met lijfrenteclausule niet gefaciliteerd te gebruiken voor opheffing pensioentekort. Uitkeringen terecht belast
08-01-2013 BK 11/00819 (Den Haag) Aannemelijk gemaakte in 1991 niet afgetrokken premies voor kapitaalverzekering met lijfrenteclausule mogen in aanmerking worden genomen bij bepaling inkomen uit verzekering (saldomethode)

10-12-2012

CPG 12/01060 (Conclusie A-G) Kan adviseur voorwaardelijke opzet worden verweten tzv niet aangeven afkoopsom kapitaalverzekering met lijfrenteclausule? (zie ook uitspraak hof Amsterdam 09/00718 en arrest Hoge Raad 12/01060)

06-12-2012

CPG 12/01949 (Conclusie A-G) Geen recht op persoonsgebonden aftrek m.b.t. lijfrenteuitkering die o.b.v. testamentaire last is verstrekt aan ex van overleden vader (zie ook uitspraak rechtbank Arnhem 10/4077 en uitspraak Hof Arnhem 11/00546)
22-11-2012 BK 11/00737 (Amsterdam) Uitkeringen uit AOV (woongarant verzekering) terecht als periodieke uitkeringen (art. 3.100, lid 1, ond. b) belast
24-10-2012 AWB 12/2816 (Breda) Geen recht op aftrek inleg op lijfrentespaarrekening in jaar na storting inleg(zie ook uitspraak Hof Den Bosch 12/00818)
12-10-2012 11/05685 (Hoge Raad) Ongelijke behandeling pensioenen en lijfrenten en geen schending discriminatieverbod (zie ook conclusie A-G 11/05685)
12-10-2012 11/05684 (Hoge Raad) Ongelijke behandeling pensioenen en lijfrenten en geen schending discriminatieverbod (zie ook conclusie A-G 11/05684)

17-07-2012

CPG 11/04270 (Conclusie A-G) Navordering lijfrentepremie gerechtvaadigd bij onvolledige renseignering (zie ook uitspraak Rechtbank Den Haag 06/5424, uitspraak Hof Den Haag 09/00136 en arrest Hoge Raad 11/04270)
29-06-2012 12/00459 (Hoge Raad) Premie komt niet in aftrek op afkoopsom kapitaalverzekering met lijfrenteclausule (geen saldomethode); cassatieberoep afgedaan met toepassing van art. 81 Wet RO (zie ook uitspraak Hof Arnhem BK 11/00536)
29-06-2012 BK 11/00594 (Den Bosch) Saldomethode van toepassing op afkoopsom kapitaalverzekering
26-06-2012
GEEN CASSATIE-
BEROEP
INGESTELD
 
BK 11/00033 (Leeuwarden)

Ondanks niet tijdig ondernemen actie na vrijkomen lijfrentekapitaal gerichte lijfrente geen sprake van afkoop

Tegen de uitspraak van het hof is geen cassatieberoep ingesteld. Zie de toelichting van Financiën van 3-08-2012, nr. DGB 2012-4248.

12-06-2012

CPG 11/05685 (Conclusie A-G) Geen recht op lijfrentepremieaftrek voorzover buiten jaar- en reserveringsruimte vallend; geen sprake van verboden ongelijke behandeling (zie ook arrest Hoge Raad 11/05685)

12-06-2012

CPG 11/05684 (Conclusie A-G) Geen recht op lijfrentepremieaftrek voorzover buiten jaar- en reserveringsruimte vallend; geen sprake van verboden ongelijke behandeling (zie ook arrest Hoge Raad 11/05684)
15-05-2012 BK 10/00754 (Den Haag) Nu premies AOV zijn afgetrokken vormen uitkeringen belastbare periodieke uitkeringen uit inkomensvoorziening (art. 3.100, lid 1, ond. b) 

23-03-2012

10/03582 (Hoge Raad) Geen negatief loon en geen aftrek als lijfrentepremie in verband met ontbreken vervreemdingsverbod op particuliere ANW-vangnetverzekering (zie ook uitspraak rechtbank Haarlem AWB 05/3574, uitspraak hof Amsterdam BK P07/00953 en conclusie A-G 10/03582)
13-03-2012 BK 11/00546 (Arnhem) Geen recht op persoonsgebonden aftrek met betrekking tot testamentaire lijfrente (zie ook uitspraak rechtbank Arnhem 10/4077 en conclusie A-G 12/00459)
09-03-2012 BK 11/00096 (Den Bosch) Uitkering(en) uit in privé gesloten arbeidsongeschiktheidsverzekering belast bij DGA; geen sprake van prijsgeven recht (zie ook uitspraak rechtbank Breda AWB 10/641)
28-02-2012 BK 11/00571 (Arnhem) Waardering alimentatieverplichting in box 3 
23-02-2012 BK 11/00439 (Den Bosch) Na echtscheiding ontvangen bedrag ter verrekening van lijfrenteverzekeringen is belast (zie ook uitspraak Rechtbank Breda 10/3783 en arrest Hoge Raad 12/01759)
23-02-2012 AWB 11/7670 (Den Haag) Alimentatie en afkoopsom in de zin van artikel 6.3, lid 1, onderdeel b, Wet IB 2001
17-02-2012 11/02757 (Hoge Raad) Vanaf 2001 geen recht op aftrek van premies betaald op niet-aangepaste kapitaalverzekering met lijfrenteclausule, ook niet op grond van internationale en Europese rechtsregels; cassatieberoep afgedaan met toepassing van art. 81 Wet RO (zie ook uitspraak Hof Den Bosch BK 10/00272)

26-01-2012

BK 09/00718 (Amsterdam) Niet-verantwoorde afkoopsom kapitaalverzekering met lijfrenteclausule terecht nagevorderd. Kwade trouw adviseur toegerekend aan belastingplichtige (zie ook conclusie A-G 12/01060)
23-12-2011 11/02708 (Hoge Raad) Uitkeringen uit in privé gesloten arbeidsongeschiktheidsverzekering terecht gerekend tot belastbare inkomen uit werk en woning van DGA; cassatieberoep afgedaan met toepassing van art. 81 Wet RO (zie ook uitspraak Hof Leeuwarden BK 10/00192)
20-12-2011 BK 11/00536 (Arnhem) Premie komt niet in aftrek op afkoopsom kapitaalverzekering met lijfrenteclausule (zie ook arrest Hoge Raad 12/00459)
10-11-2011 AWB 10/7862 (Den Haag) Betaalde bijdragen voor RSVZ (Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen) zijn deels aftrekbaar als uitgaven voor inkomensvoorzieningen (zie uitspraak Hof Den Haag 11/00908, arrest Hoge Raad 13/06189 en uitspraak verwijzingshof Amsterdam 15/00199)

28-10-2011

10/01544 (Hoge Raad) Regeling keuzerecht voor binnenlandse belastingplicht niet discriminatoir; geen recht op aftrek lijfrentepremie (zie ook uitspraak rechtbank Breda AWB 08/3837, uitspraak hof Den Bosch BK 09/00141 en conclusie A-G 10/01544)
25-10-2011 BK 10/00176 (Leeuwarden) In rekening courant verrekende (pensioen)premie niet aftrekbaar als negatief loon en ook niet als lijfrentepremie
25-10-2011 BK 10/00175 (Leeuwarden) In rekening courant verrekende (pensioen)premie niet aftrekbaar als negatief loon en ook niet als lijfrentepremie
25-10-2011 BK 10/00169 (Leeuwarden) In rekening courant verrekende (pensioen)premie niet aftrekbaar als negatief loon en ook niet als lijfrentepremie
25-10-2011 BK 10/00167 (Leeuwarden) In rekening courant verrekende (pensioen)premie niet aftrekbaar als negatief loon en ook niet als lijfrentepremie
30-09-2011 BK 11/00322 (Den Bosch) Berekeningsmethode contante waarde alimentatieverplichtingen in box 3 (zie ook uitspraak rechtbank Breda AWB 10/5049) 
16-08-2011 BK 09/00136 (Den Haag) Geen sprake van een navordering rechtvaardigend nieuw feit en geen sprake van kwade trouw; navorderingsaanslag ten onrechte opgelegd (zie ook uitspraak rechtbank Den Haag AWB 06/5424, conclusie A-G 11/04270 en arrest HR 11/04270) 
12-08-2011 10/04307 (Hoge Raad) Vergrijpboete bij onterechte lijfrentepremieaftrek voor kapitaalverzekering met lijfrenteclausule terecht opgelegd bij grove schuld; cassatieberoep afgedaan met toepassing van art. 81 Wet RO (zie ook uitspraak Hof Den Bosch BK 07/00460, uitspraak rechtbank Breda AWB 06/2838, arrest HR 08/04869 en verwijzingshof Arnhem BK 10/00129)
12-08-2011 10/04306 (Hoge Raad) Vergrijpboete bij onterechte lijfrentepremieaftrek voor kapitaalverzekering met lijfrenteclausule terecht opgelegd bij grove schuld; cassatieberoep afgedaan met toepassing van art. 81 Wet RO (zie ook uitspraak Hof Den Bosch BK 07/00461, uitspraak rechtbank Breda AWB 06/2902, arrest HR 08/04868 en verwijzingshof Arnhem BK 10/00130)

28-07-2011

BK 09/00801 (Amsterdam) Heffingsrente bij afkoop lijfrente geoorloofd ook reeds voordat afkoopsom is genoten; heffingsrenteberekening vloeit voort uit de wet
14-07-2011 BK 08/00136 (Den Bosch) Na ontslag betaalde bedragen terzake van vrijwillige voortzetting pensioenregeling niet aftrekbaar als negatief loon, noch als lijfrentepremie
12-07-2011 BK 10/4077 (Arnhem) Uit hoofde van testamentaire last aan voormalige vriendin van overleden vader gedane maandelijkse betalingen niet aftrekbaar als uitgaven levensonderhoud in de zin van artikel 6.3, lid 1, onderdeel a, Wet IB 2001 (zie ook uitspraak Hof Arnhem BK 11/00546 en conclusie A-G 12/01949)
05-07-2011 BK 10/00513 (Arnhem) Vrijwillig betaald premiedeel invaliditeitspensioen aftrekbaar als premie voor inkomensvoorziening op grond van artikel 3.124, lid 1, ond c, Wet IB 2001 (zie ook uitspraak rechtbank Breda AWB 05/3577, uitspraak hof Den Bosch BK 06/00184 en conclusie A-G en arrest Hoge Raad 09/04697)

28-06-2011

CPG 10/03582 (Conclusie A-G) Ondanks ontbreken afkoopverbod op vrijwillig gesloten verzekering op risicobasis (ANW-vangnetverzekering) volgens A-G toch recht op aftrek premie als uitgaven voor inkomensvoorziening (zie ook uitspraak rechtbank Haarlem AWB 058/3574, uitspraak hof Amsterdam 07/00953 en arrest HR 10/03582)

24-06-2011

09/05144 (Hoge Raad) Ten onrechte in aftrek toegelaten lijfrentepremies bij toepassing saldomethode in mindering op ontvangen afkoopsom en geen negatieve uitgaven (zie ook uitspraak rechtbank Arnhem AWB 07/1773, uitspraak hof Arnhem BK 08/00121 en conclusie A-G 09/05144)

16-06-2011

CPG 10/01544 (Conclusie A-G) Keuze voor toepassing regels binnenlandse belastingplichtigen niet toegestaan voor inwoner Costa Rica; o.a. geen recht op aftrek lijfrentepremie (zie ook uitspraak rechtbank Breda AWB 08/3837, uitspraak hof Den Bosch 09/00141 en arrest HR 10/01544)
10-06-2011 AWB 10/3783 (Breda) Betaling wegens verrekening voor toescheiding lijfrentepolissen bij echtscheiding belast op grond van artikel 3.102, lid 3, Wet IB 2001 (zie ook uitspraak Hof Den Bosch 11/00439 en arrest HR 12/01759)
19-05-2011 BK 10/00017 (Den Bosch) Navorderingsaanslag terzake van abusievelijk in later jaar aangegeven kapitaalsuitkering uit kapitaalverzekering met lijfrenteclausule terecht opgelegd. Geen schending vertrouwensbeginsel
17-05-2011 BK 10/00416 (Den Haag) Afkoopsom kapitaalverzekering met lijfrenteclausule vorderbaar en inbaar op expiratiemoment
17-05-2011 BK 10/00151 (Leeuwarden) Navorderingsaanslag ter zake van niet-aangegeven afkoopsom kapitaalverzekering met lijfrenteclausule vernietigd wegens ontbreken te kwader trouw

13-05-2011

10/02294 (Hoge Raad) Niet aangegeven afkoopsom kapitaalverzekering met lijfrenteclausule terecht nagevorderd. Boete vervallen. Geen sprake van eerdere belening kapitaalverzekering met lijfrenteclausule; afgedaan met toepassing artikel 81 RO (zie ook uitspraak hof Leeuwarden BK 13/08 en uitspraak rechtbank Leeuwarden AWB 07/11) 

10-05-2011

BK 10/192 (Leeuwarden) Uitkeringen uit in privé gesloten arbeidsongeschiktheidsverzekering terecht gerekend tot belastbare inkomen uit werk en woning van DGA  (zie ook arrest HR 11/02708) 
04-05-2011 BK 10/00272 (Den Bosch) Vanaf 2001 geen recht op aftrek van premies betaald op niet-aangepaste kapitaalverzekering met lijfrenteclausule, ook niet op grond van internationale en Europese rechtsregels (zie ook arrest HR 11/02757)

28-04-2011

BK P08/00498 (Amsterdam) Belastingheffing terzake van afkoopsom van oud regimelijfrente ingevolge overgangsrecht bij belanghebbende ondanks uitkering ervan aan echtgenote

29-03-2011

BK 10/23 (Leeuwarden) Geen vergrijpboete terzake van niet in aangifte verantwoorde afkoopsom kapitaalverzekering met lijfrenteclausule 
17-03-2011 BK 09/2533 (Arnhem) Contante waarde alimentatieverplichting vormt schuld in box 3
16-03-2011 AWB 10/5049 (Breda) Berekeningsmethode contante waarde alimentatieverplichtingen in box 3 (zie ook uitspraak hof Den Bosch BK 11/00322) 

15-03-2011

BK 10/145 (Leeuwarden) Vergrijpboete gehandhaafd terzake van niet in aangifte verantwoorde afkoopsom kapitaalverzekering met lijfrenteclausule (zie ook uitspraak rechtbank Leeuwarden AWB 09/1191) 

02-03-2011

BK 10/4405 (Den Haag) Uitkeringen uit kapitaalverzekeringen op grond van vertrouwensbeginsel niet belast in box 1 maar in box 3

02-03-2011

BK 10/00129 (Den Haag) Verplichtingen uit hoofde van betalen alimentatie t.b.v. kinderen uit ontbonden huwelijk behoren tot schulden in box 3 (zie ook proces-verbaal rechtbank Den Haag AWB 09/5754)
25-02-2011 BK 10/00266 (Den Bosch) Navorderingsaanslag ter zake van niet-aangegeven afkoopsom kapitaalverzekering met lijfrenteclausule vernietigd wegens ontbreken te kwader trouw

11-02-2011

10/00367 (Hoge Raad) Schuld wegens toekomstige alimentatiebetalingen aan de gewezen echtgenoot leidt tot aftrek in box 3 (zie ook uitspraak rechtbank Breda AWB 08/5017 en conclusie A-G 10/00367)

21-01-2011

09/03783 (Hoge Raad) Afkoop van pré-Brede Herwaarderingslijfrente door buitenlands belastingplichtige behoort ook onder de Wet IB 2001 niet tot zijn Nederlands inkomen (zie ook uitspraak rechtbank Breda AWB 08/5669, conclusie A-G 09/03783 en arrest HR 09/03783)

14-01-2011

BK 09/00708 (Den Bosch) Lijfrenteuitkering uit kapitaalverzekering met lijfrenteclausule behoort niet tot het object van heffing bij een buitenlands belastingplichtige (woonachtig in België) (zie ook proces-verbaal rechtbank Breda AWB 09/1453)
11-01-2011 BK 10/00366 (Arnhem) Contante waarde alimentatieverplichtingen aftrekbaar in box 3

06-01-2011

BK P09/00616 (Amsterdam) Navorderingsaanslag terzake van niet-verantwoorde afkoopsom kapitaalverzekering met lijfrenteclausule vernietigd. Geen nieuw feit en geen kwade trouw

22-12-2010

BK 09/00888 (Den Haag) Voor oudedagsvoorziening betaalde premies vormen geen uitgaven voor een inkomensvoorziening in de zin van artikel 3.124 Wet IB 2001

22-12-2010

BK 09/00883 en BK 09/00884 (Den Haag) Vergrijpboete van 25 procent (grove schuld) bij navordering te veel afgetrokken lijfrentepremies passend en geboden
22-12-2010 AWB 10/641 (Breda) Uitkering(en) uit in privé gesloten arbeidsongeschiktheidsverzekering belast bij DGA (zie ook uitspraak hof Den Bosch BK 11/00096)

26-11-2010
VERWEZEN

09/04697 (Hoge Raad) Vrijwillige pensioenbijdrage aan pensioenfonds na ontslag noch aftrekbaar als lijfrentepremie, noch als negatief loon. Premiedeel betaald voor aanspraak op periodieke uitkeringen ter zake van invaliditeit wel aftrekbaar (zie ook uitspraak rechtbank Breda AWB 05/3577, uitspraak hof Den Bosch BK 06/00184, conclusie A-G 09/04697 en uitspraak hof Arnhem 10/00513)
17-11-2010 AWB 10/2661 (Breda) Uitkering(en) uit in privé gesloten arbeidsongeschiktheidsverzekering belast bij DGA

22-10-2010

BK 09/00023 (Leeuwarden) Geen kwade trouw terzake van navording niet aangegeven afkoopsom kapitaalverzekering met lijfrenteclausule; navorderingsaanslag terecht vernietigd

22-10-2010

09/01881 (Hoge Raad) Weigering aftrek van aan Duitse verzekeraar betaalde premie is in strijd met vrij dienstenverkeer (BELASTINGJAAR 2003!) (zie ook uitspraak rechtbank Breda AWB 06/3078, uitspraak hof Den Bosch BK 08/00334 en conclusie A-G CPG 09/01881)

21-10-2010

BK 10/00135 (Den Haag) Schuld wegens toekomstige alimentatiebetalingen aan de gewezen echtgenoot leidt tot aftrek in box 3

20-09-2010

CPG 10/00367 (Conclusie A-G) Schuld wegens toekomstige alimentatiebetalingen aan de gewezen echtgenoot leidt tot aftrek in box 3 (zie ook uitspraak rechtbank Breda AWB 08/5017 en arrest HR 10/00367)

20-09-2010

CPG 09/03783 (Conclusie A-G) Buitenlandse belastingplicht terzake van declausulering kapitaalverzekering met lijfrenteclausule en tijdstip totstandkoming declausulering? (zie ook uitspraak rechtbank Breda AWB 08/5669 en arrest HR 09/03783)
14-09-2010 BK 10/00130 (Arnhem) Vergrijpboete bij onterechte lijfrentepremieaftrek voor kapitaalverzekering met lijfrenteclausule terecht opgelegd bij grove schuld (zie ook uitspraak Hof Den Bosch BK 07/00461, uitspraak rechtbank Breda AWB 06/2902, arrest HR 08/04868 en verwijzingsarrest HR 10/04306)
14-09-2010 BK 10/00129 (Arnhem) Vergrijpboete bij onterechte lijfrentepremieaftrek voor kapitaalverzekering met lijfrenteclausule terecht opgelegd bij grove schuld (zie ook uitspraak Hof Den Bosch BK 07/00460, uitspraak rechtbank Breda AWB 06/2838, arrest HR 08/04869 en verwijzingsarrest HR 10/04307)

09-09-2010

CPG 09/05144 (Conclusie A-G) Interpretatie begrip "premie die in aanmerking kon worden genomen" bij lijfrenteverzekeringen (zie ook uitspraak rechtbank Arnhem AWB 07/1773, uitspraak hof Arnhem BK 08/00121 en arrest HR 09/05144)

18-08-2010

BK 09/00141 (Den Bosch) Keuze voor toepassing regels binnenlandse belastingplichtigen niet toegestaan voor inwoner Costa Rica; o.a. geen recht op aftrek lijfrentepremie (zie ook uitspraak rechtbank Breda AWB 08/3837, conclusie A-G 10/01544 en arrest HR 10/01544)

15-07-2010

BK 146/08 (Leeuwarden) Navorderingsaanslag terzake van niet aangegeven afkoopsom kapitaalverzekering met lijfrenteclausule vernietigd. Geen nieuw feit en ook geen kwader trouw    
06-07-2010 BK 09/00046 (Den Haag) Bedrag ter verrekening van pensioenrechten ex-echtgenoot belast bij ontvanger

01-07-2010

BK 07/00953 (Amsterdam) Geen aftrek premies individueel afgesloten ANW-vangnetverzekering (zie ook uitspraak rechtbank Haarlem AWB 05/3574 en conclusie A-G en arrest HR 10/03582)

11-06-2010

AWB 09/1191 (Leeuwarden) Afkoopsom kapitaalverzekering met lijfrenteclausule niet aangegeven en terecht gecorrigeerd bij aangifte. Geen sprake van (voorwaardelijke) opzet (zie ook uitspraak hof Leeuwarden BK 10/145)   

04-06-2010

09/04693 (Hoge Raad) Geen recht op lijfrentepremieaftrek terzake van overzetting ene pensioenpolis in andere; afgedaan met toepassing artikel 81 RO (zie ook uitspraak hof Leeuwarden BK 1777/02) 

02-06-2010

BK 109/08 (Leeuwarden) Niet aangegeven afkoopsom kapitaalverzekering met lijfrenteclausule terecht nagevorderd en sprake van grove schuld    
28-05-2010 BK 08/00692 (Den Haag) Afkoop recht op periodieke uitkeringen onbelast

20-05-2010

CPG 09/04697 (Conclusie A-G) Vrijwillige pensioenbijdrage aan pensioenfonds na ontslag noch aftrekbaar als lijfrentepremie, noch als negatief loon. Premiedeel betaald voor aanspraak op periodieke uitkeringen ter zake van invaliditeit wel aftrekbaar (zie ook uitspraak rechtbank Breda AWB 05/3577, uitspraak hof Den Bosch BK 06/00184, arrest HR 09/04697 en uitspraak hof Arnhem 10/00513)
07-05-2010 BK 08/00211 (Den Bosch) Tenonrechte afgetrokken premies kapitaalverzekering met lijfrenteclausule nagevorderd en sprake van opzet

06-05-2010

P 08/00008 (Amsterdam) Euro 2269-regel onderdeel O, lid 1, ond. d, IW IB 2001 geldt per overeenkomst. Waardering onderliggende lijfrente(onder)delen

13-04-2010

BK 108/08 (Leeuwarden) Niet aannemelijk dat de aangifte opzettelijk onjuist is ingevuld op het punt van de afkoop van een lijfrente; geen opzet    

10-04-2010

BK 13/08 (Leeuwarden) Niet aangegeven afkoopsom kapitaalverzekering met lijfrenteclausule terecht nagevorderd. Boete vervallen. Geen sprake van eerdere belening kapitaalverzekering met lijfrenteclausule   (zie ook uitspraak rechtbank Leeuwarden AWB 07/11 en arrest HR 10/02294 dat is afgedaan met toepassing art. 81 Wet RO) 

15-03-2010

CPG 09/01881 (Conclusie A-G) Weigering aftrek van aan Duitse verzekeraar betaalde premie is in strijd met vrij dienstenverkeer (zie ook uitspraak rechtbank Breda AWB 06/3078, uitspraak hof Den Bosch BK 08/00334 en arrest HR 09/01881)

12-03-2010

08/04869 (Hoge Raad) Hoge Raad heeft het beroep in cassatie gegrond verklaard en uitspraak hof Den Bosch vernietigd; verwijzing naar hof Arnhem (zie ook uitspraak Hof Den Bosch BK 07/00460, uitspraak rechtbank Breda AWB 06/2838, uitspraak verwijzigingshof Arnhem BK 10/00129 en verwijzingsarrest HR 10/04306) 

12-03-2010

08/04868 (Hoge Raad) Inspecteur hoefde niet te twijfelen aan de juistheid van de aangifte bij onvolledige renseignering verzekeraars; navordering terecht opgelegd terzake van tenonrechte afgetrokken lijfrentepremies kapitaalverzekering met lijfrenteclausule (zie ook uitspraak Hof Den Bosch BK 07/00461, uitspraak rechtbank Breda AWB 06/2902, uitspraak verwijzigingshof Arnhem BK 10/00130 en verwijzingsarrest HR 10/04306) 

11-03-2010

BK 08/00497 (Amsterdam) Lijfrenteclausule niet binnen redelijke termijn uitgevoerd gevolgd door afkoop; navordering blijft in stand
26-01-2010 BK 09/00590 (Den Haag) In 2006 geen beschikking gehad over geëxpireerde kapitaal; toch heffingsrente in rekening gebracht

26-01-2010

BK 216/08 & BK 217/08 (Leeuwarden) Sprake van in rechte vorderbare lijfrenteteuitkeringen als tegenwaarde voor prestatie nu erflaatster in uiterste wilsbeschikking een vorderingsrecht heeft toegekend (zie ook uitspraak rechtbank Leeuwarden AWB 07/1279 & 07/1281) 
22-01-2010 AWB 09/5754 (Den Haag) Verplichting tot het betalen van kinderalimentatie geen schuld voor box 3 (zie ook uitspraak Hof Den Haag BK 10/00129) 

11-12-2009

AWB 08/5017 (Breda) Schuld wegens toekomstige alimentatiebetalingen aan de gewezen echtgenoot leidt tot aftrek in box 3 (zie ook conclusie A-G 10/00367 en arrest HR 10/00367)
02-12-2009 AWB 09/1453 (Breda) Periodieke uitkeringen uit kapitaalverzekering met lijfrenteclausule ontvangen door inwoner België niet belast (zie ook uitspraak hof Den Bosch BK 09/00708) 
25-11-2009 AWB 06/3052 (Den Haag) Premiebetalingen bij vrijwillige voortzetting pensioenverzekering vormen negatief loon
24-11-2009 BK 08/00121 (Arnhem) Betaalde én afgetrokken premies voor niet aan eisen Brede Herwaarderingsregime aangepaste kapitaalverzekering met lijfrenteclausule kunnen niet worden uitgesloten van saldomethode  (zie ook uitspraak Rechtbank Arnhem 07/1773, conclusie A-G 09/05144 en arrest HR 09/05144)

13-11-2009

BK 107/08 (Leeuwarden) Onwetendheid inspecteur omtrent bestaan verzekeringsuitkering geen ambtelijk verzuim. Afkoopsom kapitaalverzekering met lijfrenteclausule terecht nagevorderd; geen sprake van opzet en boete vervallen (zie ook uitspraak rechtbank Leeuwarden AWB 07/1432) 

12-11-2009

BK 08/00017 (Amsterdam) Geen boete bij navordering niet verantwoorde afkoopsom kapitaalverzekering met lijfrenteclausule; verwijt aan kundig adviseur niet als “opzet” toe te rekenen aan belanghebbende zelf

30-10-2009

BK 1777/02 (Leeuwarden) Geen recht op lijfrentepremieaftrek terzake van overzetting ene pensioenpolis in andere  (zie ook arrest HR 09/04693) 

16-10-2009

BK 06/00184 (Den Bosch) Vrijwillige pensioenbijdrage aan pensioenfonds na ontslag niet aftrekbaar als lijfrentepremie maar wel als negatief loon (zie ook uitspraak rechtbank Breda AWB 05/03577, conclusie A-G en arrest Hoge Raad 09/04697 en uitspraak hof Arnhem 10/00513)

18-08-2009

BK 08/00037 (Den Haag) Navordering terzake van het ten onrechte in aftrek brengen van premies voor kapitaalverzekering met lijfrenteclausule terecht opgelegd. Echter geen sprake van grove schuld; boete vernietigd
03-08-2009 AWB 08/5669 (Breda) Tijdstip van totstandkoming declausulering van kapitaalverzekering met lijfrenteclausule   (zie ook conclusie A-G 09/03783 en arrest HR 09/03783)

04-08-2009

BK 08/00149 (Arnhem) Beroep op saldomethode op uitkering (afkoopsom) uit kapitaalverzekering met lijfrenteclausule via gelijkheidsbeginsel niet gehonoreerd (zie ook uitspraak rechtbank Arnhem AWB 07/2689) 

21-07-2009

BK 08/00607 (Arnhem) Geen kwade trouw bij niet verantwoorden in aangifte van afkoopsom uit kapitaalverzekering met lijfrenteclausule

07-07-2009

BK 08/0073 (Arnhem) Geen vergrijpboete voor het niet verantwoorden van een uitkering krachtens een kapitaalverzekering met lijfrenteclausule

19-06-2009

44.050 (Hoge Raad) Nederlandse heffing over afkoopsom lijfrenten is in strijd met goede verdragstrouw; verdrag met België 1970 verhindert heffing door Nederland ter gelegenheid van afkoop van een lijfrente (zie ook uitspraak Hof Den Bosch BK 04/02684 en conclusie A-G 44.050)

03-06-2009

BK 08/00080 (Arnhem) Niet verantwoorden van afgekochte kapitaalverzekering met lijfrenteclausule levert grove schuld op bij navordering (zie ook uitspraak rechtbank Arnhem AWB 07/2210) 

03-04-2009

BK 08/00334 (Den Bosch) Door Nederlander aan Duitse verzekeraar voor een arbeidsongeschiktheidsverzekering betaalde premie aftrekbaar (zie ook de uitspraak van de rechtbank Breda AWB 06/3078, de conclusie van de A-G CPG 09/01881 en het arrest HR 09/01881) 

20-03-2009

BK 07/00265 (Den Bosch) Tenonrechte afgetrokken premies voor kapitaalverzekering met lijfrenteclausule terecht nagevorderd en geen sprake van opgewekt vertrouwen

17-03-2009

BK 07/00393 (Arnhem) Geen plaats voor aftrek van lijfrentepremie ter zake van – onder gebruikmaking van de loonstamrechtvrijstelling (art. 11-1-g Wet LB) – aan verzekeraar overgemaakte ontslaguitkering; vergrijpboeten terzake van tenonrechte geclaimde aftrek terecht opgelegd. Sprake van grove schuld nu bij de keuze van en de samenwerking met de ingeschakelde adviseur niet de zorg is betracht die redelijkerwijs van de belastingplichtige kan worden gevergd (zie ook uitspraak rechtbank Arnhem AWB 06/6445) 

02-03-2009

BK 07/00827 (Amsterdam) Alsnog lijfrentepremieaftrek verleend na aanlevering gegevens tijdens hoger beroepsfase; geen proceskostenvergoeding (zie ook uitspraak rechtbank Haarlem AWB 06/10718) 

23-02-2009

BK 08/00042 (Amsterdam) Navordering terzake van niet aangegeven afkoopsom kapitaalverzekering met lijfrenteclausule intact; geen sprake van opzet maar wel van grove schuld en boete van 25% passend en geboden (zie ook uitspraak rechtbank Haarlem AWB 07/2949) 
17-02-2009 AWB 08/3837 (Breda) Keuze voor toepassing regels binnenlandse belastingplichtigen niet toegestaan voor inwoner Costa Rica; o.a. geen recht op aftrek lijfrentepremie  (zie ook uitspraak hof Den Bosch BK 09/00141, conclusie A-G 10/01544 en arrest HR 10/01544)

12-02-2009

BK 07/00450 & 07/00451 (Amsterdam) Afgetrokken premies voor niet aan IB 2001-regime aangepaste kapitaalverzekering met lijfrenteclausule terecht nagevorderd; grove schuld wegens lichtvaardig handelen belastingplichtige (zie ook uitspraak rechtbank Haarlem AWB 07/345) 

30-01-2009

BK 08/00071 (Den Bosch) Uitkering uit kapitaalverzekering met lijfrenteclausule opeisbaar geworden op expiratiedatum; uitkering belast in jaar van opeisbaar worden en niet in jaar van uitbetaling
21-01-2009 AWB 06/5424 (Den Haag) Sprake van een nieuw feit; verweerder was niet gehouden uit eigen beweging onderzoek te doen naar de aangifte (zie ook uitspraak hof Den Haag BK 09/00136, conclusie A-G 11/04270 en arrest HR 12/04270)
16-01-2009 07/10107 (Hoge Raad) Kapitaalverzekering met lijfrenteclausule niet aangepast aan IB 2001-regime. Tenonrechte geclaimde lijfrentepremieaftrek nagevorderd; sprake van nieuw feit. Uit aangeleverd renseignement bleek niet over polis voldeed aan nieuwe premieaftrekvoorwaarden!; cassatieberoep afgedaan met toepassing van art. 81 Wet RO (zie uitspraak Hof Leeuwarden 06/00064)
09-01-2009 07/10292 (Hoge Raad) Kapitaalverzekering met lijfrenteclausule niet aangepast aan IB 2001-regime. Tenonrechte geclaimde lijfrentepremieaftrek nagevorderd; geen sprake van ambtelijk verzuim! (zie ook uitspraak Hof Den Bosch BK 06/00287 en uitspraak rechtbank Breda AWB 05/4255)
07-01-2009 AWB 07/5457 (Arnhem) Rentecomponent in uitkering uit combinatiepolis terecht nagevorderd; sprake van een nieuw feit
10-11-2008 AWB 08/1244 (Arnhem) Geen kwade trouw bij niet verantwoorden uitkering krachtens kapitaalverzekering met lijfrenteclausule. Navordering en boete vervallen
04-11-2008 AWB 08/1571 (Breda) Ten onrechte revisierente berekend bij afkoop van kapitaalverzekering met lijfrenteclausule
31-10-2008 AWB 07/1279 & 07/1281 (Leeuwarden) Ingevolge testament ontvangen lijfrente-uitkeringen vormen niet de tegenwaarde van een prestatie en zijn belast ingevolge art. 3.101, lid 1, sub c, Wet IB 2001 (zie ook uitspraak Hof Leeuwarden BK 216/08 & BK 217/08)

17-10-2008

BK 07/00461 (Den Bosch) Geen nieuw feit voor navordering van ten onrechte afgetrokken premies voor niet aan IB 2001-regime aangepaste kapitaalverzekering met lijfrenteclausule (zie ook uitspraak rechtbank Breda AWB 06/2902, arrest HR 08/04868, uitspraak verwijzigingshof Arnhem BK 10/00130 en verwijzingsarrest HR 10/04306) 

17-10-2008

BK 07/00460 (Den Bosch) Geen nieuw feit voor navordering van ten onrechte afgetrokken premies voor niet aan IB 2001-regime aangepaste kapitaalverzekering met lijfrenteclausule (zie ook uitspraak rechtbank Breda AWB 06/2838, arrest HR 08/04869, uitspraak verwijzigingshof Arnhem BK 10/00129 en verwijzingsarrest HR 10/04307) 
10-10-2008 AWB 08/2321 (Haarlem) Toepassing van de saldomethode over de afkoopsom terzake van kapitaalverzekering met lijfrenteclausule
05-08-2008 AWB 06/9046 (Den Haag) Geen recht op aftrek van tijdens buitengewoon verlofperiode betaalde pensioenpremies
04-07-2008 BK 07/00161 (Arnhem) Vrijwillige pensioenpremie medisch specialist geen aftrekbare lijfrentepremie bij ontbreken afkoopverbod

30-06-2008
GEEN CASSATIE-
BEROEP
INGESTELD

P 07/00581 & P 07/00582 (Amsterdam)

Foutieve eigen aangifte belastingadviseur leidde tot (tenonrechte) afgetrokken lijfrentepremie; wel verwijtbaarheid, doch geen grove schuld

Tegen de uitspraak van het hof is geen cassatieberoep ingesteld. Zie de toelichting van Financiën van 31-07-2008, nr. DGB 2008-4004.

30-06-2008 AWB 06/5785 (Den Haag) Aanzienlijke salarisverhoging in jaar 2002 had niet (mede) betrekking op voorgaande jaren; opbouw pensioen over salarisverhoging 2002 ziet op dat jaar en moet bij bepaling van factor A voor 2002 in aanmerking worden genomen
03-06-2008 AWB 07/7737 (Haarlem) Premie kapitaalsverzekering vormen geen kosten van geldlening ten behoeve van de eigen woning
30-05-2008 BK 89/07 (Leeuwarden) Heffing over ingegane lijfrentetermijnen; toepassing verruimde saldomethode. Belastingplichtige moet bewijs omtrent niet-afgetrokken premies leveren (zie ook uitspraak AWB 06/1738 van rechtbank Leeuwarden)
21-05-2008 AWB 07/628 (Leeuwarden) Grove schuld ten aanzien van ten onrechte afgetrokken premies lijfrente voor een kapitaalverzekering. Boete van 25% terecht opgelegd
08-05-2008 AWB 07/637 (Leeuwarden) Navorderingsaanslag terzake van niet aangegeven afkoopsom kapitaalverzekering met lijfrenteclausule blijft in stand. Sprake van grove schuld nu belastingplichtige de door gemachtigde ingevulde concept-aangifte niet heeft gecontroleerd. Boete verlaagd naar 25%
07-05-2008 AWB 07/1432 (Leeuwarden) Ondanks niet afdoende controle op aan accountant opgedragen werkzaamheden (invullen aangifte) geen sprake van kwade trouw. Navorderingsaanslag terzake van niet aangegeven afkoopsom kapitaalverzekering met lijfrenteclausule vernietigd (zie ook uitspraak Hof Leeuwarden BK 107/08)
07-05-2008 AWB 07/732 (Leeuwarden) Niet aangegeven contante uitkering kapitaalverzekering met lijfrenteclausule terecht nagevorderd. Geen vergrijpboete wegens ontbreken opzet
10-04-2008 BK 07/00031 (Arnhem) Lijfrenteclausule is na expiratie van kapitaalverzekering met lijfrenteclausule niet binnen redelijke termijn tot uitvoering gebracht. Navordering van vorderbaar en inbaar lijfrentekapitaal terecht geschied; geen sprake van bijzondere omstandigheden
28-03-2008 BK 167/06 (Leeuwarden) Afkoopwaarde kapitaalverzekering ingebracht in gerichte lijfrenteverzekering; recht op premieaftrek

17-03-2008

AWB 07/2689 (Arnhem) Beroep op saldomethode op uitkering uit kapitaalverzekering met lijfrenteclausule via gelijkheidsbeginsel niet gehonoreerd (zie ook uitspraak Hof Arnhem BK 08/00149)
16-03-2008 AWB 07/56 (Breda) Tenonrechte afgetrokken lijfrentepremies niet na te vorderen. Aangeleverde renseignementen waren betrouwbaar. Tekortkomingen in geautomatiseerde gegevensverwerking bij Belastingdienst blijft voor rekening van Belastingdienst; geen nieuw feit!
12-03-2008 AWB 06/3078 (Breda) Aftrek van aan buitenlandse verzekeraar betaalde premies voor arbeidsongeschiktheidsverzekering toegestaan (zie ook uitspraak hof Den Bosch BK 08/00334, de conclusie A-G CPG 09/01881 en het arrest HR 09/01881)
11-03-2008 BK 06/00256 (Den Haag) Navorderingsaanslagen 2001 en 2002 i.v.m. tenonrechte geclaimde lijfrentepremieaftrek terzake van kapitaalverzekering vernietigd wegens ambtelijk verzuim. Gecorrigeerde premieaftrek 2003 blijft in stand; geen sprake van opgewekt vertrouwen
06-03-2008 AWB 07/54 (Breda) Tenonrechte afgetrokken lijfrentepremies terecht nagevorderd. Sprake van onbetrouwbare renseignementen die navordering rechtvaardigen (nieuw feit)
01-02-2008 AWB 07/1773 (Arnhem) Afkoop te laat totstandgekomen (ná 15 oktober 1990) premiebetalende kapitaalverzekering met lijfrenteclausule; tenonrechte in aftrek gebrachte premies vormen geen negatieve uitgaven voor inkomensvoorzieningen in afkoopjaar  (zie ook uitspraak Hof Arnhem 08/00121, conclusie A-G 09/05144 en arrest HR 09/05144)
01-02-2008 43.532 (Hoge Raad) Kapitaalverzekering en direct ingaande lijfrente tijdens gezamenlijke looptijd aangemerkt als één spaarcontract (combinatiepolis) (zie ook uitspraak Hof Arnhem 04/00328 en conclusie A-G)

31-01-2008

CPG 44.050 & 44.051 (Conclusie A-G) Nederlandse heffing over afkoopsom lijfrenten is in strijd met goede verdragstrouw (zie ook uitspraak Hof Den Bosch BK 04/02684 en arrest Hoge Raad 44.050)
24-01-2008 AWB 07/1994 (Den Haag) Afkoopsom kapitaalverzekering met lijfrenteclausule niet in aangifte opgenomen. Navorderingsaanslag intact en boete van 50% passend en geboden
21-12-2007 43.236 (Hoge Raad) Lijfrentepremie niet betaald binnen 6 maanden na afloop kalenderjaar. Geen recht op (stakings)lijfrentepremieaftrek nu onjuiste inlichting tp voor rekening van belastingplichtige komt; geen verschoonbare termijnoverschrijding
18-12-2007 AWB 06/2643 (Leeuwarden) Afkoopsom kapitaalverzekering met lijfrenteclausule niet in aangifte opgenomen. Navorderingsaanslag intact, maar boetebeschikking geheel vernietigd
17-12-2007 AWB 07/11 (Leeuwarden) Geen negatieve uitgaven voor inkomensvoorzieningen bij afkoop van reeds op eerder moment verpande kapitaalverzekering met lijfrenteclausule (zie ook uitspraak Hof Leeuwarden BK 13/08 en arrest HR 10/02294 dat is afgedaan met toepassing art. 81 Wet RO) 
14-12-2007 AWB 07/1782 (Haarlem) Afkoopsom kapitaalverzekering met lijfrenteclausule niet in aangifte opgenomen. Navorderingsaanslag intact, maar boete verlaagd naar 25%, nu geen sprake is van opzet
03-12-2007 P 06/00554 (Amsterdam) Levenslange lijfrente tegen koopsom en kapitaalverzekering tegen periodieke premies vormen tezamen één overeenkomst tegen koopsom; rentebestanddeel in kapitaaluitkering belast; sprake van combinatiepolis (zie ook uitspraak rechtbank Haarlem AWB 05/4138)
01-11-2007 AWB 07/242 (Haarlem) Afkoopsom kapitaalverzekering met lijfrenteclausule niet in aangifte opgenomen. Geen sprake van nieuw feit en 'slechts' sprake van grove schuld; navorderingsaanslag komt te vervallen
30-10-2007 BK 06/00025 (Arnhem) Samenhang tussen levensverzekeringsovereenkomsten dermate groot dat sprake is van stamrecht tegen eenmalige koopsom, aanvangende na 14 jaar met eerste hoge uitkering (zie ook uitspraak rechtbank Arnhem AWB 05/1783)
29-10-2007 AWB 05/3574 (Haarlem) Premies voor ANW-vangnetverzekering niet aftrekbaar als lijfrentepremie nu een verbod tot afkoop in de polis ontbreekt (zie ook uitspraak hof Amsterdam BK 07/00953 en conclusie A-G en arrest HR 10/03582)
26-10-2007 AWB 06/6593 (Den Haag) Afkoopsom kapitaalverzekering met lijfrenteclausule niet in aangifte opgenomen. Navorderingsaanslag intact en boete van 50% passend en geboden! Sprake van voorwaardelijke opzet; geen sprake van verontschuldigbare rechtsdwaling en evenmin van onmacht
18-10-2007 AWB 07/913 (Haarlem) Terecht geen lijfrentepremieaftrek bij jaarruimte van nihil en verzoek om toepassing hardheidsclausule afgewezen
27-09-2007 43.532 (Hoge Raad; conclusie A-G) Samenhang tussen levensverzekeringsovereenkomsten dermate groot dat zij voor de toepassing van het fiscale recht tezamen in aanmerking moeten worden genomen; sprake van spaarcontract en uitgestelde lijfrente (zie ook uitspraak Hof Arnhem 04/00328)
11-09-2007 BK 06/00168 (Den Bosch) Door werkgever betaalde premies voor pensioen C-polis niet aftrekbaar voor inkomstenbelasting; nieuw feit rechtvaardigt navorderingsaanslagen (zie ook uitspraak AWB 05/1309 van rechtbank Breda)
03-08-2007 AWB 06/2902 (Breda) Tenonrechte afgetrokken premies kapitaalverzekering met lijfrenteclausule terecht nagevorderd en sprake van grove schuld (zie ook uitspraak Hof Den Bosch 07/00461, arrest HR 08/04868, uitspraak verwijzigingshof Arnhem BK 10/00130 en verwijzingsarrest 10/04306)
03-08-2007 AWB 06/2838 (Breda) Tenonrechte afgetrokken premies kapitaalverzekering met lijfrenteclausule terecht nagevorderd en sprake van grove schuld (zie ook uitspraak Hof Den Bosch 07/00460, arrest HR 08/04869, uitspraak verwijzigingshof Arnhem BK 10/00129 en verwijzingsarrest HR 10/04307)
27-07-2007 BK 307/04 (Leeuwarden) Betaling aan te merken als vorderbare en tevens inbare stamrechtuitkering
12-07-2007 AWB 05/1215 (Breda) Geen recht op lijfrenteaftrek die is gebaseerd op slechts een mondelinge overeenkomst
11-07-2007 AWB 06/6789 & 06/6790 (Haarlem) Geen recht op aftrek terzake van niet aangepaste kapitaalverzekering met lijfrenteclausule; sprake van nieuw feit dat navorderingsaanslag rechtvaardigt en boete van 25% passend en geboden
09-07-2007 BK 06/00094 (Arnhem) Levensverzekering door kind overgeheveld naar vennootschap moeder. Geen sprake van verlegging van risico naar derden; sprake van ongebruikelijke transactie en terbeschikkingstelling van vermogensbestanddelen ex art. 3.92, lid 3. Waarde-aangroei gemengde verzekering belast als ROW
29-06-2007 43.340 (Hoge Raad) Geen ruimte voor aftrek negatief saldo bij afkoop kapitaalverzekering (zie ook conclusie A-G van 22-02-2007 & uitspraak Hof Leeuwarden 114/05)
28-06-2007 BK 04/02076 (Den Bosch) Levensverzekering door meerderjarig kind gesloten bij vennootschap vader. Geen sprake van verlegging van risico naar (echte) derden; sprake van ongebruikelijke transactie/TBS-regeling ex art. 3.92, lid 3. Waarde-aangroei gemengde verzekering belast als ROW
28-06-2007 BK 06/00183 (Den Bosch) Groepsverzekering werkgever aan te merken als pensioenregeling in de zin van artikel 1.7, lid 2. Geen sprake van een kapitaalverzekering. Uitkeringen belast als inkomsten uit arbeid
21-06-2007 AWB 06/2864 (Breda) Beschikking revisierente terecht. Ook al is afkoop lijfrente in opdracht van curator gedaan, dan betreft het toch een afkoop ter zake waarvan IB verschuldigd is
19-06-2007 AWB 06/2815 (Breda) Waardeaangroei levensverzekeringspolis DGA niet vrij toerekenbaar bij resultaat uit overige werkzaamheden; belast bij degene die economische belang bij polis heeft
13-06-2007 BK 06/00287 (Den Bosch) Kapitaalverzekering met lijfrenteclausule niet aangepast aan IB 2001-regime. Tenonrechte geclaimde lijfrentepremieaftrek kan niet worden nagevorderd wegens aanwezigheid van ambtelijk verzuim (zie ook uitspraak AWB 05/4255 van rechtbank Breda en arrest Hoge Raad 07/10292)
08-06-2007 BK 64/06 (Leeuwarden) Kapitaalverzekering met lijfrenteclausule niet aangepast aan IB 2001-regime. Navorderingsaanslag terzake van tenonrechte geclaimde lijfrentepremieaftrek; boete slechts 25 procent (verwijt!) (zie ook uitspraak AWB 06/37 van rechtbank Leeuwarden)
25-05-2007 BK 82/06 (Leeuwarden) Alsnog lijfrentepremieaftrek; inspecteur treft geen verwijt, toch veroordeeld tot proceskostenvergoeding (zie ook uitspraak AWB 06/40 van rechtbank Leeuwarden)
25-05-2007 BK 81/06 (Leeuwarden) Navorderingsaanslag i.v.m. onterechte lijfrentepremieaftrek vernietigd; inspecteur veroordeeld tot proceskostenvergoeding wegens onrechtmatige daad (zie ook uitspraak AWB 06/39 van rechtbank Leeuwarden)
11-05-2007 BK 36/06 (Leeuwarden) Geen aftrek premies voor niet aan IB 2001 aangepaste kapitaalverzekering met lijfrenteclausule. Grove schuld aan zijde belastingplichtige; navordering en boete 25% in stand
20-04-2007 42.009 (Hoge Raad) Sprake van "ambtelijk verzuim" bij navorderingsaanslag terzake van afkoopsom saldolijfrente? (cassatie Hof Amsterdam BK 04/02927; uitspraak vernietigd en zaak verwezen)
17-04-2007 BK 06/00127 (Arnhem) Navordering ten onrechte geclaimde lijfrenteaftrek; cumulatie vergrijpboeten bij navordering over diverse jaren niet in strijd met het recht (zie ook uitspraak AWB 05/3477 etc. van rechtbank Arnhem)
13-04-2007 40.968 (Hoge Raad)

Geen sprake van schenking van lijfrentepolis door vader aan kinderen gevolgd door lening van afkoopsom door kinderen aan vader, maar van afkoop door vader zelf (cassatie Hof Amsterdam BK 02/06448)

N.B.: Het cassatieberoep tegen BK 02/06448 ongegrond verklaard door HR 40.968 d.d. 13-04-2007; betreft een zgn. art. 81 Wet RO-arrest!

11-04-2007 AWB 06/1738 (Leeuwarden) Toepassen saldomethode over lijfrentetermijnen (zie ook uitspraak BK 89/07 van hof Leeuwarden)
11-04-2007 BK 04/02684 (Den Bosch) Afkoop mede in buitenlandse periode opgebouwde lijfrente. Nederland mag niet (deels) heffen t.z.v. negatieve uitgaven (verdrag met België van vóór 1-1-2003 van toepassing; zie ook conclusie A-G bij 44.050 & 44.051)
05-04-2007 AWB 06/2403 (Breda) Niet tijdig aangepaste kapitaalverzekering met lijfrenteclausule; geen recht op lijfrentepremieaftrek en navorderingsaanslag terzake van tenonrechte geclaimde premieaftrek blijft in stand
12-03-2007 P 06/00236 (Amsterdam) Administratieve fout niet bewezen en polis niet met terugwerkende kracht aangepast
22-02-2007 43.340 (Hoge Raad; conclusie A-G) Geen ruimte voor aftrek negatief saldo bij afkoop kapitaalverzekering (zie ook uitspraak Hof Leeuwarden 114/05)
15-12-2006 AWB 05/4803 (Haarlem) Geen recht op aftrek van kosten van lijfrente nu lijfrenteovereenkomst later tot stand is gekomen
17-11-2006 BK 851/00 (Leeuwarden) Geen aftrek lijfrentepremies; betaling van premies niet aannemelijk gemaakt
14-11-2006 BK 06/00108 (Amsterdam) Tenonrechte afgetrokken premies terecht nagevorderd; boete intact en belanghebbende te kwader trouw (zie ook uitspraak AWB 05/3517 van rechtbank Haarlem)
13-11-2006 AWB 05/4138 (Haarlem) Levenslange lijfrente tegen koopsom en kapitaalverzekering tegen periodieke premies vormen tezamen één overeenkomst tegen koopsom; rentebestanddeel in kapitaaluitkering belast (zie ook uitspraak gerechshof Amsterdam P 06/00554)
08-11-2006 AWB 05/6543 (Den Haag) Onderlinge samenhang tussen kapitaalverzekering en lijfrenteovereenkomst onvoldoende om te kunnen concluderen dat sprake is van 1 overeenkomst; rentebestanddeel in kapitaalsuitkering niet belast
25-10-2006 AWB 05/2148 (Den Haag) Lijfrenteclausule niet binnen redelijke termijn ten uitvoer gelegd; kapitaalsuitkering (uitgekeerd lijfrentekapitaal) vorderbaar en inbaar bij expiratie
13-10-2006 BK 927/04 (Leeuwarden) Verrruimde saldomethode toegepast voor zover aangetoond dat premie niet zijn afgetrokken. Geen sprake van rechtens te honoreren vertrouwen
11-10-2006 AWB 06/1198 & 06/1199 (Arnhem) Geen plaats voor premieaftrek terzake van kapitaalverzekering; navorderingsaanslagen en boete blijven in stand
22-09-2006 41.198 (Hoge Raad) Verkoop kapitaalverzekering aan binnenlands belastingplichtige met compensabele verliezen direct gevolgd door verkoop; sprake van afkoop door verkoper; rentebestanddeel in afkoopsom belast bij verkoper (cassatie Hof Amsterdam P 01/02803)
22-09-2006 40.945 (Hoge Raad) Verkoop kapitaalverzekering aan binnenlands belastingplichtige met compensabele verliezen direct gevolgd door verkoop; geen sprake van schijnhandeling. Rentebestanddeel niet belast bij verkoper; sprake van onbelaste vervreemding (cassatie Hof Arnhem BK 01/02973)
04-09-2006 AWB 05/1484 (Breda) Lagere waarde afkoopsom kapitaalverzekering bij eigen B.V. niet aannemelijk gemaakt
31-08-2006 AWB 05/2976 (Breda) Conserverende aanslag over lijfrenteaanspraak blijft in stand; negatieve uitgaven uit inkomensvoorzieningen geen inkomen waarop belastingverdrag ziet (internationaal)
09-08-2006 BK 04/00375 (Arnhem) Geen sprake van geruisloze omzetting van ene lijfrenteverzekering in andere; geen toepassing artikel 25, veertiende lid, Wet IB 1964 (cassatie Hof Leeuwarden BK 567/02 en arrest Hoge Raad HR. 39.421)
11-08-2006 40.371 (Hoge Raad) Afschaffing lijfrentepremieaftrek niet in strijd met Eerste Protocol EVRM; geen recht op lijfrentepremieaftrek voor niet-aanpaste kapitaalverzekering met lijfrenteclausule (cassatie Hof Den Haag BK 02/02227)
27-07-2006 NO06-255 (Rapport Nationale Ombudsman) Geen ambtshalve vermindering terzake van verzuimde lijfrentepremieaftrek; aanbevelingen aan Financiën
26-07-2006 BK 04/01313 (Arnhem) Samenhangende verzekeringspolissen vormen in wezen één spaarcontract; sprake van een combinatiepolis

26-07-2006

BK 04/00328 (Arnhem) Ondanks sterke samenhang van 2 verzekeringsovereenkomsten is geen sprake van combinatiepolis; geen plaats voor heffing (zie ook conclusie A-G met nummer CPG 43.532 en arrest Hoge Raad 43.532)
26-07-2006 BK 03/02426 (Arnhem) Vertrouwensbeginsel staat heffing inzake combinatiepolis in de weg
19-07-2006 AWB 06/188 (Leeuwarden) Geen aftrek van lijfrentepremies voor niet-aangepaste kapitaalverzekering met lijfrenteclausule; geen grove schuld aanwezig, boete vervalt
14-07-2006 39.262 (Hoge Raad) Periodieke uitkering uit trust vormt tegenwaarde voor een prestatie in de zin van artikel 25-1-g Wet IB 1964 (cassatie Hof Den Haag BK 00/01738; uitspraak niet beschikbaar! )
14-07-2006 39.201 (Hoge Raad) Periodieke uitkering uit trust vormt tegenwaarde voor een prestatie in de zin van artikel 25-1-g Wet IB 1964 (cassatie Hof Den Haag BK 00/00420; uitspraak niet beschikbaar! )
07-07-2006 BK 1135/04 (Leeuwarden) Afkoopsommen Brede Herwaarderingslijfrenten behoren tot belastbaar inkomen van verzekeringnemer; door verzekeraar ingehouden bedragen betreffen geen te verrekenen voorheffingen
07-07-2006 AWB 06/40 (Leeuwarden) Alsnog stukken inzake aanpassing polis aangeleverd. Wel recht op lijfrentepremieaftrek, geen proceskostenvergoeding (zie ook uitspraak op hoger beroep BK 82/06 van het hof Leeuwarden) 
07-07-2006 AWB 06/39 (Leeuwarden) Alsnog stukken inzake aanpassing polis aangeleverd. Wel recht op lijfrentepremieaftrek, geen proceskostenvergoeding (zie ook uitspraak op hoger beroep BK 81/06 van het hof Leeuwarden) 
05-07-2006 AWB 06/358 (Arnhem)

Renseignement verzekeraar reeds aanwezig voor regelen aanslag; geen nieuw feit; ambtelijk verzuim

22-06-2006 BK 04/00085 (Arnhem) Belanghebbendes betrokkenheid bij antedatering kapitaalverzekering onvoldoende bewezen; geen plaats voor boete
20-06-2006 AWB 05/4255 (Breda) Vanaf 2001 voor kapitaalverzekering met lijfrenteclausule geen recht meer op aftrek lijfrentepremies. Navorderingsaanslagen terzake van tenonrechte geclaimde aftrek blijven in stand; geen sprake van ambtelijk verzuim (zie ook de uitspraak op het hoger beroep BK 06/00287 van hof Den Bosch en arrest Hoge Raad 07/10292)
19-06-2006 AWB 06/37 (Leeuwarden) Toerekening handelwijze adviseur aan belastingplichtige; tenonrechte geclaimde lijfrentepremieaftrek voor kapitaalverzekering met lijfrenteclausule nagevorderd. Boete van 25% passend en geboden (zie ook uitspraak op hoger beroep BK 64/06 van het hof Leeuwarden)
02-06-2006 BK 402/04 (Leeuwarden) Belastbare deel kapitaalsuitkering belast bij rechthebbende tot uitkering en niet bij degene aan wie is uitbetaald
23-05-2006 AWB 05/4822 (Den Haag) Geen recht op lijfrentepremieaftrek voor niet-aangepaste kapitaalverzekering met lijfrenteclausule; beroep op gelijkheidsbeginsel en vertrouwensbeginsel faalt
16-05-2006 AWB 05/2161 (Leeuwarden) Afgetrokken lijfrentepremies betroffen stortingen op een eigen spaarrekening; geen recht op lijfrentepremieaftrek en in navordering begrepen boete terecht opgelegd
28-04-2006 BK 114/05 (Leeuwarden) Geen ruimte voor aftrek negatief saldo bij afkoop kapitaalverzekering (zie ook proces-verbaal Rechtbank Leeuwarden AWB 04/238 en conclusie HR 43.340)
27-04-2006 AWB 05/6774 & 6776 (Leeuwarden) Boete gehandhaafd voor ten onrechte als lijfrentepremies afgetrokken pensioenpremies
26-04-2006 AWB 05/4149, 05/4150 & 05/4151 (Arnhem) Navorderingsaanslagen t.a.v. tenonrechte geclaimde lijfrentepremieaftrek in stand; wegens cumulatie verval boete voor 2e en 3e jaar
19-04-2006 AWB 05/1986& 1987 (Leeuwarden) Navordering tenonrechte geclaimde lijfrentepremieaftrek voor niet-aangepaste kapitaalverzekering met lijfrenteclausule in stand; grove schuld van ingeschakelde deskundige niet aan belastingplichtige toe te rekenen, boete vervalt
18-04-2006 AWB 05/03577 (Breda) Vrijwillig betaalde premie aan pensioenfonds aftrekbaar als lijfrentepremie (zie ook uitspraak Hof Den Bosch BK 06/00184, conclusie A-G en arrest Hoge Raad 09/04697 en uitspraak hof Arnhem 10/00513) 
10-04-2006 AWB 05/1309 (Den Bosch) Door werkgever betaalde premies voor pensioen C-polis niet aftrekbaar voor inkomstenbelasting; nieuw feit rechtvaardigt navorderingsaanslagen (zie ook uitspraak op hoger beroep BK 06/00168 van het hof Den Bosch)
22-03-2006 NO06-103 (Rapport Nationale Ombudsman) Geen ambtshalve vermindering terzake van terug te wentelen lijfrentenpremies
09-03-2006
GEEN
CASSATIE
 
BK 05/00285 (Arnhem)

Kapitaalverzekering met lijfrenteclausule tijdig, dat wil zeggen vóór 15 oktober 1990 tot stand gekomen (cassatie Hof Den Bosch BK 00/01746 en arrest HR 38.856)

De staatssecretaris van Financiën gaat niet in cassatie; klik hier voor de toelichting!

06-03-2006 AWB 05/3477, 05/3478 & 05/3479 (Arnhem) Volgen aangifte op punt van premieaftrek voor kapitaalverzekering zonder nader onderzoek staat niet in de weg aan navordering; nieuw feit; geen cumulatie van boeten toegestaan (zie ook uitspraak op hoger beroep BK 06/00127 van het hof Arnhem)
14-02-2006 AWB 05/3517 (Haarlem) Navordering terecht terzake van afgetrokken premies voor een niet-aangepaste kapitaalverzekering met lijfrenteclausule; boete blijft (ook) in stand (zie ook de uitspraak op het hoger beroep BK 06/00108 van hof Amsterdam)
13-12-2005 AWB 05/1783 (Arnhem) Sprake van combinatiepolis. Kapitaalverzekering tegen koopsomstorting; rentebestanddeel in uitkering belast volgens saldomethode   (zie ook uitspraak hof Arnhem 06/00025)
25-11-2005
VERWEZEN
39.421 (Hoge Raad) Afkoop gedeelte kapitaalverzekering met lijfrenteclausule naast omzetting ander gedeelte in tweede lijfrente; sprake van gedeeltelijke voortzetting? (cassatie Hof Leeuwarden BK 567/02; doorverwezen naar hof Arnhem BK 05/00375)
18-11-2005 39.585 (Hoge Raad) Begunstigde van nabestaandenlijfrente mag lijfrente omzetten in andere gefacilieerde lijfrente (cassatie Hof Leeuwarden BK 693/00)
15-11-2005 AWB 05/739 (Haarlem) Vrijwillig betaalde pensioenpremie is noch als negatief loon, noch als lijfrentepremie aftrekbaar

26-10-2005

BK 02/06215 (Amsterdam) Liquidatie-uitkering van onderlinge waarborgmaatschappij belast als inkomsten uit vermogen tegen progressief tarief; geen sprake van negatieve persoonlijke verplichtingen
23-09-2005 39.373 (Hoge Raad) Liquidatie-uitkering onderlinge waarborgmaatschappij progressief belast; geen sprake van negatieve persoonlijke verplichtingen (cassatie Hof Amsterdam BK-P01/02500)
12-07-2005 BK 04/02927 (Amsterdam)

Sprake van ambtelijk verzuim bij navorderingsaanslag terzake van afkoopsom saldolijfrente (zie ook arrest HR. 42.009)

N.B.: Uitspraak Hof Amsterdam is niet beschikbaar!

27-06-2005 AWB 04/238 (Leeuwarden) Geen ruimte voor aftrek negatief saldo bij afkoop kapitaalverzekering (zie ook uitspraak Hof Leeuwarden BK 114/05 en conclusie HR 43.340)
21-06-2005 BK 04/00885 (Den Haag) Uitkeringen uit onzuivere pensioenregeling vormen periodieke uitkeringen die belast zijn volgens de saldomethode (onderdeel O , eerste lid, Invoeringswet Wet IB 2001)
08-06-2005 BK 04/01815 (Den Haag) Kapitaalverzekering met lijfrenteclausule niet tijdig tot stand gekomen; geen sprake van openbaar aanbod verzekeraar

29-04-2005
VERWEZEN

38.856 (Hoge Raad) Kapitaalverzekering met lijfrenteclausule tijdig, dat wil zeggen vóór 15 oktober 1990 tot stand gekomen (cassatie Hof Den Bosch BK 00/01746; doorverwezen naar hof Arnhem BK 05/00285)
29-04-2005 38.393 (Hoge Raad) Kapitaalverzekering met lijfrenteclausule niet vóór of op 15 oktober 1990 tot stand gekomen (cassatie Hof Arnhem BK 00/00706)
30-03-2005 BK 03/03286 (Den Haag) Sprake van afkoop nu kapitaalsuitkering niet is aangewend voor de aanschaf van een lijfrentepolis
16-03-2005 BK 03/01274 (Den Haag) Geen sprake van een deugdelijke overeenkomst voor een reële AOV
14-01-2005 BK 04/00866 (Amsterdam) Navordering tenonrechte in aftrek toegelaten lijfrentepremie (door volgen van aangifte) niet mogelijk wegens ontbreken nieuw feit; geen sprake van kenbare administratieve fout
15-09-2004 BK 03/03041
(Den Haag)
Afkoop kapitaalverzekering met lijfrenteclausule. Op grond van bij belanghebbende gewekte vertrouwen bij het verlenen van hulp bij doen van aangifte blijft de afkoop buiten de heffing
21-07-2004 BK 01/01251
(Den Bosch)
Betaalde lijfrentepremies moeten bij aftrek ter voorkoming van dubbele belasting in mindering worden gebracht op noemerinkomen
15-07-2004 BK 01/02803 (Amsterdam) Verkoop kapitaalverzekering aan binnenlands belastingplichtige met compensabele verliezen direct gevolgd door verkoop; sprake van afkoop door verkoper; rentebestanddeel in afkoopsom belast bij verkoper (zie ook arrest HR. 41.198)
08-07-2004 BK 03/02339 (Arnhem) Afkoopsommen van een kaptiaalverzekering met lijfrenteclausule zijn volledig belast
07-06-2004 BK 02/07236 (Amsterdam) Door belanghebbendes echtgenote betaalde lijfrentepremies zijn niet aftrekbaar bij belanghebbende. Dit is niet in strijd met het Europese Recht
01-06-2004
 
BK 04/00236 (Amsterdam) Rente betaald in verband met financiering van premie voor kapitaalverzekering aftrekbaar (verwijzing arrest HR 38.248 en uitspraak Hof Den Haag BK 00/01843)
18-05-2004
 
BK 01/02973 (Arnhem) Verkoop kapitaalverzekering met lijfrenteclausule aan binnenlands belastingplichtige particulier met compensabel verlies direct gevolgd door verkoop; sprake van nieuw feit; onbelaste vervreemding (zie ook arrest HR. 40.945)
29-04-2004 BK 02/06448 (Amsterdam)

Geen sprake van schenking van lijfrentepolis door vader aan kinderen gevolgd door lening van afkoopsom door kinderen aan vader, maar van afkoop door vader zelf (verwijzing arrest HR 37.019 en Den Haag 98/1526)

N.B.: Cassatieberoep tegen BK 02/06448 ongegrond verklaard door HR 40.968 d.d. 13-04-2007!

16-03-2004 BK 03/03233 (Amsterdam) Aftrek van lijfrentepremies; uitleg factor P voor tweede en derde tranche
12-03-2004 37.801 (Hoge Raad) Premies betaald na ingetreden premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid niet in mindering op lijfrente-uitkeringen (cassatie Hof Leeuwarden BK 222/99)

19-12-2003
VERWEZEN

38.248 (Hoge Raad) Rente betaald in verband met financiering van premie voor kapitaalverzekering aftrekbaar? (cassatie Hof Den Haag BK 00/01843; verwezen naar A'dam 04/00236)

26-11-2003

BK 02/02227 (Den Haag) Geen eerbiedigende werking voor pré-Bredeherwaarderingslijfrente onder de Wet IB 2001; geen strijd met algemene beginsel van behoorlijk bestuur of EVRM (zie ook arrest HR 40.371)

19-11-2003

BK 00/02899 (Den Bosch) Geen recht op aftrek lijfrentepremie voor in België wonende belastingplichtige; niet voldaan aan 90%-regeling. Bovendien geen sprake van lijfrenteverzekering

05-11-2003

BK 02/03633 (Den Bosch) Geen recht op aftrek lijfrentepremie voor in België wonende belastingplichtige; geen plaats voor toepassing gelijkheidsbeginsel
05-09-2003
 
38.219 (Hoge Raad) Te laat totstandgekomen lijfrenteovereenkomst niet tijdig aangepast aan met ingang van 1992 geldende voorwaarden voor lijfrentepremieaftrek; geen recht op aftrek en navorderingsaanslag gehandhaafd (cassatie Hof Den Haag BK 01/00473)

10-06-2003

BK 00/02710 (Den Bosch) Na emigratie voor vrijwillige AOW-verzekering betaalde premie niet aftrekbaar als lijfrentepremie

21-05-2003

BK 02/02632 (Den Haag) Voordeel bij afkoop te laat tot stand gekomen kapitaalverzekering met lijfrenteclausule belast; toepassing saldomethode
20-05-2003  BK 01/00655 (Den Bosch)

Uitkering uit liquidatiesaldo verzekeringsmaatschappij voor geneeskundigen belastbaar bij verzekeringnemer; navordering met boete 50%

28-03-2003
BK 693/00 (Leeuwarden) Uitstel termijnen nabestaandenlijfrente niet mogelijk (zie ook arrest HR 39.585)
11-03-2003 BK 02/00938  (Den Haag) Lijfrente-uitkeringen zijn belast want uitkeringen waren vorderbaar en inbaar
07-03-2003 BK 567/02 (Leeuwarden) Afkoop gedeelte kapitaalverzekering met lijfrenteclausule naast omzetting ander gedeelte in tweede lijfrente; sprake van gedeeltelijke voortzetting? (zie ook arrest HR 39.421)
20-02-2003 BK 01/04131 (Amsterdam) Niet tijdige totstandkoming overeenkomst niet te wijten aan verzekeringnemer; verval opgelegde boete
17-02-2003 BK 01/00936 (Den Bosch) Geen aftrek ter zake van verzekeringspremies voor niet ingezetene
20-01-2003 BK 00/01801 (Den Bosch) Niet tijdige totstandkoming overeenkomst niet te wijten aan verzekeringnemer; omzetting overeenkomst 
20-01-2003 BK 00/01518 (Den Bosch) Bestaan levensverzekeringsovereenkomst op 15 oktober 1990 niet bewezen
20-12-2002 37.470 (Hoge Raad) Levensverzekeringsovereenkomst bestond niet op 15 oktober 1990; premies vanaf 1992 niet aftrekbaar (cassatie Hof A'dam BK 00/01168)
20-12-2002 37.467 (Hoge Raad) Levensverzekeringsovereenkomst bestond niet op 15 oktober 1990; premies vanaf 1992 niet aftrekbaar (cassatie Hof A'dam BK 00/01482)
06-12-2002 BK-P01/02500 (Amsterdam) Liquidatie-uitkering onderlinge waarborgmaatschappij progressief belast; geen sprake van negatieve persoonlijke verplichtingen (zie ook arrest HR 39.373)  
01-11-2002
VERWEZEN 
37.019 (Hoge Raad) Afkoop aan kinderen geschonken kapitaalverzekering met lijfrenteclausule; handelden kinderen voor rekening en risico oorspronkelijke verzekeringnemer? (cassatie Hof Den Haag BK 98/1526; verwezen naar A'dam 02/06448)
31-10-2002 BK 577/01 (Leeuwarden) Lijfrenteuitkering niet binnen redelijke termijn aangewend voor aankoop nieuwe lijfrente
29-10-2002 BK 01/0441 (Amsterdam) Afkoop van eerder vervreemde kapitaalverzekering met lijfrenteclausule; toerekening afkoopsom aan verkoper
03-10-2002  BK 00/01746 (Den Bosch) Kapitaalverzekering met lijfrenteclausule niet tijdig tot stand gekomen? (zie ook arrest HR 38.856 en uitspraak hof Arnhem BK 05/00285)
04-09-2002 BK 99/30029 (Leeuwarden) Afkoop belast bij verkoper na overdracht lijfrenteverzekering aan koper met compensabele verliezen
12-07-2002 BK 168/01 (Leeuwarden) Lijfrenteovereenkomst bestond niet op 15 oktober 1990 (geen wilsovereenstemming); geen recht op lijfrentepremie-aftrek
12-07-2002 36.335 (Hoge Raad) Beperking in lijfrentepremie-aftrek bij gehuwden door samenvoeging van lijfrentepremies (cassatie Hof Den Bosch BK 98/02052)
13-06-2002 BK 00/03075 (Amsterdam) Verrekening pensioenrechten in het kader van boedelscheiding gedefiscaliseerd
31-05-2002 BK 00/00706 (Arnhem) Kapitaalverzekering met lijfrenteclausule niet vóór of op 15 oktober 1990 tot stand gekomen (zie ook arrest HR 39.393)

29-03-2002
VERWEZEN

BK 00/01843 (Den Haag) Rente betaald in verband met financiering van premie voor kapitaalverzekering aftrekbaar? (zie ook arrest HR 38.248; verwezen naar A'dam 04/00236)
26-03-2002
  
BK 01/00473 (Den Haag)

Te laat totstandgekomen lijfrenteovereenkomst niet tijdig aangepast aan met ingang van 1992 geldende voorwaarden voor lijfrentepremieaftrek; geen recht op aftrek en navorderingsaanslag gehandhaafd (zie ook arrest HR 38.219)

01-03-2002 36.468 (Hoge Raad) Twee afzonderlijke lijfrentepolissen gelden niet als één recht voor lijfrentepremie-aftrek (cassatie Hof A'dam BK P99/01206)
09-11-2001 BK 222/99 (Leeuwarden) Premie-opslag premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid niet in mindering op lijfrente-uitkering (saldomethode)?  (zie ook lopende cassatieprocedure HR 37.801)
04-09-2001 BK 99/01358 (Arnhem) Levensverzekeringsovereenkomst bestond niet op 15 oktober 1990; premies vanaf 1992 niet aftrekbaar; boete verminderd wegens overschrijding redelijke behandeltermijn
09-08-2001 BK 00/03905 (Amsterdam) Geen terugwenteling lijfrentepremie bij ontbreken verzoek bij aangifte
29-06-2001 BK 00/01482 (Amsterdam) Levensverzekeringsovereenkomst bestond niet op 15 oktober 1990; premies vanaf 1992 niet aftrekbaar (zie ook arrest HR 37.467)
29-06-2001 BK 00/01168 (Amsterdam) Levensverzekeringsovereenkomst bestond niet op 15 oktober 1990; premies vanaf 1992 niet aftrekbaar (zie arrest HR 37.470)
29-06-2001 BK 00/01154 (Amsterdam) Levensverzekeringsovereenkomst bestond niet op 15 oktober 1990; premies vanaf 1992 niet aftrekbaar
12-06-2001 BK 99/01308 (Amsterdam) Niet tijdige totstandkoming overeenkomst niet te wijten aan verzekeringnemer; verval opgelegde boete
09-05-2001 BK 691/00 (Leeuwarden) Ontbreken verzoek tot terugwenteling lijfrentepremie; aftrek toegestaan
22-02-2001
VERNIETIGD
BK 98/1526 (Den Haag) Afkoop aan kinderen geschonken kapitaalverzekering met lijfrenteclausule; handelden kinderen voor rekening en risico oorspronkelijke verzekeringnemer? (zie ook arrest HR 37.019 en Hof A'dam 02/06448)
22-11-2000 35.313 (Hoge Raad) Wijziging begunstiging kapitaalverzekering met lijfrenteclausule; genieten uitkering (cassatie Hof A'dam BK 97/20295)
26-06-2000 BK P99/01206 (Amsterdam) Twee afzonderlijke lijfrentepolissen gelden niet als één recht voor lijfrentepremie-aftrek (zie ook arrest HR 36.468)
14-06-2000 BK 98/02052 (Den Bosch) Beperking in lijfrentepremie-aftrek bij gehuwden door samenvoeging van lijfrentepremies (zie ook arrest HR 36.335)
18-03-1999 BK 97/20295 (Amsterdam) Wijziging begunstiging kapitaalverzekering met lijfrenteclausule; genieten uitkering (zie ook arrest Hoge Raad 35.313)
16-09-1981 20.729 (Hoge Raad) Lijfrenteclausule is niet (tijdig) ten uitvoer gelegd; (als afkoopsom aan te merken) geëxpireerde lijfrentekapitaal belast in jaar dat vast is komen te staan dat lijfrenteclausule niet - binnen redelijke termijn - ten uitvoer is gelegd

Deze pagina bevat een selectie van de belangrijkste hofuitspraken en arresten van de Hoge Raad die inzake de Wet op de inkomstenbelasting 1964 & de Wet inkomstenbelasting 2001 (niet winst) zijn gepubliceerd op levensverzekeringsgebied. Door op de koptekst van de/het betreffende uitspraak/arrest te klikken verschijnt de integrale tekst.